ถ้ามี pop up "Security warning" ให้ตอบ No

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
    
 
  
ขอบเขตบริการ
 • งานอนามัยแม่และเด็ก
 • งานอนามัยโรงเรียน
 • งานควบคุมโรคติดต่อ
 • งานผู้สูงอายุ
 • งานผู้พิการ
 • งานคัดกรองความเสี่ยงในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • งานคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
 • งานออกกำลังกาย
 • งานสาธารณสุขมูลฐาน
 • งานให้บริการคลินิกเอดส์
 • งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 • งานตรวจสุขภาพพระสงฆ์
 • งาน 21 แฟ้ม ส่ง สนย. ผ่าน Data center
 • งาน OP/PP package ส่ง สปสช.ผ่านเว็บไซต์
 • โครงการคนไทยไร้พุง
 • งานคลินิควัณโรค โรคเรื้อน
 • ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน
   
     พื้นที่รับผิดชอบ
 • ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา 12 หมู่บ้าน 
 • ตำบลทุ่งกระเต็น 4 หมู่บ้าน
    ประกอบด้วย
 • โรงเรียน 6 แห่ง
 • วัด 4 แห่ง
 • สำนักสงฆ์ 4 แห่ง
 • 1 อำเภอ
 • 1 เทศบาล
 • 1 อบต.
 • 1 สถานีตำรวจ
     จำนวนประชากร
 • ชาย 4,982 คน อยู่จริง 3,606 คน
 • หญิง  5,167 คน อยู่จริง 3,868 คน
 • รวมทั้งหมด 10,149  คน อยู่จริง 7,474 คน
 • จำนวนหลังคาเรือน 2,165 หลังคา

Download ไฟล์ Excel แบบสรุปประชากรปี 2555

หมายเหตุ : ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กันยายน 2554

    จำนวนบุคลากร
 
พยาบาล  10 คน
เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 คน
พนักงานขับรถยนต์ 1 คน
 
    คลินิกให้บริการ
 • คลินิกสุขภาพเด็กดี (ให้บริการฉีดวัคซีนเด็ก) ให้บริการทุวันอังคาร
 • คลินิกวัณโรค - โรคเรื้อน ให้บริการวันพฤหัสบดี ที่ 2และ 4ของเดือน
 • คลินิก ARV
 • คลินิกยาเสพติด
 
 
 
 
  งานเลี้ยงรับ - เลี้ยงส่ง วันที่ 4 พฤษภาคม 2554
เซิ้งกระติบโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว
 

เซิ้งกระติบ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลหนองกี่

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
          สถานการณ์โรคติดต่อทางระบาดวิทยา
          
 
 
 
       
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


 
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
  
                          

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซด์

hidden hit counter 

 

ราคาน้ำมัน ปตท.

 
 
 
แสดง 0 รายการ
การแก้ไข
จัดเรียง 
 
การแก้ไข
แสดง 0 รายการ