HOME | INFO | ARCHIEF NIEUWSBRIEF | LINKS 
|


Deskundigenrapport van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. 


1. De rampzalige gevolgen van geïmpregneerd hout.

 

A. Wat zijn wolmanzouten:
 

Wolmanzouten (CCA-zouten) bevatten: 2)

- 374 g/l arseenzuur.
- 532 g/l chroomtrioxide (chroom VI zuur).
- 188 g/l koper II oxide.

 

B. Wat zijn de kenmerken van arseenzuur en chroomtrioxide:
 

-        Arseenzuur (arseen)is een zwarte lijststof voor water, bodem en  lucht. 3)

-        Chroomtrioxide (chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht. 3)  

 

Deze zwarte lijststoffen zijn zo gevaarlijk dat al vanaf 1986 in internationaal verband is besloten dat in het milieu brengen ervan gezien de stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen.

 

Arseenzuur en chroomtrioxide (en hun zouten daarvan) zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4- klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenzuur en chroomtrioxide vallen in de zwaarste klasse, de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen. 4) 5)
Arseenzuur en Chroomtrioxide zijn ook nog genotoxisch hetgeen inhoudt dat deze stof geen veilige drempel kent. Het eenmaal in je leven binnenkrijgen van één molecuul arseenzuur of chroomtrioxide kan op termijn al kanker veroorzaken.

 

Arseenzuur en chroomtrioxide zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten (o.a. impotentie, fertiliteitsproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het geslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, doodgeboorte ontwikkelingstoornissen) en afwijkingen op het nageslacht als gevolg kunnen hebben. 6)

 

Chroomtrioxide (chroom VI-verbindingen) is ook een voortplanting giftige stof en kan schadelijk zijn via borstvoeding volgens de criteria van bijlage VI bij richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967. 7)  

 

Ingevolge de Europese richtlijn nr. 67/548/EEG moet chroomtrioxide ook nog worden geclassificeerd als categorie 1 en 2 mutageen, hetgeen minuscule veranderingen kan aanbrengen in het DNA- molocuul bij de mens. 8) 

 

Arseenzuur en chroomtrioxide lossen volledig op in water en kunnen ons lichaam via een drietal routes binnendringen. 9) 10)


-        via de lucht (ademhaling)

-        via de huid (aanraking)

-        via het maagdarmkanaal (besmette voeding)

 

Gewolmaniseerd hout bevat: 11)


-        3000 mg/kg arseen

-        6000 mg/kg chroom VI

 

Per kuub hout (500 kg) is dat:


-        1.500.000 mg = 1.500.000.000 µg arseen.

-        3.000.000 mg = 3.000.000.000 µg arseen.         

 

Het grondwater is ernstig verontreinigd als het boven de interventiewaarde zit. De interventiewaarde bedraagt voor: 12)


-        arseen 60 µg/l

-        chroom 30 µg/l

 

Een kuub gewolmaniseerd hout verontreinigd dus op termijn:


-        25.000.000 liter water met arseen bovende interventiewaarde.

-        100.000.000 liter water met arseen bovende interventiewaarde.

Dit zijn maar liefst lieftst 3000 tankauto’s van 33 kuub. 

 

Zware metalen kunnen niet worden verbrand, hetgeen betekent dat op termijn als gevolg van verspreiding ( via tijdelijke producten als spaanplaat) al het arseenzuur en chroomtrioxide in oplosbare vorm in ons oppervlaktewater en drinkwater terecht zullen komen en daarmee ook onze voeding zal vergiftigen.

 

C. Foutieve classificatie en etikettering
 

Foutieve classificatie en etikettering van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co, toel.nr. 8228N, van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen. Op het etiket en bijbehorend veiligheids informatie formulier schrijft Hickson Garantor B.V. dat superwolmanzout-Co 304 g/l arseenpentoxide bevat. 1)

 

Uit chemisch onderzoek verricht door de Keuringsdienst van Waren is vast komen te staan dat superwolmanzout-Co in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur bevat. 2)

 

Maar arseenzuur is zeer veel gevaarlijker dan arseenpentoxide.                   

