Deze humanitaire organisatie & partners hebben niet tot doel om politieke partijen te bekritiseren of te versterken, maar om bruggen te bouwen tussen overheden en burgers om gezamenlijke fundamentele oplossingen aan te bieden voor alle partijen. Om de gehele industriële collusie, geopolitieke problematiek te kunnen begrijpen zijn we genoodzaakt om diverse controversiële onderwerpen te bespreken, niet om te beledigen, te beschadigen of te vernietigen, maar om te doen nadenken, weer op te bouwen en de publieke opinie te informeren. De bronnen die aangehaald worden komen uit het gehele industriële met politiek verweven spectrum. De kwesties overstijgen politieke verschillen en zijn van vitaal belang voor iedereen. Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken de inhoud op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt en moedigen u aan om sceptisch te zijn en zelf feiten te onderzoeken. Lees de inhoud vele malen en controleer alles wat u ziet. Stel vragen, onderzoek de antwoorden en deel deze met uw vrienden, familie, wetgevers en gemeenschap indien u dit gegrond vindt.

10/07/14 Verzoek om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens
Afdelingshoofd “Preventie”

Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

                                 

                                                                                                                                                                                         Zonhoven: 10 juli 2014

 

Betreft:

-       Verzoek om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens.

 

Geachte heer Wildemeersch,

 

Als afdelingshoofd, afdeling preventie, van het Vlaamse agentschap Zorg & Gezondheid heeft u op 2 mei 2014 een brief laten uitgaan aan de huisartsen en kinderartsen in Vlaanderen en Brussel. In betreffende brief heeft u letterlijk het volgende geschreven (originele brief):

 

 


ZORG & GEZONDHEID
AGENTSCHAPKoning Albert II-laan 35 bus 33

1030 BRUSSEL

T 02 553 35 00                          

F 02 553 35 84

www.zorg-en-grzondheid-be


aan de huisartsen en kinderartsen in Vlaanderen en Brussel

 

Contactpersoon             E-mail                                               Telefoon

Geert Top                     geert.top@zorg-en-grzondheid.be         02 5533585

 

Ons kenmerk                Uw kenmerk                                      Datum

                                                                                            02.05.2014

 

Wijzigingen in het aanbod gratis vaccins voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen

 

Geachte collega,
 
Vanaf 1 juli 2014 zijn er een aantal wijzigingen in het aanbod van de vaccins die door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld worden aan de vaccinatoren. Het gaat om volgende vaccins:
·         Voor het hexavalente vaccin bij baby’s wordt Infanrix Hexa vervangen door Hexyon. Dit vaccin wordt toegediend op de leeftijd van 8, 12 en 16 weken en op de leeftijd van 15 maanden.
Voor de overgangsperiode wordt volgende aanpak voorgesteld:
*  Bij een baby waarbij de basisvaccinatie gestart is met Infanrix Hexa vervolledigt u die
basisvaccinatie best met hetzelfde vaccin voor de tweede en derde dosis op de leeftijd van 12 en 16 weken.
            *  Voor nieuw op te starten vaccinaties start u met Hexyon op de leeftijd van 8 weken.
            * Vanaf 1 juli gebruikt u voor de boosterdosis op de leeftijd van 15 maanden voor iedereen
    Hexyon. Dit vaccin mag op hetzelfde ogenblik toegediend worden als het
    meningokokkenvaccin NeisVac-C (wel op een verschillende injectieplaats), ook al staat
    hierover niets in de bijsluiter.
* Vanaf oktober kan u eventuele rest aan vaccins Infanrix Hexa opgebruiken voor de
    boostervaccinatie op 15 maanden.
·         Gardasil wordt vervangen door Cervarix als vaccin tegen HPV ter voorkoming van baarmoederhalskanker. Gardasil kan vanaf 1 juli niet meer besteld worden in Vaccinnet en kan dan ook niet meer gratis bekomen worden. Cervarix wordt gratis ter beschikking gesteld enkel voor meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs (of van dezelfde leeftijd voor het buitengewoon onderwijs, dus voor het volgende schooljaar meisjes geboren in 2002). Het volstaat om 2 dosissen toe te dienen met een interval van 6 maanden (minimum 5 maanden) voor volwaardige vaccinatie. Voor de doelgroep voor vaccinatie met gratis vaccins zijn dus geen 3 dosissen meer nodig, tenzij bij immuungecompromiteerden. Voor oudere meisjes vanaf 15 jaar zijn wel nog drie dosissen nodig, maar voor deze leeftijdsgroep kunnen geen gratis vaccins bekomen worden. Er zijn geen gegevens beschikbaar over combinatieschema’s met Gardasil en Cervarix.
* Voor wie gestart is met Gardasil zorgt u er best voor de vaccinatie te vervolledigen met
   hetzelfde vaccin. Hiervoor gebruikt u uw restvoorraad Gardasil.
* Voor nieuw te vaccineren meisjes die in aanmerking komen voor gratis vaccins start u best
   direct met Cervarix.
 
