Is de gewone pers mede verantwoordelijk en mede aansprakelijk voor op termijn miljoenen kankerdoden als gevolg van bewuste onjuiste berichtgeving? lees en oordeel zelf?


Als je niet voorzichtig bent zullen de media ervoor zorgen dat je de mensen gaat haten die worden onderdrukt en dat je hun onderdrukker gaat liefhebben'' 
(Malcom X). 


Datum: 16 december 2010 19:37

Onderwerp: Is het Eindhovens Dagblad (Wegener NieuwsMedia) verantwoordelijk en aansprakelijk voor op termijn miljoenen kankerdoden als van gevolg onjuiste berichtgeving? lees en oordeel zelf?

Aan: rubrieks@wegenernieuwsmedia.nl, redactie@ed.nl, tip@ed.nl, edtv@ed.nl

 
       DE GROENEN Sint-Oedenrode
 

Is het Eindhovens Dagblad (Wegener NieuwsMedia) verantwoordelijk en aansprakelijk voor op termijn miljoenen kankerdoden als gevolg van onjuiste berichtgeving? lees en oordeel zelf?  

Aan Hoofdredacteur John van den Oetelaar.
Eindhovens Dagblad (Wegener NieuwsMedia)

e-mail: rubrieks@wegenernieuwsmedia.nl, redactie@ed.nl, tip@ed.nl, edtv@ed.nl

  

Geachte hoofdredacteur John van den Oetelaar.

Het Eindhovens Dagblad behoort tot Wegener NieuwsMedia, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Andere dagbladen van Wegener NieuwsMedia zijn: Brabants Dagblad, BN DeStem, PZC, De Twentsche Courant Tubantia, De Gelderlander en de Stentor.De krant wordt onder meer verspreid in Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, Veldhoven, Geldrop, Nuenen, Oirschot, Mierlo, Best en Sint-Oedenrode. Het Eindhovens Dagblad richt zich vooral op regionale nieuwsvoorziening. De hoofdredactie is gevestigd in Eindhoven en de hoofdredacteur ad interim is John van den Oetelaar.

Over de gevaren van met ‘arseenzuur’ en ‘chroomtrioxide’ geïmpregneerd hout heeft het Eindhovens Dagblad om “corporate crime redenen?” al haar lezers vanaf 1989 (maar liefst 21 jaar lang) opzettelijk onjuist voorgelicht. Als keihard bewijs daarvoor lees bijgevoegd artikel “BEWIJS: Eindhovens dagblad schrijft tegenstrijdig over kankerverwekkend Arseen” in Het Echte Nieuws van 11 oktober 2007. Als gevolg daarvan is Nederland met tientallen miljoenen killogrammen valselijk geëtiketteerdarseenzuur’ en ‘chroomtioxide (chroom VI)’ vergiftigd via ondermeer mijn buurman houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V., waardoor A.M.L. van Rooij door toedoen van burgemeester P.M. Maas (CDA), wethouder H.W.M.A. van den Berk (CDA), wethouder R.A. Dekkers (VVD), wethouder J.C.M. Hendriks - van Kemenade (HvR/PvdA) en gemeentesecretaris P.J.E. van de Loo (baas van alle ambtenaren) vanaf 21 april 2010 Nederland heeft moeten uitvluchten en in België politiek asiel heeft moeten aanvragen om niet onder de dekmantel van een burenruzie te worden vermoord. Voor bewijs lees hier en hier. Deze burenruzies worden door bovengenoemde burgemeester en wethouders als volgt veroorzaakt. De buren Van den Biggelaar (t ‘Achterom 5) en Van Gorkum (Ollandseweg 165) en Gebr. van Aarle B.V. mogen van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode met de hulp van het Eindhovens Dagblad ongelimiteerd het bestemmingsplan buitengebied Sint-Oedenrode en de Wet milieubeheer overtreden om daarmee met misbruik van miljoenen euro’s aan Roois-gemeenschapsgeld zichzelf met miljoenen euro’s onrechtmatig te verrijken zonder dat daartegen bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk wordt opgetreden. Voor bewijs lees hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier. Buurman A.M.L. van Rooij procedeert daartegen omdat die van hetzelfde college van burgemeester en wethouders de ene na de andere onrechtmatige torenhoge dwangsommen, verzegeling en/of executoriale beslaglegging krijgt opgelegd. Voor bewijs lees hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier. Deze jarenlange voortdurende handelwijze van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Oedenrode met de hulp van leugens hierover in het Eindhovens Dagblad heeft ertoe geleid dat reeds tweemaal een poging tot doodslag is gepleegd op A.M.L. van Rooij en eenmaal op de moeder van A.M.L. van Rooij door buurman Robert van den Biggelaar. Hiervan is steeds strafaangifte gedaan bij de politie in Sint-Oedenrode. Burgemeester P.M. Maas (CDA) en voorheen burgemeester P. Schriek (CDA) als hoofd van de politie zorgen er steeds voor dat nooit tot strafrechtelijk onderzoek wordt overgegaan. De grootste dader van deze pogingen tot doodslag op A.M.L. van Rooij en zijn moeder is onmiskenbaar het Eindhovens Dagblad. Dit omdat dit alles nooit gebeurd zou zijn geweest als het Eindhovens Dagblad in 1989 de volgende waarheid had geschreven over het door  houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle B.V. geïmpregneerde hout en de aan consumenten verkochte geïmpregneerde houten producten daarvan. De met deeplinks feitelijk onderbouwde waarheid kunt u lezen in de hieronder kort samengevatte presentatie die door A.M.L. van Rooij hierover heeft gegeven tijdens een bijeenkomst in Genk (België) op 12 december 2010 voor No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org).              

