Тренінги кафедри дидактики та методик навчання природничо-метаматичних дисциплін

Відображається 17 елементів
Назва тренінгуОпис тренінгуКоло учасниківТренер
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Сортувати 
 
Назва тренінгуОпис тренінгуКоло учасниківТренер
Екологія слова: розвиток ефективної педагогічної комунікації в умовах профілізації Основні завдання тренінгу полягають у сприянні розвитку комунікативних здібностей педагогів як основи успішної побудови взаємозвязку між усіма учасниками навчального процесу нової української школи; навичок ефективного професійного педагогічного спілкування: вести розгорнутий монолог, ефективну бесіду з фахової проблематики; вирішувати комунікативні та мовленнєві завдання в конкретній ситуації спілкування; логічно, правильно, точно, етично й емоційно виражати думки в словах, відповідно до змісту, умов комунікації та адресата, прагнучи при цьому передати у промові свій індивідуальний стиль; володіти полемічним мистецтвом (диспут, дискусія, полеміка), системно аналізувати весь комунікативний процес (рефлексія) Педагогічні працівники всіх категорій Курінна А.Ф. 
Електронні засоби навчання в роботі вчителя екології Основні завдання тренінгу полягають в ознайомленні учасників із сучасними електронними засобами навчання, умінні планувати та конструювати власні електронні ресурси та використовувати сучасні платформи для їх реалізації Учителі, які викладають курс "Екологія" 10-11 клас, "Біологія та екологія" 10-11, курси екологічної спрямованості за вибором Савіч І.О. 
Методичний практикум: Завдання з параметрами (для вчителів, що викладають математику за програмою поглибленого вивчення або готують учнів до ЗНО) Тренінг націлений на: розкриття теоретичних аспектів основ математичного моделювання при розв’язуванні задач з параметрами; загальне уявлення про порівняльний аналіз алгебраїчного, геометричного, функціонального підходів щодо розв’язування завдань з параметрами. Під час тренінгу будуть сформовані практичні навички вчителя у розв’язуванні завдань з параметрами основних типів Учителі математики Склярова І.О. 
Методичний практикум: Олімпіадна математика для 5-6 класів (олімпіадна математика) Тренінг націлений на методичну допомогу в організація підготовки учнів 5-6 класів до інтелектуальних змагань з математики. Під час тренінгу будуть розглянуті основні групи завдань, що пропонуються учням цієї вікової категорії на олімпіадах та конкурсах з математики Учителі математики Тонне П.М. 
Методичний практикум: Олімпіадна математика для 7-8 класів (олімпіадна математика) Тренінг націлений на методичну допомогу в організація підготовки учнів 7-8 класів до інтелектуальних змагань з математики. Під час тренінгу будуть розглянуті основні групи завдань, що пропонуються учням цієї вікової категорії на олімпіадах та конкурсах з математики Учителі математики Тонне П.М. 
Методичний практикум: Паркети, розрізання, розфарбування (олімпіадна математика) Для вчителів, що готують учнів до змагань з математики. На тренінгу буде запропоновано розглянути характерні задачі, в яких головна «ідеологія» - техніка комбінаторних підрахунків, а запровадження розфарбування та розрізання лише засіб «ідентифікації» об’єктів цих підрахунків. Буде презентовано авторський підхід щодо класифікації таких задач та розглянуті методичні підходи щодо роботи з цією системою задач з учнями. Учителі математики Тонне П.М. 
Методичний практикум: Планіметрія - як навчити учнів розв'язувати задачі (для вчителів, що викладають математику в основній школі) Задача може слугувати не тільки метою, а й засобом навчання. Вчитися розв'язувати задачі за допомогою ключових - ідея давня, але ми спробуємо подивитися на цю ідею під новим кутом та запропонувати систему задач та методичні прийоми, що значно допоможуть у вирішенні проблеми опанування учнями курса планіметрії 7-9 класів. Учасник тренінгу отримає можливість зануритися відразу на всю планиметрию, побачивши її, як єдине ціле Учителі математики Склярова І.О. 
