ข้อมูลโรงเรียน


ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

       โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำ ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มีประวัติความเป็นมาดังนี้

       ..๒๕๓๓ นายเกียรติท้าวฮ้ายกำนันตำบลป่าคาและคณะได้เสนอขอให้นายกฤษณ์ สุวรรณประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเปิดสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตำบลป่าคา ซึ่งกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนสาขา ในปีการศึกษา๒๕๓๖ ได้ขอใช้สถานที่และอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองบัวทำการเรียนการสอนชั่วคราวโดยมีนายบุญช่วย เชียงหนุ้น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเป็นหัวหน้าสาขา

ในปีการศึกษา ๒๕๓๗  สภาตำบลป่าคาและราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียง ได้ขอใช้ที่ดินสาธารณะของบ้านหนองบัว เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ และได้สละทรัพย์และแรงงานสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๖๔ เมตร สร้างห้องน้ำห้องส้วม ประปา ไฟฟ้า สนามกีฬา และสิ่งจำเป็นอื่นๆคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐บาท

       วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๙ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกฐานะให้เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลป่าคาโดยให้ชื่อว่า โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมและในปีการศึกษา ๒๕๔๑ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้น

.ปลาย

 

คติพจน์                                   อสาธุสาธุนาชิเน      (พึงชนะความชั่วด้วยความดี)

คำขวัญ/ปรัชญา                      รักการเรียนเพียรทำดีมีวินัย

สีประจำโรงเรียน                     ชมพูเขียว

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา      สิ่งแวดล้อมเด่น  เน้นวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ของนักเรียน           รักษ์สะอาด  มารยาทงาม