ศิลปะ

นายกิตติศักดิ์  หาญพล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ปริญญาตรี ศศ.บ. ศิลปกรรม 
ปริญญาโท ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6


นายณัฐวัฒน์  อินต๊ะแสน
พนักงานราชการ
ปริญญาตรี ค.บ.ดนตรีศึกษา 
ปริญญาโท กศ.ม. แนะแนวการศึกษา
ระดับชั้นที่สอน มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6