 

No Cancer Foundation:             
Lezingen bijeenkomst 12 december 2010 te Genk

Geïmpregneerd hout, groene stroom, milieubeton, green bricks, vaccinatie

 

Presentatie: Ad van Rooij  

 

Kankerverwekkend geïmpregneerd hout: De Nederlandse Bestrijdingsmiddelenwet kent een ernstige tekortkoming, die zegt namelijk niets over de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde hout. In mei 1992 heeft voormalig milieuminister Hans Alders een circulaire verzonden aan alle Nederlandse houtimpregneerbedrijven en betrokken gemeenten, waarin hij heeft voorgeschreven dat de Nederlandse gemeenten aan de houtimpregneerbedrijven binnen hun gemeenten een milieuvergunning moeten afgeven die geen rekening houdt met de gebruiks- en afvalfase van het geïmpregneerde hout. Bij onherroepelijke uitspraak in zaaknummer: 200404002/1 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het door  Ad van Rooij aangespannen geschil tegen de gemeente Sint-Oenderode (inzake zijn buurman houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle) beslist dat de Wet milieubeheer geen betrekking heeft op de mogelijke schadelijke gevolgen van het buiten de inrichting gebruiken en in het afvalstoffenstadium geraken van de binnen de inrichting vervaardigde geïmpregneerde houten producten. Deze onherroepelijke uitspraak is in strijd met hoofdstuk 10 Wet Milieubeheer en onderliggende Europese Richtlijnen en Verordeningen, waardoor de Nederlandse houtimpregneerbedrijven elk soort kankerverwekkend afval van de metaalindustrie, ertssmelterijen of petrochemische industrie onder hoge druk in hout kunnen persen en duur kunnen verkopen aan de hierover onjuist voorgelichte consumenten. Als gevolg daarvan hebben een 20-tal Nederlandse houtimpregneerbedrijven 2,4 miljard euro aan zuiveringsheffing kunnen ontduiken en daarmee de Nederlandse Staat voor 2,4 milard euro opgelicht. Dat als gevolg daarvan enkel in Nederland miljoenen mensen kanker gaan krijgen kunt u lezen  in het artikel BEWIJS: Eindhovens dagblad schrijft tegenstrijdig over kankerverwekkend Arseen in Het Echte Nieuws van 11 oktober 2007. Bij brief d.d. 19 augustus 1996 heeft voormalig Nederlands milieuminister Margreeth de Boer aan houtimpregneerder Carl Tissen te Luyksgestel geschreven dat hij als producent aansprakelijk is voor alle milieu- en gezondheidsschade als gevolg van het door hem geproduceerde en aan de consumenten verkochte geïmpregneerde hout. Nederlands milieuminister Margreeth de Boer onderbouwd dat in haar brief aan Tissen juridisch alsvolgt: Met de zinsnede over productaansprakelijkheid in de brief van U van 21 februari 1995 werd niets Anders bedoeld dan een verwijzing naar de civielrechtelijke productaansprakelijkheid. Op grond van Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek bestaat er immers een civielrechtelijke (risico)- Aansprakelijkheid van de producent ten gevolge van een gebrek in een door hem geproduceerd Product (artikel 185 t/m 193). Bovendien geldt op grond van de artikelen 175 en 176 een risicoaansprakelijkheid voor producenten met betrekking tot gevaarlijke stoffen en verontreiniging van Lucht, water en bodem.”  Ondanks deze wetenschap bij de verantwoordelijke Nederlandse milieuministers is de Staat der der Nederlanden tot op de dag van vandaag niet begonnen met het repareren van de hierboven beschreven tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet en verleende milieuvergunningen aan de Nederlandse houtimpregneerbedrijven. Ook heeft de Staat der Nederlanden tot op de dag van vandaag nog geen civiele procedure gestart tegen de Nederlandse houtimpregneerbedrijven. Daarmee is de Staat der Nederlanden, die via geïmpregneerde houten producten ook geheel België heeft vergiftigd met miljoenen kilogrammen uiterst kankerverwekkend arseenzuur en chroom VI volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