Het VN-nummer van arseenpentoxide is 1559, dat van arseenzuur is 1553. 13)  

In geval van ongevalbestrijding zijn de veiligheidsvoorschriften voor arseenpentoxide en arseenzuur grotendeels afwijkend. 13)

 

Enkele belangrijke verschillenpunten zijn:

 


ARSEENZUUR

 

Zeer giftig                              

 

Giftig-levensgevaarlijk bij inademing, opname door de mond of huidcontact 

 

Bij brand:houder zo ver mogelijk van de brandhaard verwijderen. De brandbestrijding op een zo groot mogelijke afstand uitvoeren. Niet in de buurt van de kopzijden van de tank verblijven Materiaal niet onnodig verspreiden. Bluswater opvangen en later veilig verwerken.

 

Verlenen Eerste Hulp:slachtoffer in de frisse lucht brengen en medische hulp verlenen. Bij ademstilstand kunstmatig beademen, indien nodig met pure zuurstof. Besmette kleding en schoeisel uittrekken en op een veilige plaats leggen; hierbij is grote haast geboden. Besmette ogen en huid onmiddellijk tenminste 15 minuten lang met stromend water spoelen. Slachtoffer rustig neerleggen en tegen warmteverlies beschermen. Slachtoffer steeds bewaken, omdat ziekteverschijnselen pas na enige tijd optreden of waarneembaar zijn.


ARSEENPENTOXIDE     

 

Giftig

 

Giftig bij inademing of opname van het stof door de mond 

 

Bij brand:houder zo ver mogelijk van de brandhaard verwijderen.

 

 

 

 

 

 Verlenen Eerste Hulp:slachtoffer in de frisse lucht brengen en medische hulp verlenen. Besmette kleding en schoeisel uitdoen en op een veilige plaats leggen. Besmette ogen en huid onmiddellijk tenminste 15 minuten lang met stromend water uitspoelen.

 

 

 

 

 

 

 

Het enorme verschil in gevaar moge duidelijk zijn.  


 

D. Overtreden Verordening (EG) nr.142/97 door lidstaat Nederland
 

Het ontduiken van de Europese Risicobeoordeling die door de Commissie van de Europese Gemeenschappen bij Verordening (EG) nr. 142/97 (pbEG L25) is vastgesteld en rechtstreeks is opgelegd aan lidstaat Nederland. 14) 15)  

 

Op 27 januari 1997 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen de Verordening (EG) nr. 142/97 vastgesteld. De fabrikant(en) en importeur(s) van in de bijlage van deze verordening vermelde stoffen moeten de commissie binnen 4 maanden na in werking treding van deze verordening alle relevante en beschikbare informatie verstrekken over de blootstelling van mens en milieu aan deze stoffen. 15)

 

De informatie over de blootstelling heeft betrekking op de emissie van die stof of de blootstelling van menselijke populaties of milieucompartimenten aan die stof tijdens de verschillende fasen van de levenscyclus van de stof overeenkomtstig artikel 3, lid 3, en bijlage I, deel A, van Verordening (EG) nr. 1488/94, met:

 

-        als menselijke populaties: werknemers, consumenten, en via het milieu blootgestelde personen;

-        als milieucompartimenten: lucht, water en bodem met inbegrip van informatie over de lotgevallen van de stof in afvalwater-zuiveringsinstallaties en de accumulatie van de stof in de voedselketen;

-        als levenscyclus van de stof: de vervaardiging, het vervoer, de opslag, de formulering in preparaten of andere vormen van verwerking, gebruik en verwijdering of terugwinning. 

     

Arseenzuur” staat opgenomen in deze verordening (EG) nr. 142/97 in tegenstelling met “Arseenpentoxide”.

 

Met de opzettelijk aangebrachte foutieve classificatie en etikettering heeft Hickson Garantor B.V. met oogluikende toestemming van lidstaat Nederland vanaf 27 januari 1997 de wettelijk verplichte Europese risicobeoordeling voor arseenzuur in superwolmanzout-Co weten te omzeilen. Lidstaat Nederland heeft daarmee vanaf 27 januari 1997 de rechtstreeks vanuit de Europese Commissie opgelegde Verordening EG) nr. 142/97 overtreden.

