เรื่องที่ ๑ ไตรยางค์

เรื่องภาษาไทยที่ควรรู้       
ไตรยางค์
 
        ไตรยางค์ คือ อักษร  ๓ หมู่  ดังนี้
 
               ๑. อักษรกลาง
 
            ๒. อักษรสูง
 
            ๓. อักษรต่ำ
 
    อักษรกลาง  มี   ๙   ตัว คือ  ก  จ   ด    ต   ฏ   ฏ    บ   ป   อ
 
    อักษรสูง   มี   ๑๑  ตัว คือ    ข    ฃ    ฉ    ฐ    ผ    ฝ     ถ      
                               ส   ศ    ษ
   
    อักษรต่ำ  มี  ๒๔   ตัว  ค   ฅ   ฆ   ง   ช   ซ   ฌ    ญ   ฑ 
 
                               ฒ   ณ   ท   ธ   น    พ   ฟ  ภ  ม    ย
 
                                ร  ล  ว   ฬ                                      
 
 
 

 

 

 

 
Comments