บุคลากรนายมรกต  แก้วสุวรรณสกุล 
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 


นายมนตรี  ฆ้องเดช
ครูชำนาญการพิเศษ 
คบ. บริหารการศึกษา

นายสนับพงษ์  คำรังษี
 ครูชำนาญการพิเศษ
คบ. คณิตศาสตร์  

นางสุธีร์  โคตรภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ. ภาษาไทย

 


นางสาวนริศรา  คำหว่าง 
ครูชำนาญการ 
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 


นายวราพงศ์  วงศ์ดาว
ครู คศ.1   
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นนางศิริพร  จิณปัน
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนรวม 
 คบ.วิทยาศาสตร์

 นางพิลาวัลย์  อยู่สุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นายอัศวิน  กลับมา
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 


นางอุตสาห์  โนราช 

ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษานายกิตติศักดิ์  หาญพล
ครู คศ.1
ศษ.ม. การบริหารการศึกษานายณัฐวัฒน์  อินต๊ะแสน
พนักงานราชการ 
คบ. ดนตรีศึกษา
 
นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

นางนวพร  ฆ้องเดช 
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 

นางดวงสมร  ดวงตา  
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน


 

นางเกษร  สติมั่น
ครู คศ.1  
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 


นางสุกัญญา  ใบยา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป