Đọc Quê Hương Vụn Vỡ của Nguyễn Văn Sâm. Nguyễn Thiên Thụ