Методичний практикум: Створення дидактичних матеріалів та просторових моделей в інтерактивному середовищі («Живая геометрия», GeoGebra) Тренінг націлений на формування практичних навичок вчителя у використанні комп’ютерних моделей у навчальному процесі: створення якісної наочності (малюнки до задач, теорем, вправи на готових кресленнях тощо); засобів для розв’язування планіметричних задач; пошуку шляхів та ідей розв’язання планіметричних задач як на обчислення, так і на доведення; застосовування інтерактивних комп’ютерних моделі, розроблених у середовищі у якості динамічних наочних посібників як для вивчення нового матеріалу, так і з метою повторення та узагальнення; організація евристичного навчання, формування вмінь та навичок дослідницької діяльності, розвитку творчих здібностей дітей; розробка засобів для створення комп’ютерних моделей, призначених для автоматизації обчислень; використання GG як інструмент для створення вправ на готових кресленнях у вигляді інтерактивних комп’ютерних моделей Учителі математики Склярова І.О. 
Методичний практикум: Стереометрія - побудова перерізів, пошук кутів і відстаней (для вчителів, що викладають математику у старшій школі) Тренінг націлений на формування практичних навичок вчителя у розв’язуванні завдань на пошук та обґрунтування: кута між мимобіжними прямими в кубі; кута між прямою і площиною в кубі; кута між площинами в кубі; кутів в чотирикутної піраміді; відстані між прямою і площиною в кубі; відстані між мимобіжними прямими в кубі; відстані між мимобіжними прямими в піраміді; кутів між площинами в многограннику; кутів між площинами в шестикутної піраміди; пошук відстані від точки до площини Учителі математики Склярова І.О. 
Методичний практикум: Ціла та дробова частини числа (олімпіадна математика) Зміст занять тренінгу націлено на знайомство з властивостями рантьє та мантиси; опанування навичками розв’язування рівнянь та нерівностей зі змінною під знаком «цілої частини» та «дробової частини», загальне уявлення про підходи до застосування розглянутих методів до розв’язування задач та формування практичних навичок вчителя у використанні властивостей, алгоритмів та підходів до розв’язування задач з цілою та дробовою частинами в задачах підвищеної складності Учителі математики Склярова І.О. 
Особливості підготовки учнів до олімпіад з хімії Основні завдання тренінгу спрямовані на: ознайомлення вчителів з методикою розвитку талантів учнів в області хімії та актуальними формами роботи зі здібними учнями; ознайомлення з діючими навчальними програми підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад з хімії; ознайомленням вчителів з актуальними проблемами, складними теоретичними і методичними питаннями, які включені до програми; ознайомлення із завданнями ІІ, ІІІ, ІVетапів Всеукраїнських олімпіад з хімії; розроблення методичних рекомендацій що до організації роботи вчителів по підготовці учнів до Всеукраїнських олімпіад з хімії; узагальнення власного досвіду роботи з обдарованою та талановитою молоддю Учителі хімії Дехтяренко С.Г., Зіброва С.М. 
Практикум з розв’язування олімпіадних завдань Основні завдання тренінгу спрямовані на: ознайомлення вчителів з методикою розвитку талантів учнів в області фізики та актуальними формами роботи зі здібними учнями; ознайомлення з діючими навчальними програми підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад з фізики; ознайомленням вчителів з актуальними проблемами, складними теоретичними та методичними питаннями, які включені до програми; ознайомлення із завданнями ІІ, ІІІ, ІVетапів Всеукраїнських олімпіад з фізики; узагальнення власного досвіду роботи з обдарованою та талановитою молоддю Учителі фізики та астрономії, природничі науки Васильченко Л.В., Андрєєв А.В. 
