Nederlandse Vereniging 

voor Hamburg en Omstreken 


bijgewerkt op 12 februari 2016

Introductie 

Om U een idee te geven van wat de Nederlandse Vereniging voor Hamburg en Omstreken voor haar leden doet, laat ik hieronder eerst een uittreksel uit de statuten volgen. 

Mocht U na het lezen daarvan belangstelling hebben om lid te worden, dan wel vragen hebben, dan kunt U desgewenst contact opnemen met de Secretaresse 1, Mevrouw J. Geurts, (adres zie hieronder bij contact) of met een van de andere bestuursleden.

Kijk ook eens in de Agenda, om te zien wat er voor de komende maanden op het programma staat!

Uittreksel uit de statuten van de Vereniging:

Art. 1 De vereniging draagt de naam: "Nederlandse Vereniging voor Hamburg en Omstreken". De zetel van de vereniging is gevestigd in Hamburg. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.


De vereniging streeft direct en uitsluitend onbaatzuchtige doeleinden na, in de zin als vastgelegd in de Duitse "Abgabenordnung", hoofdstuk "Steuerbegünstigte Zwecke".

 Art. II

De Nederlandse Vereniging handelt in het algemeen Nederlands belang; eigen belangen van de vereniging worden in eerste aanleg niet nagestreefd. De Vereniging stelt zich ten doel de maatschappelijke en cuturele belangen van haar leden te behartigen, alsmede het aankweken en instandhouden van de Nederlandse nationale geest: Een en ander zonder dat daarbij enige bijzondere religieuze of politieke richting zal worden gepropageerd of gediend. 

Het in de statuten neergelegde doel wordt met name gerealiseerd:

a) door samenkomsten en het herdenken en vieren van nationale gedenk- en feestdagen en andere tot samen- komst aanleiding gevende gebeurtenissen;

 b) door alle andere wettige middelen, welke aan het genoemde doel beantwoorden.

Art. III 

De vereniging kent:

  1. Gewone leden
  2. Ereleden
  3. Leden van verdienste
  4. Begunstigende leden

Ad 1. Gewoon lid kan zijn: 

  1. Een ieder, die de Nederlandse nationaliteit bezit en als bewijs daarvan een geldig Nederlands paspoort of enig ander door een ten deze bevoegde instantie afgegeven bewijsstuk kan overleggen. Bij verlies van de Nederlandse nationaliteit eindigt het lidmaatschap automatisch met werking van de dag waarop de nationaliteit werd verloren;
  2. hij/zij, die bovendien minstens zestien jaar oud en van onbesproken gedrag is;
  3. hij/zij, die door zijn/haar goede voorbeeld de Nederlandse naam in en buiten Nederland hoog wil houden.

Ad 4. Begunstigend lid kan zijn:

  1. hij/zij, die op enigerlei wijze met de Nederlandse culturele zaak in Duitsland verbonden is en als zodanig wordt toegelaten;
  2. hij/zij, die met een Nederlandse of een Nederlander getrouwd is, die zelf de Nederlandse nationaliteit niet bezit, maar wel aan de voorwaarden, hierboven sub A, 2 en 3 genoemd, voldoet.

Bestuur:     

 • Voorzitter           Dhr. A. Verhulst

 • 1e secretaresse   Mevr. A. Geurts

 • 2e secretaresse   Mevr. C. Korving

 • Penningmeester   Dhr. J.H.E. Heckman

 • Commissaris         Mevr. J. Florek

Contributie: 

De contributie voor het jaar 2014 bedraagt voor gewone leden:

   • voor echtparen/gezinnen       € 33,-- per jaar
   • voor alleenstaanden             € 23,-- per jaar

De contributies zijn jaarlijks bij vooruitbetaling te voldoen door overmaking op onze rekening-courant bij de Hamburger Volksbank (BLZ 20190003) t.n.v. "Nederlandse Vereniging".

IBAN: DE93 2019 0003 0009 0911 06

BIC  : GENODEF1HH2

U wordt vriendelijk verzocht een "Dauerauftrag" op te geven.

Contact: 

Voor nadere informatie over het lidmaatschap kunt U zich per E-mail wenden tot:  nederlandsevereniging@yahoo.de

De 1e secretaresse is bereikbaar aan het adres :Masenkamp 55, 22419 Hamburg, tel.: 040 - 531 17 75

Op- en aanmerkingen over deze web-site, maar ook suggesties kunt U zenden aan de web-master, Jan Heckman. Hij is per e-mail bereikbaar onder jan_heckman@web.de