- ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำีปี 2556


ลำดับข่าวที่ 100
Image
หัวหน้าสำนักงาน  ปภ. จังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๗ 


ลำดับข่าวที่ 99
Image
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  
สำนักงานทางหลวงชนบท และสำนักงานบำรุงทาง ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๗ 


ลำดับข่าวที่ 98
Image
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี  
ขนส่งจังหวัดนนทบุรี และท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี 
ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๗ 


ลำดับข่าวที่ 97
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ขับเคลื่อนมาตรการ 
“คุมประพฤติ” เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 
“ดื่มแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ” ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย


ลำดับข่าวที่ 94
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์ 
“โครงการสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย ระวังภัยช่วงเทศกาลปีใหม่”
ณ ลานบริเวณสี่แยกบางสีทอง ถนนนครอินทร์ อำเภอบางกรวย


ลำดับข่าวที่ 93
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
รับมอบเงินสนับสนุนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ จาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)


ลำดับข่าวที่ 92
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


ลำดับข่าวที่ 91
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด  
(ก.ช.ภ.จ.) นนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 


ลำดับข่าวที่ 90
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย (อัคคีภัย) 
บ้านเรือนประชาชน บริเวณชุมชน หลังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศร์


ลำดับข่าวที่ 89
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ลำดับข่าวที่ 88
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
“โครงการเพื่อการออกแบบและการก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย” จังหวัดนนทบุรี ณ หอประชุมอเนกประสงค์
วัดบางบัวทอง และโรงเรียนวัดบางบัวทอง


ลำดับข่าวที่ 87
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
“โครงการเพื่อการออกแบบและการก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย ของประเทศ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ 
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  (ครั้งที่ ๒)


ลำดับข่าวที่ 86
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการในการฝึกอบรม
การบริหารจัดการสาธารณภัยร่วม และการฝึกอบรม ณ กองบัญชาการกองทัพไทย


ลำดับข่าวที่ 85
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมสนับสนุนสิ่งของให้แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี 
เพื่อใช้ออกร้านงานพฤกษากาชาด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี


ลำดับข่าวที่ 84
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
“โครงการเพื่อการออกแบบและการก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนละระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ของประเทศ” ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


ลำดับข่าวที่ 83
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี  ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช


ลำดับข่าวที่ 82
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมร่วม ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) 
เพื่อรับมอบข้อสั่งการเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


ลำดับข่าวที่ 81
Image
หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมแสดงความยินดี แด่ คุณสมใจ ชะงัก (อปพร. อบต.บางขุนกอง)
ในการเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖


ลำดับข่าวที่ 80
Image
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) และคณะ 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ลำดับข่าวที่ 79
Image
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบเรือไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑๐ ลำ


ลำดับข่าวที่ 78
Image
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง


ลำดับข่าวที่ 77
Image
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจตรวจเยี่ยมประชาชน ณ มัสยิดท่าอิฐ


ลำดับข่าวที่ 76
Image
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง


ลำดับข่าวที่ 75
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมบรรยายสรุปภารกิจต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนออกเดินทางตรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ (อาคาร ๕ ชั้น) 
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


ลำดับข่าวที่ 74
Image
หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำและความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ
บริเวณปลายคลองบางแพรก และเยี่ยมประชาชนซอยประชาราษฎร์ ๔/๑


ลำดับข่าวที่ 73
Image
หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจปริมาณน้ำ และประตูระบายน้ำ


ลำดับข่าวที่ 72
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ (อาคาร ๕ ชั้น) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


ลำดับข่าวที่ 71
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนนทบุรี 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ (อาคาร ๕ ชั้น) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


ลำดับข่าวที่ 70
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
และวาตภัย จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอำเภอบางใหญ่ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ 


ลำดับข่าวที่ 69
Image
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำ และเยี่ยมประชาชนตำบลเกาะเกร็ดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง


ลำดับข่าวที่ 68
Image
หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
ลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมด้านอุทกภัย ณ บริเวณวัดค้างคาว 


ลำดับข่าวที่ 67
Image
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผิวจราจร
ในกรณีฝนตกหนักพร้อมสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ลำดับข่าวที่ 66
Image
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ๔ จังหวัด 
และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา 


ลำดับข่าวที่ 65
Image
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอุทกภัย


ลำดับข่าวที่ 64
Image
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผิวจราจร
ในกรณีฝนตกหนักพร้อมสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ลำดับข่าวที่ 63
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมซ้อมแผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์
และสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ณ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


ลำดับข่าวที่ 62
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน 
เพื่อการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองบางบัวทอง พร้อมอาการประกอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง หมู่ ๓ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด 


ลำดับข่าวที่ 61
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร 
กรณีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ (อาคาร ๕ ชั้น) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


ลำดับข่าวที่ 60
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมหารือแนวทางการป้องกันเหตุฝนตกหนัก
และลมพายุในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี


ลำดับข่าวที่ 59
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ (อาคาร ๕ ชั้น) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


ลำดับข่าวที่ 58
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย  (อัคคีภัย) 
บ้านเรือนประชาชน หมู่ ๘ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด


ลำดับข่าวที่ 57
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมงานโครงการรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมอยุธยา แกรนด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ลำดับข่าวที่ 56
Image
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจังหวัดนนทบุรี
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องอำเภอที่มีผลการปฏิบัติงาน 
รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖


ลำดับข่าวที่ 55
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมอาสาตำรวจบ้าน 
ณ ห้องบัวหลวง เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี


ลำดับข่าวที่ 54
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖


ลำดับข่าวที่ 53
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย  (อัคคีภัย) เพลิงไหม้หญ้า 
เยื้องปากทางเข้าถนนบางบัวทอง-ไทรน้อย


