คณิตศาสตร์

นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6นางนวพร  ฆ้องเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6


นายสนับพงษ์  คำรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี ค.บ. คณิตศาสตร์
ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6