 

Bij ongecontroleerde verbranding van gewolmaniseerd hout of spaanplaat gemaakt van gewolmaniseerd hout komt ca. 50% van het arseen in de lucht terecht. In geval een huis, schuur of schutting waarin gewolmaniseerd hout of gewolmaniseerd spaanplaat zit verwerkt in vlammen opgaat dan hebben we te maken met een ongecontroleerde verbranding waarbij ca. 50% van het arseen in de lucht terecht komt, nagenoeg volledig in deeltjes, waarvan de massadiameter varieert tussen ca. 0,3 en 3 µm, waarvan 85 % beneden 1 µm is en als zodanig tot de fijnste aërosolfractie behoort 16). Deze zeer fijne deeltjes dringen gemakkelijk door tot in het diepste van de longblaasjes hetgeen levensgevaarlijk is. In geval van regenweer of blussen met water vormt zich arseenzuur dat ook nog via de huid het lichaam binnendringt 9). Arseenzuur valt in de zwaarste klasse, de klasse 1, van kankerverwekkende stoffen 4) 5).

In het landelijk afvalplan heeft lidstaat Nederland aan Bouw- en sloopafval de volgende klasse indeling toegekend:

 

- A-hout (is onbehandeld hout)

- B-hout (is geverfd, gelakt of verlijmd hout)

- C-hout (is verduurzaamd CCA-hout en CC-hout)

 

1) CCA-hout bevat zo’n 3000 mg/kg arseen (arseenzuur) en 6000 mg/kg chroom (chroomtrioxide). CC-hout bevat zo’n 6000 mg/kg chroom (chroomtrioxide)en moet ingevolge de Europese afvalstoffenlijst (EURAL) als gevaarlijk afval worden verwijderd en verwerkt. 11) 18)


2) In de afvalfase is zo'n 50-80 % van het CCA/CC-hout overgeverfd of gelakt, waarmee door een verf- of laklaag betreffend C-hout is omgetoverd tot B-hout.


3) In de afvalfase heeft het overige CCA/CC-hout dat niet is overgeverfd of gelakt, als gevolg van verwering, een gelijke grijze kleur als onbehandeld hout, waarmee door verwering het C-hout is omgetoverd tot A-hout.


4) Met het vershrederen/vermalen van afvalhout uit bouw-en sloopafval wordt het onzichtbare gevaarlijk afvalgedeelte (CCA-hout en CC-hout) verdund met het eveneens onzichtbare niet gevaarlijk afvalgedeelte (onbehandeld hout). Het op deze wijze verdunnen van enorme grote hoeveelheden gevaarlijk afval (miljoenen tonnen per jaar)tot onder de grens van gevaarlijk afval is wettelijk verboden.

 

Op grond van bovengenoemde feiten heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hierover bij uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 op 19 augustus 1998 letterlijk het volgende beslist: 17)

 

'Uit het door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak uitgebrachte deskundigenbericht is gebleken dat verduurzaamd hout niet visueel valt te onderscheiden van onbehandeld hout'.

 

Lidstaat Nederland weigert al vanaf 19 augustus 1998 (12 jaar lang) uitvoering te geven aan deze bindende uitspraak van Nederlandse hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Dat op de bouw- en sloopplaats het visueel niet te scheiden verduurzaamde bouw- en sloophout onder de codenummers: 170204* of 200137* ingevolge de Europese Eural als gevaarlijk afval moet worden verwijderd en verwerkt heeft het ministerie van VROM zelf berekend 18). Als conclusie staat daarin letterlijk het volgende geschreven:

 

'Op basis van de beschikbare informatie wordt geconcludeerd dat de afvalstof 'CCA-afvalhout' als gevaarlijk afval moet worden ingedeeld conform de Eural afhankelijk van de herkomst van deze afvalstof kan de stroom worden gecodeerd als 170204* of 200137*'.

 

De Nederlandse gemeenten hebben de VNG-model bouwverordening overgenomen, In deze bouwverordening staat over scheiden van gevaarlijk afval uit bouw- en sloopafval letterlijk het volgende geschreven: 19)

 

Het bouwafval moet op de bouwplaatsen ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:

a.    de als gevaarlijke aangeduide afvalstoffen van hoofdstuk 17 de afvalstoffenlijst behorende bij de regeling afvalstoffenlijst (EURAL; strc. 17 augustus 2001, nr. 158, blz. 9)

 

In deze bouwverordening staat over onherkenbaar gevaarlijk afval in bouw- en sloopafval letterlijk het volgende geschreven: 19)

 

'Indien op grond van het historisch gebruik te verwachten valt dat een te slopen bouwwerk c.q. een te slopen gedeelte van een bouwwerk is verontreinigd met de als gevaarlijke afvalstoffen van hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst behorende bij de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL; stcr. 17 augustus 2001, nr. 159, blz 9), dient een onderzoek te worden ingesteld naar de vermoedelijke verontreiniging en moet het rapport met de uitslag van dit onderzoek bij de aanvraag van de sloopvergunning worden gevoegd.'