·         De vaccins Tedivax pro adulto kunnen vanaf 1 juli niet meer besteld worden. In Vlaanderen worden ze vervangen door vaccins Boostrix met een kinkhoestcomponent bij. Deze vaccins mogen toegediend worden op het moment van de herhalingsinenting tegen tetanus en difterie. De laatste vaccins Tevidax pro adulto die nog geleverd worden, hebben een zeer korte houdbaarheid, namelijk tot september 2014. Het heeft dan ook geen zin extra vaccins te bestellen.
·         De vaccins Boostrix zijn ook bedoeld om zwangere vrouwen te vaccineren. Ze worden bij voorkeur toegediend tussen week 24 en 32 van de zwangerschap, en dit tijdens elke zwangerschap. Op deze manier kan de moeder een maximale hoeveelheid maternele antistoffen aan haar baby doorgeven. Zo is die beschermd in afwachting dat de eigen immuniteit op gang komt door vaccinatie. Deze strategie wordt ook toegepast in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië. Dit vaccin kan veilig toegediend worden tijdens de zwangerschap.
 
Deze laatste twee wijzigingen zijn concrete implementatie in Vlaanderen van het advies van de Hoge Gezondheidsraad over kinkhoestvaccinatie bij volwassenen (fiche van 30 augustus 2013) dat u ook op onze website vaccinaties vindt (www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinaties) bij de informatie voor vaccinatoren. Het past ook volledig in het actieplan vaccinaties bij de Vlaamse gezondheidsdoelstelling vaccinaties 2012-2020. Er is de laatste jaren immers een toename in het aantal gevallen van kinkhoest en de allerkleinsten lopen daarbij het grootste risico op complicaties als ze kinkhoest krijgen.
 
Voor Brussel moet men de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nog afgesproken worden of deze vaccins ook gratis zullen kunnen bekomen worden of niet.
 
Deze vaccins kunnen door de huisartsen gewoon in Vaccinnet besteld worden en worden gratis geleverd op het adres van de vaccinator. Ze moeten dus niet meer voorgeschreven worden maar kunnen gewoon uit voorraad gebruikt worden.
 
Wanneer vaccins toch aangekocht worden in de apotheek (omdat een patiënt bv. Al een voorschrift liggen had) heeft de Vlaamse overheid geen enkele mogelijkheid om gemaakte kosten terug te betalen. Enkel vaccins besteld in Vaccinnet en geleverd in het kader van de overheidsopdracht kunnen door de Vlaamse overheid gefinancierd worden.
 
Een algemene informatieve folder over vaccinatie tijdens de zwangerschap is in voorbereiding. Deze zal via gynaecologen verspreid worden voor de zwangere vrouwen. Op de vergadering van de Vlaamse Vaccinatiekoepel waren de gynaecologen en huisartsen het erover eens dat deze vaccinaties best door de huisartsen toegediend worden. We vragen de gynaecologen dan ook deze vaccinaties te willen aanraden en de huisartsen om deze vaccinaties te willen toedienen.
 

Vriendelijke groeten,

 

Dr. Dirk Wildemeersch

Afdelingshoofd

Afdeling Preventie

 

 

Naar aanleiding van die brief wendde zich tot ons No Cancer Foundation VZW te Hasselt met de mededeling dat er bij hen meerdere bezorgde ouders en kinderen hebben gemeld, met het verzoek om vanuit mijn functie als Europees erkend Hogere veiligheidskundige hiernaar de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) uit te voeren.

 

In uw brief d.d. 2 mei 2014 schrijft u letterlijk het volgende:

 

 

·         Voor het hexavalente vaccin bij baby’s wordt Infanrix Hexa vervangen door Hexyon.

·         Gardasil wordt vervangen door Cervarix als vaccin tegen HPV ter voorkoming van baarmoederhalskanker.

·         De vaccins Tedivax pro adulto kunnen vanaf 1 juli niet meer besteld worden. In Vlaanderen worden ze vervangen door vaccins Boostrix met een kinkhoestcomponent bij.

