บัญชีรายชื่อ

                  บัญชีรายชื่อนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            ผู้มีคุณสมบัติอยู่ในข่ายได้รับการคัดเลือกให้เข้าฝึกอบรม
    หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น  ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕
ลำดับที่ จังหวัด ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/ระดับ สังกัด ผ่านหลักสูตร 5 วัน/รุ่น ผ่านหลักสูตร 7 วัน/รุ่น
1 กระบี่ นายอำมรศักดิ์ ศรีสุข นิติกร 4 ทต.ลำทับ  7/50  10/51
2 กระบี่ สิบเอกธวัช จงรักษ์ภูวนาถ นิติกร 4 อบต.คลองพน  5/50  11/52
3 กระบี่ นายสุริยัน จันทา นิติกร 4 อบต.เกาะลันตาใหญ่  5/51  18/52
4 กระบี่ นายปัญญวัฒน์ รัตนคช นิติกร 4 อบต.คลองขนาน  6/51  21/53
5 กระบี่ นายชิโนรส ประลมพ์กาญจน์ นิติกร 4 ทต.เกาะลันตาใหญ่  1/52  22/53
6 กระบี่ นายสุรชัย สายทองแท้ นิติกร 4 อบต.หนองทะเล  1/53  25/54
7 กาญจนบุรี นายศิพล รื่นใจชน นิติกร 3 อบจ.กาญจนบุรี  3/51  11/52
8 กาญจนบุรี นางสาวกนกวรรณ ทวีวิทยากร นิติกร 4 ทต.แก่งเสี้ยน  2/53  22/53
9 กาญจนบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ วงค์สิงห์นาศ นิติกร 6ว ทต.พระแท่น  1/53  23/53
10 กาฬสินธุ์ นางสาวศิริประภา ภูครองตา นิติกร 3 อบต.โนนสะอาด  1/51  11/52
11 กาฬสินธุ์ นางสาวเยาวลักษณ์ รักคำมี นิติกร 4 ทต.โพนทอง  1/51  13/52
12 กาฬสินธุ์ นายภาสกร ยงมงคล นิติกร 3 ทต.นาคู  5/51  15/52
13 กาฬสินธุ์ นายบรรจง ภูฉลอง นิติกร 5 อบต.คำบง  5/51  17/52
14 กาฬสินธุ์ นายธีระยุทธ ปกติ   นิติกร 3  ทต.คำบง  1/52  20/53
15 กาฬสินธุ์ นายเกียรติศักดิ์ พันธุ์โพธิ์ นิติกร 4 ทต.กุดหว้า  2/51  20/53
16 กาฬสินธุ์ นายจิรนิติ์ อินอุ่นโชติ นิติกร 5 ทต.โนนบุรี  8/49  20/53
17 กาฬสินธุ์ นายอภิรัฐ อินทชัย นิติกร 4 ทต.ลำคลอง  1/52  22/53
18 กาฬสินธุ์ นายยงยุทธ ภาระพันธ์ นิติกร 4 อบต.นาบอน  1/52  22/53
19 กาฬสินธุ์ นางจงรักษ์ ไสยกุล นิติกร 6ว ทต.สมเด็จ  4/49  23/53
20 กาฬสินธุ์ นางสาวสายพิรุณ ดอนหัวบ่อ นิติกร 5 ทต.บึงวิชัย  4/53  24/54
21 กาฬสินธุ์ นายโกสินธุ์ นาถมทอง นิติกร 4 อบต.โคกสะอาด  1/51  25/54
22 กาฬสินธุ์ นายพุฒิพงศ์ วิทยบูรณ์ นิติกร 4 อบต.โนนศิลาเลิง  9/50  25/54
23 กาฬสินธุ์ นางสาวจิตติพร อัตไพบูลย์ นิติกร 5 ทต.ร่องคำ  3/50  3/51
24 กาฬสินธุ์ นายปริญญา บรรเทา นิติกร 5 อบต.บัวขาว  ครู 4/48  5/51
25 กำแพงเพชร นางมยุรา ขลิบทอง นิติกร 5 อบต.ทรงธรรม  8/50  11/52
26 กำแพงเพชร นางเดือนแรม มังกร นิติกร 5 อบต.ลานดอกไม้  4/51  22/53
27 กำแพงเพชร นางสาวเมทินี ปัทมาลัย นิติกร 3 ทต.ท่ามะเขือ  2/53  23/53
28 กำแพงเพชร นายวิทยา วัฒณธัญการ นิติกร 5 อบต.วังแขม  4/53  25/54
29 กำแพงเพชร นางนงนุช สมนึกเจริญสุข นิติกร 5 อบต.หนองปลิง  5/48  25/54
30 กำแพงเพชร นางสาวยุพิน สกุลฮูฮา นิติกร 4 อบต.วังหามแห  6/50  3/51
