บุคลากร


นางพิลาวัลย์  ธะนะ
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม


นายมนตรี  ฆ้องเดช
ครูชำนาญการพิเศษ 
คบ. บริหารการศึกษา

นายสนับพงษ์  คำรังษี
 ครูชำนาญการพิเศษ
คบ. คณิตศาสตร์  


นางสุธีร์  โคตรภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ. ภาษาไทย

 


นางสาวนริศรา  คำหว่าง 
ครูชำนาญการ 
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 


นายวราพงศ์  วงศ์ดาว
ครู คศ.1   
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นนางศิริพร  จิณปัน
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนรวม 
 คบ.วิทยาศาสตร์

 นางพิลาวัลย์  อยู่สุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นายอัศวิน  กลับมา
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 


นางอุตสาห์  โนราช 

ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษานายกิตติศักดิ์  หาญพล
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นายณัฐวัฒน์  อินต๊ะแสน
พนักงานราชการ 
คบ. ดนตรีศึกษา
 

นายเขียน  ธรรมราช
ลูกจ้างประจำ
ช่างไม้ 4นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

นางนวพร  ฆ้องเดช 
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

นางดวงสมร  ดวงตา  
ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน


 

นางเกษร  สติมั่น
ครูชำนาญการ  
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

 

นางสุกัญญา  ใบยา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป