ภาษาต่างประเทศ

นางพิลาวัลย์  อยู่สุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ปริญญาโท ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

นายวราพงศ์  วงศ์ดาว
ครู คศ.1
ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6