31 ขอนแก่น นายปิยะศักดิ์ สมบัติ นิติกร 4 ทน.ขอนแก่น  1/46   1/51
32 ขอนแก่น นายวิฑูร เหล่าเมืองเพีย นิติกร 4 อบต.หนองเสาเล้า  1/50  12/52
33 ขอนแก่น นางสาวเบญจมาศ อรุณพงศ์ศิริ นิติกร 4 อบต.ท่าศาลา  11/50  12/52
34 ขอนแก่น นายชานนท์ พรมจันทึก นิติกร 4 ทต.นาจาน  2/49  12/52
35 ขอนแก่น นายโกศล ใจเอ็นดู นิติกร 5 ทต.โนนหัน  2/49  12/52
36 ขอนแก่น นางสาวพิกุลรัตน์ ลังภูรี นิติกร 5 ทต.โนนท่อน  1/49  13/52
37 ขอนแก่น นายนพพร ล่ามสมบัติ นิติกร 4 อบต.ศรีสุข  2/51  17/52
38 ขอนแก่น นายนิวัช ลากุล นิติกร 5 อบต.ภูเวียง  1/52  20/53
39 ขอนแก่น นายอำนาจ อารีกูล นิติกร 4 อบต.ยางคำ  1/52  20/53
40 ขอนแก่น นายนิติกร กัณหา นิติกร 4 อบต.หนองแวงนางเบ้า  1/52  21/53
41 ขอนแก่น นายวิวัฒน์ สุวรรณพงษ์ นิติกร 4 ทต.พระลับ  3/51  21/53
42 ขอนแก่น นายณรัญ สุระเสียง นิติกร 5 อบต.หันโจด  4/49  21/53
43 ขอนแก่น นายดิลก ไชยโยราช นิติกร 4 อบต.บ้านโนน  5/51  21/53
44 ขอนแก่น นายขวัญชัย สุวรรณแย้ม นิติกร 5 อบต.หนองบัว  5/51  21/53
45 ขอนแก่น นายตุลกิตย์ ชีกว้าง นิติกร 4 อบต.ท่ากระเสริม  7/50  21/53
46 ขอนแก่น นายวิสิทธิ์ เสนานาค นิติกร 4 อบต.วังสวาบ  1/52  22/53
47 ขอนแก่น นายจักรพันธ์ โนนทะคำจันทร์ นิติกร 5 อบต.หินตั้ง  11/50  22/53
48 ขอนแก่น นางสาวจิรภาพร หาญสุริย์ นิติกร 7ว ทต.บ้านเป็ด  5/51  22/53
49 ขอนแก่น นายพศวัต ธรรมวงศา นิติกร 7วช ทน.ขอนแก่น  2/53  23/53
50 ขอนแก่น นายสถาพร ศิริบุตรวงษ์ นิติกร 4 ทต.หนองสองห้อง  5/50  23/53
51 ขอนแก่น จ่าเอกปรีดา ลาภใหญ่ นิติกร 6 ทต.ในเมือง  1/49  24/54
52 ขอนแก่น นายธนันทร์ชัย รัฐประเสริฐ นิติกร 5 ทต.เมืองเก่า  12/50  24/54
53 ขอนแก่น นายสุวรรณ มะลิลา นิติกร 7วช อบจ.ขอนแก่น  2/53  24/54
54 ขอนแก่น นายวัชรินทร์ พิทักษ์รัศมี นิติกร 5 ทต.เมืองเก่า  9/50  24/54
55 ขอนแก่น นายคำสัน โชโคตร นิติกร 4 อบต.คำแคน  1/52  25/54
56 ขอนแก่น นายวิเชียร สมกุล นิติกร 5 อบต.หนองน้ำใส  1/52  25/54
57 ขอนแก่น จ่าเอกเริงชัย กะมล นิติกร 4 ทต.ป่ามะนาว  2/54  25/54
58 ขอนแก่น นายกฤษฎา สายปัญญา นิติกร 5 ทต.บ้านแฮด  3/50  25/54
59 ขอนแก่น นายสายันต์ แก้วเจริญ นิติกร 5 อบต.ตะกั่วป่า  5/49  25/54
60 ขอนแก่น นายสุชาติ ชารินทร์ นิติกร 5 อบต.ท่าพระ  8/50  25/54
61 ขอนแก่น นายจักรพงษ์ พลราช นิติกร 4 ทต.หนองโก  1/50  4/51
62 ขอนแก่น นายเกริกพงษ์ จันประทักษ์ นิติกร 5 อบต.สำโรง  ครู 3/48  7/51
63 ขอนแก่น นางสาวนรามาตย์ เพ็งพระจันทร์ นิติกร 6ว ทต.สาวะถี  6/49  8/51
64 ขอนแก่น   นางสาวอภิญญา กุลศรี นิติกร 4 อบต.โจดหนองแก  2/50  3/51
65 จันทบุรี นายปกาศิต พิศงาม นิติกร 4 อบต.บางกะไชย  3/48   1/51
66 จันทบุรี นายณรงค์ชัย เลาหุไรกุล นิติกร 3 ทต.เนินสูง  7/49   1/51
67 จันทบุรี นายปริญญา ไชยดำรงด์กุล นิติกร 4 อบต.จันทเขลม  1/51  11/52
68 จันทบุรี นายอมรินทร์ กิจศิริรัตน์ นิติกร 4 ทม.จันทนิมิต  13/50  11/52
69 จันทบุรี นายวสันต์ สร้อยศรี นิติกร 4 อบต.สองพี่น้อง  5/51  15/52
70 จันทบุรี นายธีรยุทธ ฉันทมิตร นิติกร 4 อบต.วังโตนด  1/52  19/53
71 จันทบุรี นางสาวอรอนงค์ แก้วสง่า นิติกร 4 อบต.แสลง  1/51  20/53
72 จันทบุรี นางสาวรัตนาพร สุขดี นิติกร 5 อบต.ปัถวี  4/51  23/53
73 จันทบุรี นายพูนศักดิ์ เพ่งจินดา นิติกร 5 ทม.จันทบุรี  5/51  25/54
74 จันทบุรี นายประมูล ทองนุ่ม นิติกร 4 อบต.คลองขุด  4/49  6/51
75 จันทบุรี นางสาวภาวนีย์ ศิริไสยาสน์ นิติกร 5 ทต.นายายอาม  6/49  7/51
76 ฉะเชิงเทรา นายปกาศิต เจิมรอด นิติกร 5 อบต.บางสมัคร  11/50  11/52
77 ฉะเชิงเทรา นางสาวชื่นนภา คำแน่น นิติกร 4 อบต.คลองประเวศ  1/51  17/52
78 ฉะเชิงเทรา นายศรีประพันธ์ โคตรพัฒน์ นิติกร 5 ทต.เข้าหินซ้อน  5/49  20/53
79 ฉะเชิงเทรา สิบตำรวจโทมนตรี แดงศรี นิติกร 5 อบต.วังตะเคียน  5/51  20/53
80 ฉะเชิงเทรา นายสมโชค คงศรี นิติกร 5 ทต.พนมสารคาม  9/50  20/53
81 ฉะเชิงเทรา นายสมหมาย สามารถ นิติกร 5 ทต.บางคล้า  1/49  22/53
82 ฉะเชิงเทรา นายโกสินทร์ ยิ่งเจริญ นิติกร 5 อบต.คลองนครเนื่องเขต  12/50  22/53
83 ฉะเชิงเทรา นางสาวปกเกศ คณะธรรม  นิติกร 6ว อบจ.ฉะเชิงเทรา  5/47  22/53
84 ฉะเชิงเทรา นางสาวกนกกานต์ สิรกนก นิติกร 5 ทต.เกาะขนุน  6/49  22/53
85 ฉะเชิงเทรา นางสาวชญาดา รัตนมโนรมย์ นิติกร 3 อบต.หอมศีล  2/53  23/53
86 ฉะเชิงเทรา นายติละถาพร เทียมเทศ นิติกร 5 ทต.ท่าข้าม  3/53  24/54
87 ฉะเชิงเทรา นายสุทธิรักษ์ ชัยสุนทร นิติกร 4 อบต.บางขวัญ  5/51  25/54
88 ฉะเชิงเทรา นายพิจิตร พันธ์พานิชย์ นิติกร 5 อบต.ทุ่งพระยา  7/49  25/54
89 ฉะเชิงเทรา นายคณิศร มาลีวัลย์ นิติกร 4 อบต.แสนภูดาษ  7/50  9/51
90 ชลบุรี นายปริญญา แมนประโคน นิติกร 3 อบต.มาบโป่ง  4/50  10/51
91 ชลบุรี นายวัฐพงษ์ นามยุดา นิติกร 3 อบต.พานทอง  1/51  18/52
92 ชลบุรี พันจ่าเอกศรุษฐ์ จูฑา นิติกร 4 อบต.หนองซ้ำซาก  5/51  18/52
93 ชลบุรี นายทชาเดช พันธนาม นิติกร 5 อบต.หนองปลาไหล  3/48  19/53
94 ชลบุรี นายปนิกพงศ์ มะโนใจ นิติกร 4 ทต.บางละมุง  5/51  20/53
95 ชลบุรี พันจ่าเอกจำเนียร ดีหร่อง นิติกร 5 ทม.หนองปรือ  1/52  22/53
96 ชลบุรี นางสาววรรณา มุลกะกุล นิติกร 4 อบต.บ้านช้าง  1/52  23/53
97 ชลบุรี นายกีรศักดิ์ หลักคำ นิติกร 4 อบต.หน้าพระธาตุ  1/52  23/53
98 ชลบุรี นายพุธพงษ์ อุดมผล นิติกร 5 อบจ.ชลบุรี  2/53  23/53
99 ชลบุรี นายถวิล ปันกองงาม นิติกร 3 อบต.กุฎโง้ง  4/53  24/54
100 ชลบุรี นางสาวดรุณี นันทชัย นิติกร 3 อบต.นามะตูม  4/53  24/54
101 ชลบุรี นายก้องเกียรติ มาลีหวล นิติกร 5 ทต.บางพระ  1/50  6/51
102 ชลบุรี นางสาวพิศมัย อาษานอก นิติกร 5 ทต.นาจอมเทียน  5/47  6/51
103 ชัยนาท นางหทัยทิพย์ วิเชียรสรรค์ นิติกร 5 ทต.คุ้งสำเภา  5/49  24/54
