อาเซียน

ความเป็นมาของอาเซียน

อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Assciation of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ(The Bangkok Declaration ) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-เฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ได้ลงนาม

ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมความร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคง ในพื้นที่และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติของระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆ ในเอเชีย ในเวลาต่อมาได้มี บูรไนดารุสซาราม (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 มกราคม 2527)สาธารณรัฐสังคมคมนิยมเวียดนาม (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2538) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) สหภาพพม่า (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) ราชอาณาจักรกัมพูชา (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 เมษายน 2542) ตามลำดับทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10ประเทศ

วัตถุประสงค์หลัก

ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์สำคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่
1. ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
2. ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
3. เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
4. ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ
และองค์การระหว่างประเทศ

 

 

หลักการพื้นฐานของอาเซียน

หลักการพื้นฐานของความร่วมมืออาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของอาเซียนที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อกลางเดือนธันวาคม 2551 และสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity andCooperation in Southeast Asia หรือ TAC) ซึ่งประกอบด้วย

- การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณาการแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ประจำชาติของทุกชาติ

- สิทธิของทุกรัฐในการดำรงอยู่โดยปราศจากจากการแทรกแซง การโค่นล้มอธิปไตยหรือการบีบบังคับจากภายนอก

- หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน

- ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี

- การไม่ใช้การขู่บังคับ หรือการใช้กำลัง

- ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก

นอกจากหลักการข้างต้นแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงก่อนที่กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช้ อาเซียนยึดถือหลักการฉันทามติเป็นพื้นฐานของกระบวนการตัดสินใจและกำหนดนโยบายมาโดยตลอด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การที่อาเซียนจะตกลงกันดำเนินการใดๆ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดทั้งสิบประเทศ จะต้องเห็นชอบกับข้อตกลงนั้นๆ ก่อน

การที่อาเซียนยึดมั่นในหลักการต่างๆ ข้างต้น โดยเฉพาะหลัก ฉันทามติและ การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันหรือที่ผู้สังเกตการณ์อาเซียนเรียกว่า วิถีทางของอาเซียน’ (ASEAN’s Way) ในทางหนึ่งนั้น ก็ถือเป็นผลดีเพราะเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในเรื่องระบบการเมือง วัฒนธรรม และฐานะทางเศรษฐกิจ มีความ สะดวกใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและดำเนินความร่วมมือในกรอบอาเซียน แต่ในอีกทางหนึ่ง หลัก ฉันทามติ และ การไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายโอกาสว่า เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กระบวนการรวมตัวกันของอาเซียนเป็นไปอย่างล่าช้า รวมถึงทำให้อาเซียนขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากถูกมองว่า กลไกที่มีอยู่ของอาเซียนล้มเหลวในการจัดการกับปัญหาของอาเซียนเองที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกใดประเทศสมาชิกได้ อย่างไรก็ดี การยึดถือฉันทามติในกระบวนการตัดสินใจของอาเซียน ได้เริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้นหลังจากที่กฎบัตรอาเซียน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ กฎบัตรอาเซียน”) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เนื่องจากกฎบัตรอาเซียนได้เปิดช่องให้ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาหาข้อยุติในเรื่องที่ประเทศสมาชิกไม่มีฉันทามติได้


โครงสร้างของอาเซียน

อาเซียนจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)
สำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงที่ลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 1 ในปี 2519 เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินงาน
ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างสมาคมอาเซียน คณะกรรมการ ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก
สำนักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียโดยมีหัวหน้าสำนักงานเรียกว่า เลขาธิการอาเซียนซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2545 ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 35 ได้แต่งตั้งนาย Ong Keng Yong” ชาวสิงคโปร์ เป็นเลขาธิการอาเซียนคนใหม่แทนนาย Rodolfo C. Severino Jr. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน โดยจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 5 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2546) และมีรองเลขาธิการอาเซียนจำนวน 2 คน (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งโดยชาว มาเลเซียและเวียดนาม)

สำนักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือกรมอาเซียน (ASEAN National Secretariat)
เป็นหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก ซึ่งแต่ละประเทศได้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงานเกี่ยวกับอาเซียนในประเทศนั้น ๆ และติดตามผลของการดำเนินกิจกรรม/ความร่วมมือต่าง ๆ สำหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการจัดตั้งกรมอาเซียนให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านอาเซียนดังกล่าว


กฏบัตรอาเซียน

เป็นร่างสนธิสัญญาที่ทำร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นเครื่องมือ ในการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคม ทั้งนี้เพกฎบัตรอาเซียน เป็นร่างสนธิสัญญา ที่ทำร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวาง กรอบทาง กฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียน ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 ตามที่ผู้นำอาเซียน ได้ตกลงกันไว้ตามกำหนดการ จะมีการจัดทำร่างกฎบัตรอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัว เป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันไว้ตามกำหนดการ จะมีการจัดทำร่าง กฎบัตรอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน

ธงอาเซียน


คำขวัญ

”One Vision, One Identity, One Community”
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)

ประเทศสมาชิกในสมาคมประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สัญลักษณ์อาเซียน
ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้
หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
โดยสีที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียน เป็นสีที่สำคัญของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่่ กรุ่งจากาตาร์

เลขาธิการ : ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ (เริ่มดำรงตำเเหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551)

ปฏิญญากรุงเทพ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

กฎบัตรอาเซียน 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภาษาราชการ ภาษาอังกฤษ

อาเซียนเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งอาเซียนในระดับภูมิภาค 19 กุมภาพันธ์ 2550

 แบบทดสอบ

 
 
 

1.               อาเซียนคืออะไร

ก.                  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

ข.                  องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก

ค.                  ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ง.                   ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้

2.               สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร

ก.                  รวงข้าว 10 รวง

ข.                  รวงข้าว 11 รวง

ค.                  ต้นข้าว 10 ต้น

ง.                   ต้นข้าว 11 ต้น

3.               บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร

ก.                  ดร.ถนัด คอมันต์

ข.                  นายศุภชัย พานิชยศักดิ์

ค.                  ดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด

ง.                   ดร.ยูซุปต์ แวดาโอ๊ะ

จ.                   ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

4.               ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

ก.                  เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้าอย่างเสรีมากขึ้น

ข.      เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำสินค้าของประเทศตนมาขายมากขึ้น

ค.                  เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น

ง.       เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันต่อต้านสินค้าของประเทศนอกกล่ม

5.               การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?

ก.                  การประชุมอาเซียนซัมมิท

ข.                  การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

ค.                  การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก

ง.                   การประชุมที่เรียกว่า "อาเซียนบวกสาม

6.              ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)

ก.                  Asia South East Association Nations

ข.                  Association for South East Asian Nations

ค.                  Asia South East Association National

ง.                   Association for South East Asian National

7.               สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ

ก.                  10 ประเทศ

ข.                  12 ประเทศ

ค.                  15 ประเทศ

ง.                   20 ประเทศ

8.               อาเชียน บวก 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร

ก.                  APT

ข.                  AST

ค.                  ATS

ง.                   ATP

9.               อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด

ก.                  ประชาคมการเมืองอาเซียน

ข.                  ประชาคมความมั่นคงอาเซียน

ค.                  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ง.                   ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

10.        ต้นเหตุการณ์กำเนิดอาเชียน ข้อใดไม่ใช่

ก.      ปัจจัยทางการเมือง กระบวนการให้ เอกราช/การปลดปล่อย (decolonization process)

ข.      การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510

ค.                  สงครามเย็น

ง.                   การรวมตัวด้านเศรษฐกิจ

11.        ข้อใดเป็นผลความร่วมมือของอาเซียน

ก.                  เขตการลงทุนอาเซียน

ข.                  เขตการค้าเสรีอาเซียน

ค.                  ความร่วมมือด้านบริการของอาเซียน

ง.                   ถูกทุกข้อ

12.        เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN)จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ประเทศ

ก.                  4 ประเทศ

ข.                  5 ประเทศ

ค.                  6 ประเทศ

ง.                   7 ประเทศ

13.        ข้อใดจัดเป็นกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน

ก.                  ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม

ข.                  สิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย

ค.                  ไทย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน

ง.                   ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

14.        ASEAN + 3 คือข้อใด

ก.                  ASEAN + ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย

ข.                  ASEAN + ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์

ค.                  ASEAN + ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน

ง.                   ASEAN + ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย

15.        ประเทศใดไม่ใช่กลุ่มสมาชิกอาเซียน

ก.                  เมียนมาร์

ข.                  สิงคโปร์

ค.                  เวียดนาม

ง.                   ติมอร์-เลสเต

16.        ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือ

ก.                  อินโดนีเซียร์

ข.                  เมียนมาร์

ค.                  กัมพูชา

ง.                   เวียดนาม

17.        ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.                  มีการกำหนดเขตการค้าเสรีในอาเซียน

ข.                  เศรษฐกิจหลักในอาเซียนคือ เกษตรกรรม

ค.                  อาเซียนมุ่นเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว

ง.       สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

18.        AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด

ก.                  เขตการค้าเสรี

ข.                  เขตปกครองพิเศษ

ค.                  เขตส่งเสริมการท่องเทียว

ง.                   เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ

19.        ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน

ก.                  เพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

ข.                  เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ

ค.                  เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง

ง.                   เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ

20.        ข้อใดเป็นความสำคัญของไทยที่มีต่ออาเซียน

ก.                  เป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียน

ข.                  เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน

ค.                  เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่อาเซียน

ง.                   เป็นตัวแทนติดต่อค้าขายกับตะวันตก

21.        ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน

ก.                  เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน

ข.                  ทำให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า

ค.                  มีอำนาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น

ง.       ทำให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิ์ในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ

22.        ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)

ก.      อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข.      อาเซียนมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเพื่อให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพแสรีภาพ และความเป็นกลาง

ค.      อาเซียนประสบความสำเร็จในการขยายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและลดการค้ากับประเทศนอกภูมิภาค

ง.       อาเซียนประสบความสำเร็จในการยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค

23.        เพลงประจำอาเซียนคือเพลงอะไร

ก.                  Sorry Sorry

ข.                  Asian Games

ค.                  Asia air

ง.                   The ASEAN Way

24.        คำขวัญของอาเซียนคือข้อใด

ก.                  หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม

ข.                  หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเศรษฐกิจ

ค.                  หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม หนึ่งวิสัยทัศน์

ง.                   หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาชาติ

25.        ข้อใดกล่าวถึงลักสัญลักษณ์อาเซียนได้ถูกต้อง

ก.      ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความมั่นคงและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ข.      ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ค.      ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ง.       ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ

26.        ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์อาเชียนไม่ถูกต้อง

ก.      สีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ข.      สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า

ค.      สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

ง.       สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

27.        สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด

ก.      กรุงเทพ

ข.      ฮานอย

ค.                  กรุงจาการ์ตา

ง.       กัวลาลัมเปอร์

28.        เลขาธิการสมาคมอาเซียนคือใคร

ก.      นายอภิสิทธิ เวชาชีวะ

ข.                  ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

ค.      มหาเธร์ มูฮัมหมัด

ง.       ซูซิโล บัมบัง ยุดโฮโยโน

29.        คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการสมาคมอาเชียนคือใคร

ก.                  แผน วรรณเมธี

ข.      นายชวน หลีกภัย

ค.      ดร.ถนัด คอมันต์

ง.       นายจุรินทร์ พิสสุวรรณ

30.        ข้อใดเป็นความร่วมมือทางด้านสังคมในอาเซียน

ก.                  จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

ข.                  จัดโครงการแรกเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ

ค.                  ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย

ง.                   ชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ นับถือพุทธศาสนา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย
1. ค       2.  ค    3. ก   4. ค    5. ข    6. ข    7.ก   8. ก      9. ก     10. ค
11. ง    12.ข     13. ง     14. ค     15. ง      16. ค       17. ค      18. ก      19. ข     20.ข
21.  ค      22. ค      23. ง      24. ก      25. ข        26. ก     27. ค        28. ข     29. ก    30.ก
 
 
 
 
 
 
Comments