ยินดีต้อนรับค่ะ

        ครูสอนเคมีพื้นฐาน ม.4
เรื่อง  ปิโตรเลียม  และพอลิเมอร์
                            

ประกาศล่าสุด

 • ชื่อเรื่อง                                                     การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ 

                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ผู้ศึกษาค้นคว้า                       พัชณีย์   นาแถมทอง                                      

  ปีที่ทำการศึกษาค้นคว้า        2554

  สถานที่ศึกษาค้นคว้า            โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

   

   

  บทคัดย่อ

   

                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  ปิโตรเลียม
  และพอลิเมอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น 
  และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่
   1  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
  เขต  
  24
   จำนวน  56  คน  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจผู้เรียน  สถิติที่ใช้ ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ  t-test (Dependent Sample)

  ผลการวิจัย  พบว่า

                        1.  นังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์  มีประสิทธิภาพ  85.91/88.91  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

                        2.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  มีคุณภาพในระดับมากที่สุด

                        3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
  ที่ระดับ  .05

                        4.  ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีค่าเท่ากับ  0.7568 

                        5.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากที่สุด  

 • การตัดต่อ/ตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย     โปรแกรมการตัดต่อรูปภาพอย่างง่ายเหมาะสำหรับเด็กฝึกหัด    
  ส่ง 4 ก.ย. 2554 01:18 โดย พัชณีย์ นาแถมทอง
 • อบรมIT  ณ โรงเรียนอนุกูลนารี
  ส่ง 3 ก.ย. 2554 23:41 โดย พัชณีย์ นาแถมทอง
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

 • การตัดต่อ/ตกแต่งรูปภาพอย่างง่าย     โปรแกรมการตัดต่อรูปภาพอย่างง่ายเหมาะสำหรับเด็กฝึกหัด    
  ส่ง 4 ก.ย. 2554 01:18 โดย พัชณีย์ นาแถมทอง
 • อบรมIT  ณ โรงเรียนอนุกูลนารี
  ส่ง 3 ก.ย. 2554 23:41 โดย พัชณีย์ นาแถมทอง
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 

ประกาศล่าสุด

 • หน่วยที่ 4 แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน                 แรงเสียดทาน (friction) เป็นแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุหนึ่งพยายามเคลื่อนที่ หรือกำลังเคลื่อนที่ไปบนผิวของอีกวัตถุ เนื่องจากมีแรงมากระทำ มีลักษณะที่สำค ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2554 21:09 โดย พัชณีย์ นาแถมทอง
 • หน่วยที่ 2 ชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                 โดย  อาจารย์ คงฤทธิ์    ติณะรัตน์ e-mail :thinarud_k@yahoo.com สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระบบนิเวศ (ECOSYSTEM)   1.  ความหมายของระบบนิเวศ (Ecosystem ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2554 21:34 โดย พัชณีย์ นาแถมทอง
 • หน่วยที่ 3 งานและพลังงาน งานและพลังงาน งาน (work)           งาน (work) คือ  ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวราบ งานเป็นปริมาณที่สามารถคำนวณได้จากความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้                                          งาน ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2554 02:16 โดย พัชณีย์ นาแถมทอง
 • หน่วยที่ 1 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต   รายวิชา  วิทยาศาสตร์  ว 23101  ม.3/....... .............................................เลขที่..........       ครูผู้สอน .......................................     โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง              จังหวัดกาฬสินธ ...
  ส่ง 6 ก.ย. 2554 02:17 โดย พัชณีย์ นาแถมทอง
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 

ประกาศล่าสุด

 • พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง    พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ...................................................................................................................................................................................... คำชี้แจง     จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2554 21:41 โดย พัชณีย์ นาแถมทอง
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศล่าสุด

 • ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์ ชื่อเรื่อง                                                     การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่อง  ปิโตรเลียมและพอลิเมอร์                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษาค้นคว้า                       พัชณีย ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2556 16:20 โดย พัชณีย์ นาแถมทอง
 • หน่วยที่ 2 พอลิเมอร์ ใบความรู้ ที่ 5.1 เรื่อง   ความหมายของพอลิเมอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                                                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่  3   สารและสมบัติของสาร                                                                แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5 ...
  ส่ง 28 มี.ค. 2556 16:26 โดย พัชณีย์ นาแถมทอง
 • หน่วยที่ 1 ปิโตรเลียม
  ส่ง 28 มี.ค. 2556 16:22 โดย พัชณีย์ นาแถมทอง
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

การบ้าน

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ใบงาน