แผนที่จังหวัดลพบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่จังหวัดลพบุรี
 
จังหวัดลพบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ , 121 ตำบล , 1,122 หมู่บ้าน , 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด , 21 เทศบาล , 3 เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลเมืองบ้านหมี่ , 18 เทศบาลตำบล , 104 องค์การบริหารส่วนตำบล
 1. อำเภอเมืองลพบุรี
 2. อำเภอพัฒนานิคม
 3. อำเภอโคกสำโรง
 4. อำเภอชัยบาดาล
 5. อำเภอท่าวุ้ง
 6. อำเภอบ้านหมี่
 1. อำเภอท่าหลวง
 2. อำเภอสระโบสถ์
 3. อำเภอโคกเจริญ
 4. อำเภอลำสนธิ
 5. อำเภอหนองม่วง
แหล่งอ้างอิง
Comments