อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน (WISDOM)   :  ไตรสิกขา พัฒนาชีวิต

 

วิสัยทัศน์ (VISION)  : เป็นองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ บริหารจัดการเป็นระบบ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ภาคภูมิใจของชุมชน

 

พันธกิจ (MISSION)

1.               จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ

2.               พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็น  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3.               ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.               สนับสนุนให้ครูผลิต และจัดหาสื่อนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

5.               ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน และทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

 

เป้าประสงค์ (GOALS)

1.               โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก สมศ.

2.               นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรม นำความรู้ ดำรงชีพอย่างมีความสุข บนวิถีชีวิตความเป็นไทย

3.               ครู และบุคลากร เป็นมืออาชีพ มีผลงาน และได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น

4.               ชุมชนศรัทธา ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.               เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

 

กลยุทธ์สถานศึกษา (STATEGY)

1.               ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2.               เร่งรัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

3.               เสริมสร้างการบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารให้มีคุณภาพ

        4.          สนับสนุนเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 
Ĉ
pp.151.xls
(1683k)
นาคอกควาย โรงเรียน,
21 มี.ค. 2554 19:43
Comments