การงานอาชีพ

นายมนตรี  ฆ้องเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ปริญญาตรี ค.บ. บริหารการศึกษา
ระดับชั้นที่สอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6