ภาษาไทย

นางสุธีร์   โคตรภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ปริญญาตรี  ค.บ. ภาษาไทย
ระดับชั้นที่สอน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6


นางศิริพร  จิณปัน
ครูพี่เลี้ยง
การศึกษา ปริญาตรี ค.บ.วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นที่สอน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3