พลศึกษา

นายสนับพงษ์  คำรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6