ลำดับข่าวที่ 52
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖


ลำดับข่าวที่ 51
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมโครงการคืนต้นไม้ใหญ่ให้นนทบุรี 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดแก้วฟ้า


ลำดับข่าวที่ 50
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด


ลำดับข่าวที่ 49
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดการฝึกซ้อมแผนการก่อวินาศกรรมจังหวัดนนทบุรี 
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน


ลำดับข่าวที่ 48
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดการฝึกซ้อมแผนการก่อวินาศกรรม แบบ Table Top Exercise


ลำดับข่าวที่ 47
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอุบัติเหตุเรือชน และเยี่ยมผู้ประสบภัย


ลำดับข่าวที่ 46
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย (อัคคีภัย) บ้านเลขที่ ๓๘/๓ ตำบลบางเลน


ลำดับข่าวที่ 45
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในศุภวาระสมัยคล้ายวันพระราชสมภพของ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณหน้าห้องทรงงาน ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี


ลำดับข่าวที่ 44
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฝึกซ้อมแผนการก่อวินาศกรรม จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ (ห้องประชุมเธียร์เตอร์) อาคาร ๓ ชั้น


ลำดับข่าวที่ 43
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖


ลำดับข่าวที่ 42
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖


ลำดับข่าวที่ 41
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖


ลำดับข่าวที่ 40
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมประสานราชชการ ของ คร.ตปก.ณ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖


ลำดับข่าวที่ 39
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๕๖ 


ลำดับข่าวที่ 38
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมหารือ/เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี 


ลำดับข่าวที่ 37
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๖ 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ อาคารเทศบาลนครนนทบุรี (อาคารใหม่) 


ลำดับข่าวที่ 36
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 


ลำดับข่าวที่ 35
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับและส่งมอบข้าวสารบริจาค 


ลำดับข่าวที่ 34
Image
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556


ลำดับข่าวที่ 33
Image
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ   
และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556


ลำดับข่าวที่ 32
Image
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี  
ป้องกันจังหวัดนนทบุรี  จ่าจังหวัดนนทบุรี  และเจ้าหน้าที่ 
ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556


ลำดับข่าวที่ 31
Image
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี  
ป้องกันจังหวัดนนทบุรี  จ่าจังหวัดนนทบุรี  และเจ้าหน้าที่ 
ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556


ลำดับข่าวที่ 30
Image
หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  
ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556


ลำดับข่าวที่ 29
Image
ปลัดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี  
ป้องกันจังหวัดนนทบุรี และจ่าจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556


ลำดับข่าวที่ 28
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์เล่นน้ำสงกรานต์อย่างปลอดภัย 
และขบวนแห่สรงน้ำพระ ณ ปากซอยถนนเรวดี ถนนติดวานนท์


ลำดับข่าวที่ 27
Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
ณ หอประชุมเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 ชั้น 5


ลำดับข่าวที่ 26

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดนนทบุรี ปี 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 5


ลำดับข่าวที่ 25

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดนนทบุรี ปี 2556 ณ ห้องประชุม ชั้น 5


ลำดับข่าวที่ 24

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
ร่วมโครงการขับเคลื่อนมาตรการ “คุมประพฤติ” ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง


ลำดับข่าวที่ 23

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
จัดประชุมการจัดงาน “อปพร.นนทบุรี สัมพันธ์” ประจำปี 2556
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2


ลำดับข่าวที่ 22

boss-003.jpg
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมประเมินสถานการณ์ภาวะขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้น 
ในช่วงหน้าแล้ง ปี 2556๖ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี


ลำดับข่าวที่ 21

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปลอดภัยทางถนน 
จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2


ลำดับข่าวที่ 20

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556
ณ บริเวณมณฑลพิธี วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร


ลำดับข่าวที่ 19

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556 ณ บริเวณมณฑลพิธี วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร


ลำดับข่าวที่ 18

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ณ บริเวณมณฑลพิธี วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร


ลำดับข่าวที่ 17

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือน มีนามคม 2556ลำดับข่าวที่ 16

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำชุนชน/หมู่บ้านลำดับข่าวที่ 15

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556


ลำดับข่าวที่ 14

conference-14feb2556-w002.jpg  
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Video Conference 


ลำดับข่าวที่ 13

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี 
ประจำปีงบประมาณ 2556 (รุ่นที่ 5)


ลำดับข่าวที่ 12

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี 
ประจำปีงบประมาณ 2556 (รุ่นที่ 4)


ลำดับข่าวที่ 11

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี 
ประจำปีงบประมาณ 2556 (รุ่นที่ 3)


ลำดับข่าวที่ 10

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี 
ประจำปีงบประมาณ 2556 (รุ่นที่ 2)


ลำดับข่าวที่ 9

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2556 (รุ่นที่ 1)


ลำดับข่าวที่ 8

Image
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย


ลำดับข่าวที่ 7

Image
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย (อัคคีภัย)


ลำดับข่าวที่ 6

Image
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี และ พมจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย


ลำดับข่าวที่ 5

fire-21jan56-004.jpg  
หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และคณะลงพื้นตรวจเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบอัคคีภัย

ลำดับข่าวที่ 4

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจ ความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย


ลำดับข่าวที่ 3

Image
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี จัดประชุมประชาคม อปพร. ระดับจังหวัด ประจำปี 2556


ลำดับข่าวที่ 2

Image 
หัวหน้าสำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี มอบทุน โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556


ลำดับข่าวที่ 1

2556-it-8jan56-w007.jpg  
สำนักงาน ปภ. จังหวัดนนทบุรี 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข่ายสื่อสารกลางและจัดทำแผนการใช้ข่ายสื่อสารกลาง จังหวัดนนทบุรี

Comments