 

Met het shredderen van hout uit bouw- en sloopafval hebben de Nederlandse afvalverwerkende bedrijven die het geshredderd behandeld afvalhout aan de groene stroom centrales in België hebben afgeleverd zich in zeer ernstige mate schuldig gemaakt aan ondermeer:

 

-       het overtreden van de gemeentelijke bouwverordening in Nederland;

-       het overtreden van de Europese afvalstoffenlijst (EURAL);

-      het overtreden van de Europese Verordening (EG) nr. 142/97.   

-        het overtreden van de bindende uitspraak d.d. 19 augustus 1998 no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; 

 

Gebruikte referenties:
 
 1. Veiligheidsinformatieblad van het bestrijdingsmiddel superwolmanzout-Co, toel.nr. 8228N, van Hickson Garantor Nederland B.V.
 2. Verslag chemisch onderzoek van superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. van de Keuringsdienst van waren te Groningen.
 3. Blz. 1, 52, 53, 54 en 55 uit het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 van de Tweede Kamer der Staten Generaal vergaderjaar 1985 - 1986, 19204 nrs. 1-2 (5 pagina's).
 4. Voorblad, blz. 35 en 36 uit het Besluit kankerverwekkende stoffen en processen van 4 februari 1994, stb 91 (3 pagina's).
 5. Voorblad, blz. 1, A2 en A3 uit de brochure "durf de dingen eens zwart in te zien, dan wordt alles rooskleurig" uitgegeven door het Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Arbeid (België) in verband met hun nationale informatie campagne over de beroepskankers (4 pagina's).
 6. Voorblad, blz. 5 en blz. 28 uit het Reprotox achtergrond-document S138-1 van het ministerie van SZW (3 pagina's).
 7. Blz. 14 Nederlandse staatscourant nr. 170 van 6 september 2006 , inzake niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen, volgens criteria van bijlage VI bij Richtlijn nr. 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1967. 
 8. Blz. 15 Nederlandse staatscourant nr. 170 van 6 september 2006 , SZW-lijst van mutagene stoffen die door de EU zijn ingedeeld als mutageen en zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn nr. 67/548/EEG.
 9. Voorblad, blz. 4 en blz. 5 uit het protocol "arsenicum" S30-21 van de inspectiedienst SZW (3 pagina's).
 10. Voorblad, blz 18 en blz 21 uit de Nationale MAC-lijst 1996 (P145) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 3 pagina's).
 11. Voorblad, blz 12 en blz 23 uit het rapport d.d. 23 februari 1999 van Stichting Hout Research SHR met als titel “Het onderscheiden van verduurzaamd hout in BSA ten behoeve van mobiele houtshredder installaties”, rapportcode 99.003-1.
 12. Blz 2 en blz 10 uit Wet bodembescherming, inzake Interventie- en streefwaarden bodembescherming (2pagina’s).  
 13. Alarmgids ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen van dr. ing. H.D. Nübler, van 1995, Koninklijke Vermande.
 14. Publicatie "EEG/793/93: parallelle lijst vastgesteld" uit het RIVM/Informatiebulletin Milieugevaarlijke stoffen van maart 1997, jaargang 4, nummer 1.
 15. Verordening (EG) nr. 142/97 van 27 januari 1997 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.
 16. Voorblad, blz. 22, 39 en 40 uit basisdocument arseen, rapport nr. 758701002, van januari 1990 van het RIVM (4 pagina's).
 17. Uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 d.d. 19 augustus 1998 van de Afdeling besuursrechtspraak van de Raad van State.
 18. Handreiking Eural, opgesteld door drs. A.M.G.R. Schwegter en drs. ir. Van Veldhuizen van het ministerie van VROM.
 19. Nederlandse bouwverordeningen volgens VNG-model bouwverordening, die van toepassing zijn binnen alle Nederlandse gemeenten.