คำนิยม

หนอง    น้ำใสร่วมใจชาว
            ประชา
นา        ผืนทองปองสร้าง  
            กสิกรรม
คำ        ดั่งพระธรรมเลิศ
            ล้ำพุทธคุณ
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 


 

 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
                          
 
                                                        
  คำขวัญตำบลหนองนาคำ
 
ทุ่งรวงทอง
หนองน้ำใส
หรีดเรไร 
งามพันธุ์ปลา
เลิศล้ำธรรมประติมา  
ใบโมงค่าดั่งใบทอง