Проведення фізичного експерименту засобами цифрових лабораторій Основні завдання тренінгу: надати теоретичні та практичні знання педагогам щодо використання сучасного обладнання для проведення фізичного експерименту; ознайомити з моделями сучасного фізичного експерименту; сформувати вміння вчителя визначати чіткі критерії дидактичної та компетентнісної складової навчально-виховної діяльності вчителя та учня в умовах проведення ссучасного фізичного експерименту. Допомогти в освоєнні нових інтелектуальних інструментів, педагогічних і інформаційних технологій, впровадженні необхідних змін у навчально-виховний процес в ІКТ – наповненому середовищі; формувати навички самостійного і критичного мислення, системного педагогічного аналізу; створити умови для вдосконалення вмінь вчителів здійснювати інтегровану практико-теоретичну професійну діяльність, що сприятиме формуванню інноваційного освітнього простору за логікою варіативного розвитку мотиваційно-смислової освіти Учителі фізики та астрономії, природничі науки Васильченко Л.В. 
Програмне моделювання фізичних явищ та візуалізація рішення фізичних задач Метою тренінгу є ознайомлення вчителів фізики та астрономії з програмним забезпеченням моделювання фізичних явищ та візуалізації рішення фізичних задач; навчити використовувати програмне забезпечення для роботи з обдарованими та здібними учнями; розробити шаблони фізичних задач у різних середовищах Учителі фізики та інформатики Васильченко Л.В., Іванов С.А. 
Розробка навчально-методичного комплексу інтегрованого курсу "Природничі науки" (11 клас) Актуальність програми зумовлена тим, що інтегровані курси з природничих предметів вперше впроваджується в освітній процес, і в професійній педагогічній освіті до цього часу не здійснювалася фахова підготовка вчителів, котрі могли б викладати такий курс. Зміст навчальної програми підготовки вчителів охоплює навчально-методичні питання, щоб забезпечити фахову підготовку вчителів для його експериментального впровадження з 2018-2019 н.р. Цільовою аудиторією є вчителі природничо-математичного циклу шкільних предметів закладів загальної середньої освіти різних типів і форм власності. Програма спрямована на стимулювання добровільного та цілеспрямованого підвищення рівня професійної компетентності вчителів; ознайомлення із сучасним станом розвитку відповідних галузей природничих наук; модернізації професійної майстерності вчителів, розвитку творчої педагогічної ініціативи та підвищення якості навчально-виховного процесу на уроках інтегрованого курсу природничих наук. Програма передбачає обов’язкову і вибіркову частини Учителі природничого циклу шкільних предметів Васильченко Л.В. 
Сучасні підходи до викладання астрономії Основні завдання тренінгу спрямовані на: ознайомлення вчителів з методикою розвитку талантів учнів в області астрономії та астрофізики та актуальними формами роботи зі здібними учнями; ознайомлення з діючими навчальними програми підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад з астрономії; ознайомленням вчителів з актуальними проблемами, складними теоретичними та методичними питаннями, які включені до програми; ознайомлення із завданнями ІІ, ІІІ, ІVетапів Всеукраїнських олімпіад з астрономії; узагальнення власного досвіду роботи з обдарованою та талановитою молоддю Учителі фізики та астрономії, природничі науки Васильченко Л.В., Стаценко М.І. 
Сучасні технології освіти: змішане навчання Основні завдання тренінгу: надати теоретичні знання педагогам щодо використання технології змішаного навчання; ознайомити з моделями змішаного навчання; сформувати вміння вчителя визначати чіткі критерії дидактичної та компетентнісної складової навчально-виховної діяльності вчителя та учня в умовах технології змішаного навчання. Допомогти в освоєнні нових інтелектуальних інструментів, педагогічних і інформаційних технологій, впровадженні необхідних змін у освітній процес в ІКТ-наповненому середовищі; сформувати навички самостійного і критичного мислення, системного педагогічного аналізу; створити умови для вдосконалення вмінь вчителів здійснювати інтегровану практико-теоретичну професійну діяльність, що сприятиме формуванню інноваційного освітнього простору за логікою варіативного розвитку мотиваційно-смислової освіти Учителі ЗЗСО (середньої та старшої школи) Васильченко Л.В. 
Відображається 17 елементів