104 ชัยนาท นายวัชรินทร์ คุ่ยศิริ นิติกร 5 ทต.หาดท่าเสา  3/53  25/54
105 ชัยนาท นายณรงค์ คำเจริญ นิติกร 5 ทต.หางน้ำสาคร  5/53  25/54
106 ชัยภูมิ นายพิษณุกร ถึงลาภ นิติกร อบต.คูเมือง  3/51  13/52
107 ชัยภูมิ นางสาวกนกอร คำป้อง นิติกร 4 ทต.บ้านเพชรภูเขียว  7/50  18/52
108 ชัยภูมิ นางสาววรฉัตร เอกบัว นิติกร 4 อบต.หนองบัวบาน  1/52  20/53
109 ชัยภูมิ นายอดิศักดิ์ ชัยจำรัส นิติกร 5 อบจ.ชัยภูมิ  2/53  23/53
110 ชัยภูมิ นางมรินดา ดวงไข นิติกร 5 อบต.บ้านดอน  2/53  24/54
111 ชัยภูมิ นายสันติ พงษ์สุระ นิติกร 4  ทต.คอนสาร  1/52  25/54
112 ชัยภูมิ นางสาวสุนิษา นามวิจิตร นิติกร 4 อบต.ดงกลาง  1/52  25/54
113 ชัยภูมิ พันจ่าเอกสดุดี เย็นหน้า นิติกร 4 อบต.ผักปัง  6/49  5/51
114 ชัยภูมิ นางสาวรจนา ฤทธิ์ไธสง นิติกร 3 อบต.หนองฉิม  2/49  8/51
115 ชุมพร นางสาววันเพ็ญ คชการ นิติกร 4 ทต.วังใหม่  1/51  11/52
116 ชุมพร นางสาวสมสุข รัตนพันธุ์ นิติกร 5 อบต.ครน  1/52  20/53
117 ชุมพร นายสมโชค จางบัว นิติกร 5 อบต.สลุย  2/49  23/53
118 ชุมพร ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล บุญสิทธิ์ นิติกร 7ว ทม.ชุมพร  10/50  24/54
119 ชุมพร นายสานิต สุขสวัสดิ์ นิติกร 5 ทต.ทุ่งตะไคร  4/50  25/54
120 ชุมพร นางสาวยุพิน น้อยศรี นิติกร 4 ทต.บางหมาก  5/53  25/54
121 ชุมพร นายศราวุฒิ พงศ์พญา นิติกร 4 ทต.สะพลี  3/49  5/51
122 ชุมพร นางสาวอังคณา บุญจันทร์ นิติกร 3 อบต.วิสัยเหนือ  9/50  6/51
123 เชียงราย นายเอกพงศ์ สักลอ นิติกร 5 ทต.แม่ขะจาน  1/51  11/52
124 เชียงราย นายอนันต์ สมัคร นิติกร 4 อบต.แม่กรณ์  5/51  11/52
125 เชียงราย ร้อยโทคำพูน ไชนามล  นิติกร 5 ทต.เวียงเทิง  2/49  2/51
126 เชียงราย นางสาวกรรณิการ์ คำปาเชื้อ นิติกร 3  ทต.เวียงชัย  1/52  20/53
127 เชียงราย นายพีรยุทธ ศรีศัย นิติกร 3 อบต.สันทราย  1/52  20/53
128 เชียงราย นายชัยวุฒิ สมุดความ นิติกร 5 อบจ.เชียงราย  8/49  21/53
129 เชียงราย นางสาวหัสยา คำเรืองฤทธิ์ นิติกร 3 อบต.เกาะช้าง  1/53  22/53
130 เชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ นิติกร 5 ทต.บุญเรือง  5/51  23/53
131 เชียงราย นางสาวสุธาสินี ไชยแสน นิติกร 3 อบต.จอมสวรรค์  2/53  24/54
132 เชียงราย สิบตำรวจตรีมงคล ปากหวาน นิติกร 3 ทต.ป่างิ้ว  1/52  25/54
133 เชียงราย นางสาววัลลภา ใจมิภักดิ์ นิติกร 4 ทต.เจดีย์หลวง  3/53  25/54
134 เชียงราย นางสาวนันทนา มรกต นิติกร 3 อบต.สันสลี  3/53  25/54
135 เชียงราย นายสุมิตร์ บุญชม นิติกร 4 ทต.ป่าแงะ  8/49  8/51
136 เชียงใหม่ นายวรภพ มุ่งดี นิติกร 7วช ทต.ยางเนิ้ง  4/47  10/51
137 เชียงใหม่ นายนพเดช ใจคำมา นิติกร 4 อบต.สันทราย  5/51  13/52
138 เชียงใหม่ นายชัยวัฒน์ แสนภิบาล นิติกร 4 อบต.แม่วิน  5/51  14/52
139 เชียงใหม่ นายวรวิทย์ สลักลาย นิติกร 5 ทต.สุเทพ  5/51  15/52