 

 

Met het voorschrijven van deze vaccins binnen Vlaanderen en Brussel dient rekening gehouden te worden met andere hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving in België en Europa, waaronder de Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG in België omgezet in de Welzijnswet / ARAB en in Nederland in de Arbeidsomstandighedenwet. In deze kaderrichtlijn zijn wettelijk de volgende maatregelen voorgeschreven:

 

Maatregelen:

 

  1. risico's voorkomen;
  2. evalueren van risico's die niet kunnen worden voorkomen;
  3. bestrijding van de risico's bij de bron;
  4. aanpassing van het werk aan de mens, met name voor wat betreft de inrichting van de arbeidsplaats en de keuze van werkuitrusting en werk- en productiemethoden, met name om monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan voor de gezondheid te beperken;
  5. rekening houden met de ontwikkeling van de techniek;
  6. vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is;
  7. planning van de preventie met het oog op een samenhangend geheel dat de volgende aspecten in de preventie integreert: techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en invloed van de omgevingsfactoren op het werk;
  8. voorrang voor maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele bescherming;
  9. verstrekken van passende instructies aan de werknemers.

 

Om als Europese erkend hogere veiligheidsdeskundige  de risico’s te kunnen inventariseren en evalueren, waarop betrokken huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), e.a. hun plan van aanpak moeten baseren alvorens tot vaccinatie te mogen overgaan moeten wij de beschikking hebben over de aan deze vaccins onlosmakelijk verbonden material safety data sheets (MSDS).  
 
Naar aanleiding daarvan verzoeken wij u aan ons zo spoedig mogelijk per kerende e-mail een kopie te laten toekomen van:

1.     de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan het nieuwe vaccin Hexyon, als ook de naam, en adres van de leverancier en importeur die dit vaccin in Vlaanderen en Brussel op de markt brengt;
2.     de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan het nieuwe vaccin Cervarix, als ook de naam, en adres van de leverancier en importeur die dit vaccin in Vlaanderen en Brussel op de markt brengt;
3.     de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan het nieuwe vaccin Boostrix als ook de naam, en adres van de leverancier en importeur die dit vaccin in Vlaanderen en Brussel op de markt brengt;
 
Om een risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) te kunnen uitvoeren moet ik de beschikking hebben over bijbehorendematerial safety data sheets (MSDS).
 
Zolang er nog geen wettelijk vereiste risico inventarisatie en evaluatie is van een binnen België erkende deskundige, als ondergetekende, mogen huisartsen, kinderartsen, ziekenhuizen, CLB-instellingen e.a. niet overgaan tot vaccinatie met de nieuwe vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix. Om die reden laten wij een kopie van deze e-mail toekomen aan:
-       De Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH) die is opgegaan in Domus Medica vzw. (e-mail: info@domusmedica.be);
-       Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde ( VVk )(e-mail: secretariaat.vvk@sintmaria.be);
-       Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren -Specialisten (e-mail: info@gbs-vbs.org);
-       Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren (e-mail: info@bbvag.be);
-       Centra voor leerlingenbegeleiding (e-mail: clb@vlaanderen.be);
-       Belgische vereniging van Ziekenhuis directeuren VZW t.a.v. secretaris dr. Wim Allemeersch (e-mail:Wim.allemeersch@azstrembert.be );
-       Ziekenhuis St.-Rembert Torhout, t.a.v. hoofdgeneesheer dr. Mieke Naessens (e-mail:Mieke.naessens@azstrembert.be);

 

In uw brief d.d. 2 mei 2014 schrijft u letterlijk het volgende:

 

 

·         Vanaf 1 juli 2014 zijn er een aantal wijzigingen in het aanbod van de vaccins die door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld worden aan de vaccinatoren

 

 

Zolang er nog geen wettelijk vereiste risico inventarisatie en evaluatie is van een binnen België erkende deskundige, als ondergetekende, mag de Vlaamse overheid geen gemeenschapsgeld ter beschikking stellen voor de gratis vaccinatie van ouders en kinderen, daar de Vlaamse overheid haar eigen opgelegde wetgeving niet mag overtreden en in het naleven daarvan juist een voorbeeldfunctie heeft. Voor het ter beschikking stellen van Vlaams gemeenschapsgeld is de gehele Vlaamse regering verantwoordelijk. Om die reden laten wij een kopie van deze e-mail toekomen aan:

