วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดวงสมร  ดวงตา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี ค.บ. เคมี
ปริญญาโท ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6


นางอุตสาห์  โนราช
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
นายอัศวิน  กลับมา
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์
ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6นางเกษร  สติมั่น
ครูชำนาญการ
ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา
ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6