140 เชียงใหม่ นายวสันต์ ศรีสนอง นิติกร 4 อบต.ม่อนปิ่น  5/51  15/52
141 เชียงใหม่ นายประสิทธิ์ สามนต์ นิติกร อบต.ช่างเคิ่ง  1/51  17/52
142 เชียงใหม่ นายประมวล ศรีอ่าง นิติกร 6 อบต.ขี้เหล็ก  2/51  17/52
143 เชียงใหม่ นายสัญญา เมืองใหม่ นิติกร 5 อบต.แม่ศึก  3/49  17/52
144 เชียงใหม่ นางสาวณิชาทร ไคร้โท้ง นิติกร 5 อบต.เมืองเล็น  1/51  18/52
145 เชียงใหม่ นายรขิเวศน์ แก้วโยน นิติกร 4 อบต.สันผักหวาน  1/51  18/52
146 เชียงใหม่ นายปฏิยุทธ์ นาคขำ นิติกร 5 อบต.แม่แรม  5/51  18/52
147 เชียงใหม่ นายสถาพร สอประดิษฐ์ นิติกร 5 ทต.ท่าวังตาล  5/51  18/52
148 เชียงใหม่ นางสาวญาณี มหาวงศนันท์ นิติกร 5 อบต.น้ำบ่อหลวง  6/51  18/52
149 เชียงใหม่ นายภูวสรณ์ วรเลิศ นิติกร 3 อบต.ห้วยแก้ว  1/52  19/53
150 เชียงใหม่ นายสัมภาษณ์ ชาวเวียง นิติกร 5 ทต.ขี้เหล็ก  5/49  19/53
151 เชียงใหม่ นายทิวา แรงสิงห์ นิติกร 5 ทต.สะเมิงใต้  5/51  19/53
152 เชียงใหม่ นางสาววันวิสาข์ อนันต์ชาญชัย นิติกร 3 ทต.อมก๋อย  1/52  20/53
153 เชียงใหม่ นายอนุรักษ์ กาวิโจง นิติกร 4 อบต.ออนกลาง  1/52  20/53
154 เชียงใหม่ นายเกรียงไกร จอมแปง นิติกร 5 ทต.ทุ่งต้อม  1/53  21/53
155 เชียงใหม่ นางสาวอชิตา อินตุ่น นิติกร 3 ทต.ยางคราม  2/53  23/53
156 เชียงใหม่ นายธวัชชัย สิงห์คำ นิติกร 5 อบต.แม่คะ  2/53  23/53
157 เชียงใหม่ นายวรากร ทนันชัย นิติกร 5 ทต.ดอนแก้ว  3/53  23/53
158 เชียงใหม่ นายพุฒิกุล ชลสิทธิ์ นิติกร 6ว ทน.เชียงใหม่  3/47  24/54
159 เชียงใหม่ นางสาวพัชรินทร์ เรือนชื่น นิติกร 5 ทต.สารภี  5/53  24/54
160 เชียงใหม่ นายนิรัตน์ ยารังษี นิติกร 5 อบต.สบแม่ข่า  1/52  25/54
161 เชียงใหม่ นางสาวจิฬาภรณ์ ภาวะเดช นิติกร 3 ทต.ตลาดใหญ่  1/53  25/54
162 เชียงใหม่ นางสาวณัฐกานต์ ไชยประเสริฐ นิติกร 3 ทต.สำราญราษฎร์  1/53  25/54
163 เชียงใหม่ นายณัฐพงศ์ มหายศ นิติกร 4 อบต.กื้ดช้าง  2/53  25/54
164 เชียงใหม่ นางสาวโชษิตา เสมา นิติกร 3 ทต.จอมทอง  3/53  25/54
165 เชียงใหม่ นางจิดาภา ศรีมูล นิติกร 5 ทม.ต้นเปา  3/53  25/54
166 เชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย ตาแจ้ นิติกร 3 ทต.บ้านแม่ข่า  4/53  25/54
167 เชียงใหม่ นายอารยะ สนธิตระกูล นิติกร 3 ทต.ป่าเมี่ยง  4/53  25/54
168 เชียงใหม่ นางสาวสุนธลี จรูญไกรอมรชัย นิติกร 3 อบต.ตลาดขวัญ  5/53  25/54
169 เชียงใหม่ นายศิวาพัชร์ รุ่งโรจน์เตโชกุล นิติกร 5 ทต.เวียงฝาง  3/49  5/51
170 เชียงใหม่ นายกฤษกร ยุ่นแก้ว นิติกร 4 อบต.บ้านปง  ครู 5/48  5/51
171 เชียงใหม่ นายวาทิต ฟักแก้ว นิติกร ทต.บ้านแหวน     1/48  6/51
172 เชียงใหม่ นายจิตรภาณุ ทองผิว นิติกร 3 ทต.ต้นเปา  8/49  7/51
173 ตรัง นายไพบูลย์ ลิ้มฉุ้น นิติกร 6ว ทต.ห้วยยอด  3/47   1/51
174 ตรัง นายไพสนธิ์ พุมโกมล นิติกร 4 อบต.เขาวิเศษ  5/51  17/52
