วิชาวัฒนธรรมไทย

 กลุ่มที่ ๑

เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม

สมาชิกกลุ่ม

     ๑. พระมหาอนุวัฒน์

    ๒. พระมหาอรุณ

    ๓. พระมหาอุดม

    ๔. พระอาโซ

    ๕. ส.ณ.เกียติศักดิ์

 กลุ่มที่ ๒

เรื่อง พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย

สมาชิกกลุ่ม

    ๑. พระมหาเอกชัย

    ๒. ส.ณ.ปิยวิทย์

    ๓. ส.ณ.วิเชียร

    ๔. ส.ณ.สุวิทย์

    ๕. ส.ณ.วันชัย

    

 กลุ่มที่ ๓

เรื่อง เนื้อหาของวัฒนธรรมไทย

สมาชิกกลุ่ม

    ๑. พระมหาวรจักร

    ๒. พระมหาสิทธิชัย

    ๓. พระมหาธงชัย

    ๔. ส.ณ.สุชาติ

    ๕. ส.ณ.ศักดิ์ดา

 กลุ่มที่ ๔

เรื่อง การแพร่กระจายและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรไทย

สมาชิกกลุ่ม

    ๑. พระมหาทรงวิทย์

    ๒. ส.ณ.ภูวดล

    ๓. ส.ณ.นิพลธ์

    ๔. ส.ณ.พรเทพ อุดมด์

 กลุ่มที่ ๕

เรื่อง วัฒนธรรมท้องถิ่น

สมาชิกกลุ่ม

    ๑. พระมหาวันทนนท์

    ๒. พระมหาโยธิน

    ๓. ส.ณ.สุริยา

    ๔. ส.ณ.คมกริช

 กลุ่มที่ ๖

เรื่อง ทุนทางวัฒนธรรม

สมาชิกกลุ่ม

    ๑. พระสายันต์

    ๒. พระฐนัฎ

    ๓. ส.ณ.สมศิกดิ์

    ๔. ส.ณ.ชนะชัย

    ๕. ส.ณ. พรเทพ

 กลุ่มที่ ๗

เรื่อง พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย

สมาชิกกลุ่ม

    ๑. พระมหาสำรวย

    ๒. พระมหาจิรายุทธ

    ๓. พระจำนงค์

    ๔. พระสุทิต

    ๕. ส.ณ.พรชัย

 กลุ่มที่ ๘

เรื่อง การอนุรักษ์และการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

สมาชิกกลุ่ม

    ๑. พระวินัย

    ๒. ส.ณ.พิสิกฐ์

    ๓. ส.ณ.วิทยา

    ๔. ส.ณ.วีระชัย

    ๕. ส.ณ.ประเสฐิ

 

 กลุ่มที่ ๙

เรื่อง การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย

สมาชิกกลุ่ม

    ๑. พระแก้วตา

    ๒. พระมานพ

    ๓. ส.ณ.คำยอด

    ๔. ส.ณ.นิกร

 กลุ่มที่ ๑๐

เรื่อง วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา

สมาชิกกลุ่ม

    ๑. พระมหาสุริยงค์

    ๒. พระมหาศราวุธ

    ๓. ส.ณ.ณัฐพล

    ๔. ส.ณ.เพิ่มพูน

 

 กลุ่มที่ ๑๑

เรื่อง ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย

สมาชิกกลุ่ม

    ๑. ส.ณ.รุ่งนคร

    ๒. ส.ณ.ประกา

    ๓. ส.ณ.ธงชัย

    ๔. ส.ณ.วรเมธ

    ๕. ส.ณ.บุญยอด

 

 

 
 
 
 หมายเหตุ
 
        สั่งวันที่  ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓
        หมดเขตก่อนเข้าพรรษา
ĉ
ชาติชัย ชาวงษ์,
5 ก.ย. 2554 01:12