วิชาการก้าวหน้า   การกีฬาก้าวไกล   วินัยเคร่งครัด   พัฒนาชุมชน

 
 
 

 

ความรู้  คู่คุณธรรม

 
 
 
 ส้ม -  ขาว