175 ตรัง นายอับดลรอศัก นุ้ยเศษ นิติกร 4 อบต.ท่าสะบ้า  5/51  17/52
176 ตรัง นางสาวธิดารัตน์ คงแก้ว นิติกร 4 อบต.นาเกลือ  5/51  17/52
177 ตรัง นางสาวศรีสุภา สุวรรณวร นิติกร 7ว ทน.ตรัง  4/47  3/51
178 ตรัง นางสาวชลีพร ตันวัฒนะ นิติกร 4 ทต.นาโยงเหนือ  1/49  4/51
179 ตราด นายกรกต อัตติลากุล นิติกร 4 อบต.เขาสมิง  1/52  20/53
180 ตราด นายอภิรัฐ คงเจริญ นิติกร 3 ทต.แสนตุ้ง  1/53  22/53
181 ตราด นายต่อพงศ์ พิมพิสาร นิติกร 3 อบต.แหลมกลัด  1/53  22/53
182 ตราด นายธนากร ชื่นครอบ นิติกร 4 ทต.เกาะช้าง  2/53  23/53
183 ตราด นายปฐมทรรศน์  พรมทองดี นิติกร 3 ทต.น้ำเชี่ยว  12/50  8/51
184 ตาก นายยรรยงค์ สีใจคำ นิติกร 5 ทต.พบพระ  4/49   1/51
185 ตาก นางฐิตินันท์ บุญเลิศ นิติกร 4 อบต.แม่หละ  1/53  23/53
186 นครนายก นางสาวณัฐธนารีย์ แพทยานันท์ นิติกร 4 อบต.สาริกา  12/50  12/52
187 นครนายก นายปราโมทย์ ฆารชม นิติกร 5 ทต.องครักษ์  3/49  12/52
188 นครนายก นางสาวสุธินี ยอดยิ่ง นิติกร 4 อบต.บ้านพริก  5/50  12/52
189 นครนายก นายยุทธนา รุ่งเรือง นิติกร 7ว อบจ.นครนายก  1/48  2/51
190 นครนายก นายอภิวัฒน์ สุดสาว นิติกร 3 อบต.องครักษ์  2/49  2/51
191 นครนายก นายสุวัฒน์ แก้วประทุม นิติกร 5 อบต.วังกระโจม  6/49  20/53
192 นครนายก นายอมร รังไชย นิติกร 5 อบต.คลองใหญ่  1/52  23/53
193 นครนายก นางสาวสุพรรณี นิสารัตนพร นิติกร 3 อบต.เขาเพิ่ม  4/53  25/54
194 นครนายก นางสาวดวงรัตน์ บุญศรีสุข นิติกร 4 อบต.บ้านพร้าว  7/50  4/51
195 นครปฐม นายสรรเพชร เฮงสากล นิติกร 5 ทต.บางกระทึก 1/47, ครู 1/48   1/51
196 นครปฐม นายพงษ์ธวัช แดงสมบูรณ์ นิติกร 4 อบต.มาบแค  5/51  15/52
197 นครปฐม นายสมหมาย อวยชัย นิติกร 4 อบต.ห้วยพระ  1/50  18/52
198 นครปฐม นายณรงค์ศักดิ์ จูสุวรรณ นิติกร 4 อบจ.นครปฐม  1/49  19/53
199 นครปฐม นางสาวจิตรวดี รามณีย์ นิติกร 4 อบต.หนองงูเหลือม  1/52  20/53
200 นครปฐม นายสนิท สายแก้ว นิติกร 5 อบต.สระสี่มุม  6/49  21/53
201 นครปฐม นายนักสิทธิ์ สืบสาย นิติกร 6ว ทต.ศาลายา  ครู 1/48  21/53
202 นครปฐม นายพุทธมานนท์ มะณีรัตน์ นิติกร 4 อบต.หนองดินแดง  1/52  22/53
203 นครปฐม นายชนะภูมิ วงษ์ดี นิติกร 3 อบต.ท่าข้าม  2/53  23/53
204 นครปฐม นายฤทธิพงษ์ เรียบร้อย นิติกร 4 อบต.บางภาษี  4/53  23/53
205 นครปฐม นายสุรชัย นาคหล่อ นิติกร 4 อบต.ลานตากฟ้า  5/51  23/53
206 นครปฐม นายสุทัศน์ นุชนารถ นิติกร 5 อบต.ห้วยพลู  1/49  25/54
207 นครปฐม นายสมบัติ คุณธร นิติกร 4 อบต.วังตะกู  1/50  25/54
208 นครปฐม นางสาวศรินยา จรรยารักษ์ นิติกร 5 ทต.ลำพญา  2/49  25/54
209 นครปฐม พันจ่าตรีจักษ์กรี ขจรจิตร์ นิติกร 4 อบต.แหลมบัว  1/49  3/51
210 นครปฐม นางสาวอัญชลี พรประเสริฐนัก นิติกร 4  อบต.บ่อพลับ  3/49  9/51
211 นครพนม นายมณฑล มุกตนันท์ นิติกร 4 อบต.แสนพัน  1/51  11/52