-       Kris Peetersminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid (e-mail: kabinet.peeters@vlaanderen.be);
-       Ingrid Lieten: viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding (e-mail: kabinet.lieten@vlaanderen.be);
-       Geert Bourgeois: viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand (e-mail: kabinet.bourgeois@vlaanderen.be);  
-       Jo Vandeurzen: Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (e-mail:kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be);
-       Hilde Crevits: Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (e-mail: kabinet.crevits@vlaanderen.be);
-       Freya Van den Bossche: Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie (e-mail:kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be);
-       Philippe Muyters: Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport (e-mail:kabinet.muyters@vlaanderen.be);
-       Joke Schauvliege: Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur (e-mail: kabinet.schauvliege@vlaanderen.be);
-       Pascal SmetVlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel (e-mail:kabinet.smet@vlaanderen.be);
Onderkant formulier
 
In afwachting van toezending van de verzochte material safety data sheets (MSDS) die onlosmakelijk zitten verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende gegevens van de toeleverende bedrijven binnen de Europese Unie, verblijven wij;

 

 

Hoogachtend


http://www.sdnl.nl/ekc.htm

 

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

Voor deze


Ing. A.M.L. van Rooij

Hazendansweg 36A, 3520 Zonhoven (België)

tel: 0032(0)11758676


cc: -       No Cancer Foundation VZW te Hasselt (e-mail: nocancerfoundation@gmail.com)

Vaccinatie, JA of NEE?

° Vaccinatie bedrog is voorbij

De Belg John F. May, tussen 1992 en 2012 een vooraanstaand demograaf van het instituut, vertelde het Franse tijdschrift Sens Public dat vaccinatiecampagnes een machtsmiddel zijn. Het bevolkingsbeleid omvat in dit geval  ‘interventies die worden geïmplementeerd door overheids-functionarissen om de demografische variabelen beter te kunnen beheersen en veranderingen in de populatie aan te passen aan de ambities die een land nastreeft’ Zie de Leugens en Gevaren van de HPV-vaccins Gardasil & Cervarix video’s

Communicatie met verantwoordelijke instanties.

° Zijn de gevaccineerde meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar met het Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoeder-halskanker het slachtoffer van een bovenwettelijke macht van 25 Eurocommissarissen?

° 24/07/14 Antwoord: Verzoek om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens.

° 18/07/14 Reactie ZG op verzoek van 10 juli 2014 om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens.

° 10/07/14 Verzoek aan het Agentschap voor Zorg en Gezondheid om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens.

° 08/10/12 Heeft Tony Coonen, hoofd van De Voorzorg Limburg te Hasselt, met zijn gratis vaccinatie promotie tegen baarmoederhalskanker duizenden Limburgse meisjes laten misbruiken als proefkonijn? Wij vragen het hemzelf.

° 11/05/12 Provincie Limburg promoot HPV-vaccin voor Limburgse meisjes tussen de 14 en 18 jaar zonder te weten welke chemische stoffen er in zitten.

° 08/12/10 Aan Joke Schauvliege, verzoek tot het nemen van een besluit om het vervoer en opslag van Gardasil HPV-vaccins (is gevaarlijke stof) vóór 10 december 2010 te laten stoppen en als gevaarlijk afval terug te sturen naar het afkomstige bedrijf MERCK

° 07/12/10 Aan minister Philippe Muyters: Verzoek tot het nemen van een besluit om binnen Vlaanderen de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker vóór uiterlijk 9 december 2010 te laten stoppen.

° 15/11/10 Het (FAGG) overtreed Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG

° 11/11/10 Nadrukkelijk verzoek aan mr. W. Sorgdrager als bestuurslid van de stichting Arbo Unie Nederland en als lid van de Raad van State om de vaccinatie met de Gardasil HPV-vaccins onmiddellijk te laten stoppen.

° 30/09/10 Klacht aan de Europese Commissie (Gardasil vaccin)

° 22/09/10 Het lot van alle met het Gardasil-vaccin te injecteren meisjes van 12 tot 18 jaar binnen de Europese Unie is in handen van een 27-tal ambtenaren, één per land, in Belgie is dat Pieter Neels van het (FAGG)

° 17/09/10 Sommatie aan Pieter Neels om binnen 48 uur na heden antwoord te geven op de vraag uit de e-mail van 3 september 2010 

° 09/09/10 Komt verantwoordelijk minister Jo Vandeurzen zijn belofte tegenover No Cancer Foundation na 

° 04/09/10 Wetswijziging in België maakt vanaf 16 mei 2006 van een "ziekmaakmiddel" een "geneesmiddel" 

° 03/09/10 Aan Pieter Neels (FAGG) Chemische samenstelling Gardasil-vaccin onbekend, is opgevraagd aan Europese Unie.

° 01/09/10 Geachte minister Laurette Onkelinx, Gardasil-vaccin tegen baarmoederhalskanker is wettelijk verboden!