ข้อมูลครูและนักเรียน

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ที่ชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง  วุฒิการศึกษา กลุ่มสาระการการเรียนรู้ ระดับชั้นที่สอน
 1นางพิลาวัลย์  อยู่สุข ครู คศ.3 
รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ป.โท (ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา)
 ป.ตรี (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)
ภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.6
 2 นายมนตรี  ฆ้องเดชครู คศ.3  ป.ตรี (ศ.ศ. บริหารการศึกษา) งานอาชีพ ม.1-ม.6
 3 นางแสงเทียน  อินต๊ะแสนครู คศ.2 ป.โท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
 ป.ตรี (ค.บ.คณิตศาสตร์)
 คณิตศาสตร์ ม.1-ม.6
 4 นายอัศวิน  กลับมา ครู คศ.3  ป.โท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
 ป.ตรี (วท.บ.ฟิสิกส์)
 วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.6
 5 นายสนับพงษ์  คำรังษี ครู คศ.3  ป.ตรี (ค.บ.คณิตศาสตร์)  คณิตศาสตร์ ม.1-ม.6
6 นางสุธีร์  โคตรภักดี ครู คศ.3  ป.ตรี (ค.บ.ภาษาไทย) ภาษาไทย ม.1-ม.6
 7 นางนวพร  ฆ้องเดช ครู คศ.3  ป.โท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
 ป.ตรี (ค.บ.คณิตศาสตร์)
 คณิตศาสตร์ ม.1-ม.6
 8 นางอุตสาห์  โนราช ครู คศ.3  ป.โท (ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา)
 ป.ตรี (ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.6
9 นางดวงสมร  ดวงตา ครู คศ.3  ป.โท (ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน)
 ป.ตรี (ค.บ.เคมี) 
 วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.6
 10 นางนริศรา  กิติวงค์ครู คศ.2 ป.โท (กศ.ม.หลักสูตรและการสอน)
 ป.ตรี (ค.บ.สังคมศึกษา)
  ม.1-ม.6
 11 นางเกษร  สติมั่น ครู คศ.2  ป.โท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
 ป.ตรี (วท.บ.ชีววิทยา)
 วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.6
 12 นายกิตติศักดิ์  หาญพลครู คศ.2  ป.โท (ศษ.ม.บริหารการศึกษา)
 ป.ตรี (ศศ.บ.ศิลปะกรรม) 
ศิลปะ  ม.1-ม.6
 13 นายวราพงศ์  วงศ์ดาวครู คศ.1  ป.ตรี (ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น)ภาษาต่างประเทศ  ม.1-ม.6
 14 นายณัฐวัฒน์  อินต๊ะแสนพนักงานาชการ ป.โท (กศ.ม.แนะแนวการศึกษา)
 ป.ตรี (ค.บ.ดนตรีศึกษา) 
 ศิลปะม.1-ม.6 
 15 นายธีระศักดิ์  ทาวรรณ์ ครูพี่เลี้ยง ป.ตรี (ค.บ.พละศึกษา) พลศึกษาม.1-ม.6 
16 นางสุกัญญา  ใบยาครูธุรการ ป.ตรี (ศศ.บ.การจัดการทั่วไป)   
 17 นายเขียน  ธรรมราช ลูกจ้างประจำ   

Comments