212 นครพนม นางสาวเกษราวดี เลิศคอนสาร นิติกร 5 อบต.หนองแวง  3/51  19/53
213 นครพนม นางสาวกวินทรา อินทร์ตา นิติกร 3 อบต.โพนทอง  5/51  19/53
214 นครพนม พันจ่าเอกสุกิจ ชาลีเครือ นิติกร 4  ทต.พระซอง  1/52  21/53
215 นครพนม นายดุสิต โกพลรัตน์  นิติกร 5 ทต.ธาตุพนม  3/51  22/53
216 นครพนม นายอภิรักษ์ อินทะวงษ์ นิติกร 4 อบต.นาขาม  4/53  25/54
217 นครพนม นายพินิจ วรโยธา นิติกร 4 ทต.บ้านแพง  5/49  7/51
218 นครพนม นายสุริยา มะสุใส นิติกร 5 อบต.เวินพระบาท  6/49  7/51
219 นครพนม นายนพดล นามโคตร นิติกร 3 อบต.หาดแพง  9/50  8/51
220 นครราชสีมา นายกิตติศักดิ์ ทองธนเศรฐ นิติกร 3 อบต.ทองหลาง  3/50  12/52
221 นครราชสีมา นายสัญญา ศาสนนันทน์ นิติกร 4 อบต.หนองบัวศาลา  1/51  13/52
222 นครราชสีมา นายสมบัติ อัครกุลพิทักษ์ นิติกร 4 อบต.นิคมสร้างตนเอง  1/51  15/52
223 นครราชสีมา นางสาวกาญจนา แท่นงาม นิติกร 4 อบต.พระพุทธ  12/50  15/52
224 นครราชสีมา นางสาวมาลัยพร รมยาคม นิติกร 4 ทต.ตะขบ  4/51  15/52
225 นครราชสีมา สิบตำรวจเอกมิตรชาย ศรีลาชัย นิติกร 5 อบต.จันอัด  5/51  16/52
226 นครราชสีมา นายณัฐวุฒิ เหลืองภิรมย์ นิติกร 5 ทม.คลองไผ่  6/49  16/52
227 นครราชสีมา พันจ่าเอกกัมพล มาศิริ นิติกร 5 ทต.ชุมพวง  ครู 5/48  16/52
228 นครราชสีมา จ่าสิบตำรวจธิติ พงษ์ศิริรักษ์ นิติกร 6ว อบต.ในเมือง  3/50  17/52
229 นครราชสีมา นางสาวสุณิตา เหวนอก นิติกร 3 อบต.จักราช  3/51  17/52
230 นครราชสีมา นายโกมินทร์ มะเดื่อ นิติกร 5 ทต.โคกสูง  1/51  18/52
231 นครราชสีมา นายพิจักษณ์ หมายเหนี่ยวกลาง นิติกร 4 อบต.ไชยมงคล  3/50  18/52
232 นครราชสีมา นางสาวรัฐฑิญากร สว่างจิตร นิติกร 5 ทต.ขามทะเลสอ  5/51  18/52
233 นครราชสีมา นายภูชิต อุตส่าห์ นิติกร 3 ทต.หนองบัวลาย  5/51  18/52
234 นครราชสีมา นายภูวิศ อาญาเมือง นิติกร 4 ทต.ห้วยแถลง  6/51  19/53
235 นครราชสีมา ดาบตำรวจวิชัย สุวรรณ์ นิติกร  ทม.ปากช่อง  1/52  20/53
236 นครราชสีมา นางสาววรณัน แท่นนอก นิติกร 4 อบต.หนองไทร  5/51  20/53
237 นครราชสีมา นายอาทิตย์ ปาสารัก นิติกร 4 อบต.หินโคน  3/51  21/53
238 นครราชสีมา นายอาทิตย์ พรมภักดี นิติกร 4 อบต.กุดน้อย  1/52  22/53
239 นครราชสีมา ว่าที่ร้อยโทณรงค์ กระจงกลาง นิติกร 5 อบต.โนนประดู่  8/50  22/53
240 นครราชสีมา นายสมาน เพ็งคำเส็ง นิติกร 4 อบต.งิ้ว  1/52  23/53
241 นครราชสีมา นายนิติ บุญหลักคำ นิติกร 4 อบต.สำโรง  2/51  23/53
242 นครราชสีมา นางนงเยาว์ ชัยพรมมา นิติกร 5 อบต.โนนอุดม  2/53  23/53
243 นครราชสีมา นางนงค์นภัส สุขทองสา นิติกร 5 อบจ.นครราชสีมา  5/51  23/53
244 นครราชสีมา นางสาวจิดาภา เรืองเดช นิติกร 5 ทต.เมืองปัก  5/53  23/53
245 นครราชสีมา นายยุทธ ฉวีวัฒน์ นิติกร 4 อบต.จันทึก  5/53  23/53
246 นครราชสีมา นายนพดล เปี่ยมสถาวรสวัสดิ์ นิติกร 6ว ทต.สีคิ้ว  4/49  24/54
