รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์17 มิ.ย. 2561 20:45โดยอุตสาห์ โนราช   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2561 01:51 ]

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ผู้รายงาน        นางแสงเทียน อินต๊ะแสน
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะชำนาญการ
หน่วยงาน       โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ปีที่ทำสำเร็จ     2561

 บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ทั้งหมดจำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต( ) ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และสถิติทดสอบที (t-test) แบบไม่อิสระ

ผลการศึกษาพบว่า

         1.   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/81.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
         2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
          3.  นักเรียนที่เรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละโดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( )เท่ากับ 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 0.73 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

Comments