ประวัติโรงเรียนโนนคำพิทยาคม

โรงเรียนโนนคำพิทยาคม


        โรงเรียนโนนคำพิทยาคม เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยม-

ศึกษาปีที่ 1 – 6  ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 3 ต.คำแก้ว อ. โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยม-

ศึกษาเขต 21 เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก โดยเป็นสาขาของโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม เมื่อปี การศึกษา

 2534 โดยสภา ตำบลคำแก้วได้กำหนดให้บ้าน คำเตาะเลาะโนนเค็ง เป็นสถานที่ตั้งมีเนื้อที่ทั้งหมด 38 ไร่

1 งาน 13 ตารางวาเป็นพื้นดินที่ นายวิระ จันทหงษ์ มอบให้เปิดทำการเรียนการสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษา-

ตอนต้นสังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) รับนักเรียนครั้งแรกได้ 54 คน ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษาได้

ประกาศให้โรงเรียนเป็นเอกเทศในวันที่ 13 มกราคม 2536 โดยให้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนโนนคำพิทยาคมComments