ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.หนองคาย เขต 2

     


การจัดเก็บข้อมูลนักเรียน สิ้นปีการศึกษา 2555
      แจ้งสถานศึกษาดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียน สิ้นปีการศึกษา 2555 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 เมษายน 2556

--------------------------------------------------------------------------------------------

คลิกเพื่อ ตรวจสอบการรับรองข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2555 

การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

แจ้งโรงเรียนทุกแห่ง   ให้ดำเนินการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ผ่านระบบ Data Management Center ที่เว็บไวต์ http://portal.bopp-obec.info/obecaoc55_2/admin/list?areacode=43020000 หรือ  http://portal.bopp-obec.info/obec55_2   โดยใช้ username และ password  เดิมของภาคเรียนที่ 1  ซึ่งมีรายการที่ต้องดำเนินการปรับปรุงดังนี้

ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2/2555
-  กำหนดข้อมูลเบื้องต้นของรร.     ->  ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่โรงเรียน  ห้องเรียน
-  ข้อมูลครุภัณฑ์(M-obec)              -> ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2555
นักเรียนรายบุคคล 2/2552
- จำนวนนร.แยกชั้นเพศ&ห้องเรียน   -> สำหรับประมวลผลนับจำนวนนักเรียน ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูล
- ข้อมูลทะเบียนนักเรียน                  -> ปรับปรุงการย้ายเข้าของนักเรียน  และแก้ไขทะเบียนส่วนบุคคล
- ข้อมูลนักเรียนย้ายออก/จำหน่าย      -> ปรับปรุงนักเรียนย้ายออก ออกกลางคัน จำหน่ายนักเรียน
- ปรับปรุงน้ำหนักส่วนสูงนักเรียน       -> ปรับปรุงน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนเป็นรายชั้นเรียน
- ปรับปรุงความด้อยโอกาสนักเรียน    -> ปรับปรุงความด้อยโอกาสของนักเรียนเป็นรายชั้นเรียน
- ปรับปรุงชื่อภาษาอังกฤษนักเรียน     -> เพิ่มข้อมูลชื่อนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นรายชั้นเรียนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน(ไม่บังคับจัดเก็บในภาคเรียนนี้ สามารถเพิ่มข้อมูลได้เมื่อโรงเรียนมีความพร้อม)

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2555   และสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  ให้จัดทำข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2555 ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วให้แจ้ง สพฐ. เพื่อโอนข้อมูลไปยังภาคเรียนที่ 2/2555 เป็นรายโรงเรียนไปการจัดทำข้อมูลปีการศึกษา 2555

แจ้งให้ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล  เข้าที่นี่ 

 http://data.nongkhai2.go.th/ หรือ http://202.143.164.66/data/  หรือ http://202.29.214.49/data/

 
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 55  เข้าได้ที่นี่
 
 
 
ข้อมูลแบบสอบถาม กพร.  http://202.143.174.33/survey/
 
ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน  http://202.143.174.33/efa/
 
การจัดทำข้อมูลปีการศึกษา 2554

ข้อมูล 30 มี.ค. 54  (นักเรียนสิ้นปี กศ.54)
การจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 54)
ช่องทางที่ 1 http://202.143.174.15:8180/obecaoc54_3/admin/list?areacode=43020000
ช่องทางที่ 2 http://portal.bopp-obec.info/obecaoc54_3/admin/list?areacode=43020000
ช่องทางที่ 3 http://202.143.174.24/obecaoc54_3/admin/list?areacode=43020000
ช่องทางที่ 4 http://202.143.174.14/obecaoc54_3/admin/list?areacode=43020000

- คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2554
- คู่มือแก้ปัญหาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2554

ข้อมูล 10 พ.ย. 54 (Datacenter 2011 Term2)
การจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 54)
 คลิกที่นี่  หรือ http://portal.bopp-obec.info/obec54_2/index
คู่มือจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

[ คู่มือ version 1.0 ]  [คู่มือเป็นไฟล์ word]


ข้อมูล 10 มิ.ย. 54 (Datacenter 2011 Term1)
การจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 54)
http://portal.bopp-obec.info/obec54/index  ,
http://202.143.174.15:8081/obec54/index ,
http://202.143.174.24:8180/obec54/index
,
http://202.143.174.14:8180/obec54/index

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล EFA ขอให้ดำเนินการโดยด่วน ตรวจสอบ EFA คลิกที่นี่
------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.หนองคาย เขต 2
ปีการศึกษา 2554

- จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2554 เทอม 2
- จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2554 เทอม 1 (10 มิ.ย.54) ประกอบด้วยข้อมูล
        - ที่อยู่สถานศึกษา
        - จำนวนนร.แยกชั้น เพศ และห้องเรียน [xls] 
        - จำนวนนร.ด้อยโอกาสแยกตามสาเหตุ 
        - จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ และอายุ 
        - จำนวนนร.พิการ แยกตามความพิการ  
        - จำนวนนร.พิการ และความด้อยโอกาส 
        - นร.อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง 
        - จำนวนนักเรียนขาดแคลน  
        - จำนวนสัญชาตินักเรียน 
        - จำนวนนักเรียนพักนอน  
        - จำนวนศาสนานักเรียน  
        - น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ปีการศึกษา 2553
- จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2553 เทอม 2 ประกอบด้วยข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศ 2553/2 
        -  จำนวนนักเรียนแยกเพศ และห้องเรียน
ข้อมูล obec ปี 2553 ระยะ 2 
        -  ผลการเรียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 จำแนกรายชั้น
        -  ผลการเรียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จำแนกรายชั้น
        -  ผลการเรียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จำแนกรายชั้น
        -  ผลการเรียนนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 จำแนกรายชั้น
        -  แผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2553
        -  จำนวนนักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาล, ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 และ ปวช. จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน
        -  จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามชั้นเพศ และสาเหตุ
        -  จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมินปลายปี จำแนกตามเกณฑ์รายชั้น
        -  จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ สังกัด
        -  จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
        -  จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ
        -  การตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน
- จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2553 เทอม 1 (10 มิ.ย.53) ประกอบด้วยข้อมูล
        - ที่อยู่สถานศึกษา [xls] 
        - สละสิทธิ์เครื่องแบบ&อุปกรณ์การเรียน [xls]  
        - บริจาคค่าแบบนักเรียน&อุปกรณ์เรียน [xls]  
        - ครุภัณฑ์ทางการศึกษา [xls]  
        - จำนวนนร.แยกชั้น เพศ และห้องเรียน [xls]  
        - จำนวนนร.ด้อยโอกาสแยกตามสาเหตุ [xls]  
        - จำนวนนักเรียนแยกชั้น เพศ และอาย [xls]  
        - จำนวนนร.พิการ แยกตามความพิการ  
        - จำนวนนร.พิการ และความด้อยโอกาส  
        - นร.อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง  
        - นักเรียนขาดแคลน  
        - จำนวนสัญชาตินักเรียน [xls]  
        - จำนวนนักเรียนพักนอน  
        - จำนวนศาสนานักเรียน [xls]  
        - น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 


ข่าวกิจกรรม

  • เวทีเสวนากำหนดทิศทางการจัดการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 จัดประชุมกำหนดทิศทางการจัดการศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอปากคาด อำเภอรัตนวาปี และอำเภอโซ่พิสัย เมื่อวันที่ 21 – 23 ม ...
    ส่ง 4 มี.ค. 2558 19:47 โดย sumphan phanphim
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2


ดู โรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า