Vaccinatie tegen de Mexicaanse griep?

Dit vaccin bevatte naast het kankerverwekkende Kwik (thiomersal) ondermeer ook Ethyleendiaminetetra-azijnzuur (EDTA) dat in de geneeskunde wordt gebruikt voor het vangen en verwijderen van calcium en andere metalen, ook wel zware metalen zoals arseen, koper en kwik. Omdat wij allen al volzitten met kankerverwekkende zware metalen als valselijk geëtiketteerd arseenzuur, chroom VI en koper vanuit het geïmpregneerde hout geeft een verklaring voor kwik en EDTA in de Mexicaanse griepvaccins.

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker wettelijk verboden: Om redenen zoals hierboven beschreven mag niemand meer weten welke chemische stoffen in de Gardasil HPV-vaccins zitten.  

 

NO CANCER FOUNDATION

E-Mail: nocancerfoundation@gmail.com

Website: www.nocancerfoundation.org

 

De op video opgenomen presentaties kunt u vanaf morgen zien op www.nocancerfoundation.org     

Aan verantwoordelijk hoofdredacteur John van den Oetelaar van het Eindhovens Dagblad (Wegener NieuwsMedia) richt ondergetekende het nadrukkelijke verzoek om bovengenoemde waarheid in het Eindhovens Dagblad te schrijven en ondergetekende en copiehouders dat binnen 24 uur na ontvangst van deze e-mail schriftelijk te bevestigen.

In afwachting van uw antwoord binnen 24 uur na heden, verblijf ik;

Hoogachtend

Ad van Rooij;

Lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode

Vanaf 21 april 2010 gevlucht naar België en daar politiek asiel aangevraagd.

Cc: communicatie@arbounie.nl, voorlichting@raadvanstate.nl, a.fleere@chello.nl, anton37.putten@wxs.nl, arletteheskes@hotmail.com, advocadur@hetnet.nl, bianca.van.dijk.fitters@gmail.com, bas.heijmen@groepzuid.nl, bertmaathuis@gmail.com, gjj.beukeveld@inter.nl.net, wieteke@wietekevandort.nl, miep@miepbos.nl, bert.van.meurs@philips.com, bestuur@tvmeierij.nl, booh@xs4all.nl, burgemeester@hasselt.be, e.roemer@tweedekamer.nl, els.vanweert@lier.be, fransvandenboomen@bvtrooi.nl, Freek@freekglorius.nl, jjj17@live.nl, info@jikkejager.nl, jaap.alfrink@philips.com, johan.malcorps@groen.be, j.verhagen26@chello.nl, jack.buckens@achmea.nl, jvdheuvel@hartvoorrooipvda.nl, kucharek0@gmail.com, khardeman@catalpa.nl, r.kahlman@quicknet.nl, henk@katholieknieuwsblad.nl, kleintje@stelling.nl, kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be, l.vissers@skynet.be, rialinsen@live.nl, info@mooirooi.nl, info@jpasterkamp.nl, ronald.van.uden@gmail.com, persdienst@platformherstelrechtsorde.nl, redactie@gpd.nl, redactiezuid@anp.nl, Redactie@katholieknieuwsblad.nl, nieuwsdienst@trouw.nl, redactie@nu.nl, redactie@eenvandaag.nl, redactie@buitenhoftv.nl, redactie.arnhem@gelderlander.nl, redactie@volkskrant.nl, redactie@nos.nl, redactie@trouw.nl, whwolbrinksr@hetnet.nl, sdn@planet.nl, Sandra.Jansen@achmea.nl, sanjari02@hotmail.com, sonja.broos@dnv.com, p.teesink@hccnet.nl, topdognl@yahoo.com, tillyvandentillaar@bvtrooi.nl, tvwanrooij@hartvoorrooipvda.nl, vanmeegen@planet.nl, ine.veen@quicknet.nl, zembla@vara.nl, cie.szw@tweedekamer.nl, drsmkat@yahoo.com, dank@xs4all.nl, Eduard.Breuer@t-online.de, nocancerfoundation@gmail.com, czoete@home.nl, info@eurostaete.eu, info@degroenen.nl, info@omroepbrabant.nl, info@tvmeierij.nl, info@achmeavitale.nl, pv@hln.be, pvda@tweedekamer.nl, pvda@pvda.nl, pvda_voorlichting@tweedekamer.nl, groenlinks@tweedekamer.nl, groene@groene.nl, barbara.vuylsteke@persgroep.be, micha@argusoogradio.org, info@avanliempd.nl, info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl, chokri.mahassine@vlaamsparlement.be, Gerard.Kleisterlee@philips.com, hans.schelbergen@philips.com, hans.dijkman@philips.com, lidy.prikken@philips.com, NMAP.Verwimp@interpolis.nl, a.vanrooij1@chello.nl, pierre.schreuder.sr@gmail.com, hpolie@xs4all.nl, burgersinactie@hotmail.com, julius601@hotmail.com, peter_vereecke@hotmail.com, madbello@gmail.com, info@middenbrabant.nl, h.bekkers@bekkersadvies.nl, vvdsintoedenrode@gmail.com, theo.zanden@hetnet.nl, info@garagemarkgraaff.nl, geel@clb-kempen.be, inge.van.trimpont@g-o.be, clb16@g-o.be, annabelle1946@hotmail.fr, knack@knack.be, eghys@concentra.be, mailgvabrieven@concentra.be, info@demorgen.be, mail@terzake.nu, ekc.avanrooij@gmail.com, iman.boot@achmea.nl, ruben.lemmens@vlaanderen.be, burgemeester@mechelen.be, Charalampia-Loukia.GKIOKA@ext.ec.europa.eu, ruudrietveldvertelt@hotmail.com, postmaster@belfort-group.eu, info@iak.nl, info@interpolis.nl, info@iakbv.nl, degeelders@planet.nl, minicampingeversebergen@hetnet.nl, planning@vankaathovengroep.nl, burgemeester@genk.be, michael.dhoore@genk.be, Geert.Swartenbroekx@genk.be, luc.Dullers@genk.be, Jeannine.Steyvers@genk.be, Annita.Laporte@genk.be, Ali.Caglar@genk.be, Anniek.Nagels@genk.be, guido.vandebrouck@genk.be, info@minderhedenforum.be, bgrouwels@grouwels.irisnet.be, jan.vermoesen@mediarte.be, theo.daniels@acv-csc.be, Josee.Vernijns@genk.be, Sylvia.Brondel@genk.be, Ilse.Nijs@genk.be, luc.gieraerts@genk.be, Stijn.Vangeneugden@genk.be, Chris.Janssens@genk.be, Lydia.Werrebrouck@genk.be, Koen.Wijnen@genk.be, Jimmy.Wenmeekers@genk.be, Nancy.Dillen@genk.be, Harrie.Dewitte@genk.be, Michel.Driessen@genk.be, Rudi.Haeck@genk.be, a.bijleveld-schouten@tweedekamer.nl, a.bosman@tweedekamer.nl, a.eijsink@tweedekamer.nl, a.elfassed@tweedekamer.nl, a.elissen@tweedekamer.nl, a.klink@tweedekamer.nl, a.koppejan@tweedekamer.nl, a.kuiken@tweedekamer.nl, a.licolai@tweedekamer.nl, a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl, a.marcouch@tweedekamer.nl, a.mulder@tweedekamer.nl, a.pechtold@tweedekamer.nl, a.rouvoet@tweedekamer.nl, a.schaart@tweedekamer.nl, a.slob@tweedekamer.nl, a.vmiltenburg@tweedekamer.nl, a.wolbert@tweedekamer.nl, b.braakhuis@tweedekamer.nl, b.dboer@tweedekamer.nl, b.vham@tweedekamer.nl, brigitte.vdburg@tweedekamer.nl, c.coruz@tweedekamer.nl, c.vdstaaij@tweedekamer.nl, c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl, cynthia.ortega@tweedekamer.nl, d.graus@tweedekamer.nl, e.blanksma@tweedekamer.nl, e.dijkgraaf@tweedekamer.nl, e.groot@tweedekamer.nl, e.irrgang@tweedekamer.nl, e.lucassen@tweedekamer.nl, e.ouwerhand@tweedekamer.nl, e.schippers@tweedekamer.nl, e.vdveen@tweedekamer.nl, e.vhijum@tweedekamer.nl, e.wiegman@tweedekamer.nl, e.ziengs@tweedekamer.nl, f.bashir@tweedekamer.nl, f.halsema@tweedekamer.nl, f.koserkaya@tweedekamer.nl, f.teeven@tweedekamer.nl, f.timmermans@tweedekamer.nl, f.weekers@tweedekamer.nl, g.koopmans@tweedekamer.nl, g.schouw@tweedekamer.nl, g.verbeet@tweedekamer.nl, g.verburg@tweedekamer.nl, g.wilders@tweedekamer.nl, h.beertema@tweedekamer.nl, h.brinkman@tweedekamer.nl, h.bruins-slot@tweedekamer.nl, h.lodders@tweedekamer.nl, h.nepperus@tweedekamer.nl, h.ormel@tweedekamer.nl, h.spekman@tweedekamer.nl, h.vbommel@tweedekamer.nl, h.vgervan@tweedekamer.nl, h.zijlstra@tweedekamer.nl, hantenbroeke@tweedekamer.nl, i.dezentje-hamming@tweedekamer.nl, j.atsma@tweedekamer.nl, j.cohen@tweedekamer.nl, j.dewit@tweedekamer.nl, j.dijsselbloem@tweedekamer.nl, j.djager@tweedekamer.nl, j.driessen@tweedekamer.nl, j.hennis-plaschaert@tweedekamer.nl, j.klaver@tweedekamer.nl, j.klijnsma@tweedekamer.nl, j.monasch@tweedekamer.nl, j.recourt@tweedekamer.nl, j.sap@tweedekamer.nl, j.sharpe@tweedekamer.nl, j.snijder@tweedekamer.nl, j.vanbemmel@tweedekamer.nl, j.vklaveren@tweedekamer.nl, j.voordewind@tweedekamer.nl, jasper.vdijk@tweedekamer.nl, k.arib@tweedekamer.nl, k.dijkhoff@tweedekamer.nl, k.ferrier@tweedekamer.nl, k.gerbrands@tweedekamer.nl, k.verkoeven@tweedekamer.nl, l.bontes@tweedekamer.nl, l.bouwmeester@tweedekamer.nl, l.helder@tweedekamer.nl, l.jacobi@tweedekamer.nl, l.voortman@tweedekamer.nl, l.vtongeren@tweedekamer.nl, leon.djong@tweedekamer.nl, m.azmani@tweedekamer.nl, m.berndsen@tweedekamer.nl, m.bosma@tweedekamer.nl, m.celik@tweedekamer.nl, m.hamer@tweedekamer.nl, m.harbers@tweedekamer.nl, m.hernandez@tweedekamer.nl, m.peters@tweedekamer.nl, m.rutte@tweedekamer.nl, m.smilde@tweedekamer.nl, m.smits@tweedekamer.nl, m.sterk@tweedekamer.nl, m.thieme@tweedekamer.nl, m.vanbijsterveld-vliegenthart@tweedekamer.nl, m.vdam@tweedekamer.nl, m.verhagen@tweedekamer.nl, m.vtoorenburg@tweedekamer.nl, n.albayrak@tweedekamer.nl, n.kooiman@tweedekamer.nl, p.dijkstra@tweedekamer.nl, p.dkrom@tweedekamer.nl, p.heijnen@tweedekamer.nl, p.jansen@tweedekamer.nl, p.smeets@tweedekamer.nl, p.ulebelt@tweedekamer.nl, r.deroon@tweedekamer.nl, r.dmos@tweedekamer.nl, r.leijten@tweedekamer.nl, r.plasterk@tweedekamer.nl, r.vermeij@tweedekamer.nl, r.vraak@tweedekamer.nl, r.vvliet@tweedekamer.nl, s.blok@tweedekamer.nl, s.buma@tweedekamer.nl, s.derouwe@tweedekamer.nl, s.dijksma@tweedekamer.nl, s.dikkers@tweedekamer.nl, s.fritsma@tweedekamer.nl, s.gesthuizen@tweedekamer.nl, s.karabulut@tweedekamer.nl, s.samsom@tweedekamer.nl, s.uitslag@tweedekamer.nl, s.vveldhoven@tweedekamer.nl, secretariaat.vdsteur@tweedekamer.nl, t.dibi@tweedekamer.nl, t.elias@tweedekamer.nl, t.jadnanansing@tweedekamer.nl, t.vdekken@tweedekamer.nl, t.vdijck@tweedekamer.nl, t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl, t@tweedekamer.nl, vvliet@tweedekamer.nl, w.dille@tweedekamer.nl, w.hachchi@tweedekamer.nl, w.koolmees@tweedekamer.nl, w.kortenoeven@tweedekamer.nl, w.vanbeek@tweedekamer.nl, w.vgent@tweedekamer.nl, ga@assumdelft.nl, jaap.j.hovestad@uwv.nl, r.baliton@hotmail.nl, m.blaakman@nationaleombudsman.nl

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-eerste-minister-charles-michel-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-jan-jambon-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-ohan-van-overtveldt-van-de-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-van-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-daniel-bacquelaine-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-alexander-de-croo-federale-regering-voor-herstel-belgsische-grondwet-1944.pdf

17 april 2015:
Verzoekschrift aan Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgacontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (federale regering) voor herstel Belgische grondwet 1944http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-didier-reynders-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-kris-peeters-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf


http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/17-april-2015-verzoekschrift-aan-minister-herve-jamar-federale-regering-voor-herstel-belgische-grondwet-1944.pdf
Heden vervangen door Sophie Wilmès