- อำเภอเมืองนนทบุรี

แผนการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ 
ข้อ 5.1
หมายเหตุ    วัน/เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง แล้วแต่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่


 เทศบาล / อบต. สถานที่จ่ายเงินวัน/เดือน/ปี และเวลา หมายเหตุ โทร. 
เทศบาลนครนนทบุรีสำนักงานเทศบาล
นครนนทบุรีหลังใหม่ 
7 มิถุนายน 2555 
เวลา 09.00 - 16.00 น.

8 มิถุนายน 2555
เวลา 09.00 - 16.00 น.
- ตำบลสวนใหญ่
- ตำบลท่าทราย

- ตำบลบางกระสอ
- ตำบลตลาดขวัญ
- ตำบลบางเขน 
0-2589-0505 
เทศบาลเมืองบางศรีเมืองสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง 
21 - 22 พฤษภาคม 2555 
เวลา 08.30 - 16.30 น.

 0-2449-4994
เทศบาลตำบล
ไทรม้า
สำนักงานเทศบาล
ตำบลไทรม้า
ตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2555
เว้นวันหยุดราชการ
เวลา 08.30 - 16.30 น.

 
0-2926-1350 -2
หรือติดต่อ
คุณกล้วย 
080-242-9126

อบต.บางรักน้อยวัดบางรักน้อย 
22 - 23 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 - 16.30 น.

 0-2921-5092 -3 
อบต.บางกร่างสำนักงาน
อบต.บางกร่าง 
22- 25 พฤษภาคม 2555 
0-2446-3434
0-2446-3567

อบต.บางไผ่หมู่ที่ 1 - วัดอมฤต


หมู่ที่ 2 - วัดเขียน


หมู่ที่ 3 - วัดโชติการาม


หมู่ที่ 4 - วัดตึก


หมู่ที่ 5 - วัดทองนาปรัง


21 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.

22 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.

23 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.

24 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.

25 พฤษภาคม 2555
เวลา 09.00 - 12.00 น.
 0-2879-5080
แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555


หมายเหตุ    วัน/เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง แล้วแต่ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่

ติดต่อสอบถาม อำเภอเมืองนนทบุรี : 0-2591-5224 และ 0-2580-2422 (ในเวลาราชการ จ.-ศ. 08.30-16.30)
Comments