247 นครราชสีมา นางสาวผุสดี สีสมบูรณ์ นิติกร 4 อบต.ทุ่งสว่าง  1/52  25/54
248 นครราชสีมา นายอำนาจ ศรีวิเศษ นิติกร 4 อบต.หนองบัวน้อย  1/52  25/54
249 นครราชสีมา นางณัธยาน์ สิงห์กาญจนาวงศา นิติกร 5 ทต.หินดาด  2/49  25/54
250 นครราชสีมา นายจักรี กรรณลา นิติกร 5 อบต.วังโรงใหญ่  2/49  25/54
251 นครราชสีมา นายอาทิตย์ รักตะขบ นิติกร 4 อบต.ลาดบัวขาว  3/53  25/54
252 นครราชสีมา นายสุทธิศักดิ์ ศรีรัตน์ นิติกร 4 ทน.นครราชสีมา  5/51  25/54
253 นครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีธวัช ครูโคกกรวด นิติกร 4 อบต.บ้านใหม่  7/49  3/51
254 นครราชสีมา นางสาวดวงพร กลีบกลาง นิติกร 5 ทต.โพธิ์กลาง  ครู 5/48  3/51
255 นครราชสีมา นายรวี พูลเฉลิม นิติกร 5 ทต.หนองไข่น้ำ  1/49  5/51
256 นครราชสีมา นางสาวนัจพร ขามโนนวัด นิติกร 4 ทต.ด่านขุนทด  4/48  5/51
257 นครราชสีมา นายอรรถกร ศรีแก้ว นิติกร 5 อบต.ปากช่อง  1/49  6/51
258 นครราชสีมา นางสาวลูกหญิง เกิดกล้า นิติกร 5 อบต.ศรีละกอ  4/49  6/51
259 นครราชสีมา นางสาวพิไลวรรณ์ แซ่ตัง นิติกร 5 อบต.โบสถ์  5/50  6/51
260 นครราชสีมา นายสุนทร นพพิบูลย์ นิติกร 5 ทต.ด่านขุนทด  5/48  7/51
261 นครราชสีมา นายธีรพล อาจผักปัง นิติกร 5 อบต.ธงชัยเหนือ  ครู 7/48  8/51
262 นครราชสีมา นายปฎิญญา สันติชาติงาม นิติกร 4 อบจ.นครราชสีมา  1/49  9/51
263 นครราชสีมา นายโยธิน จวงไธสง นิติกร 4 ทต.โนนไทย  ครู 5/48  9/51
264 นครศรีธรรมราช นายจิระพงศ์ ศิริ นิติกร 4 อบต.บ้านเนิน  7/50  10/51
265 นครศรีธรรมราช นายกฤตภัทร จันทร์ชื่น นิติกร 5 อบต.นาเคียน  1/51  11/52
266 นครศรีธรรมราช นายสุเมศ แซ่อุ้ย นิติกร  อบต.บางรูป  13/50  11/52
267 นครศรีธรรมราช นางสาวสุพรรณี ศรีอ่อน นิติกร 5 อบต.ท่าเสม็ด  4/51  11/52
268 นครศรีธรรมราช นายสุเทพ เส้งสุย นิติกร 5 ทต.หินตก  5/51  11/52
269 นครศรีธรรมราช นายสุรศักดิ์ พิชิตรัตน์ นิติกร 4 อบต.ช้างกลาง  1/51  15/52
270 นครศรีธรรมราช นายบัญชา เพชรอนันต์ นิติกร 4 อบต.ทุ่งโพธิ์  5/50  15/52
271 นครศรีธรรมราช นายสุชีพ อินทร์จันทร์ นิติกร 5 อบจ.นครศรีธรรมราช  5/51  15/52
272 นครศรีธรรมราช นายอิทธิศักดิ์ สิงหพันธ์ นิติกร 5 อบต.ขนาบนาก  5/47  17/52
273 นครศรีธรรมราช นายเอกชัย ผลาวรรณ์ นิติกร 4 ทต.เขาชุมทอง  5/51  18/52
274 นครศรีธรรมราช นางสาวณิชาภัทร อำนักมณี นิติกร 4 ทต.ร่อนพิบูลย์  2/50  19/53
275 นครศรีธรรมราช นางสาวเสาวภา เนินพลอย นิติกร 5 อบต.ท่าไร่  1/52  20/53
276 นครศรีธรรมราช นายชาตรี แก้วเขียว นิติกร 5 อบต.เกาะขันธ์  6/51  20/53
277 นครศรีธรรมราช นายวีระยุทธ์ ศรีอักษร นิติกร 5 อบต.สวนหลวง  1/49  21/53
278 นครศรีธรรมราช นางสาวภัทรวรรณ อินทองปาน นิติกร 4 อบต.ท่าพญา  1/52  22/53
279 นครศรีธรรมราช นายตรีระศักดิ์ โบกขระณีย์ นิติกร 5 อบต.ท่าดี  1/49  23/53
280 นครศรีธรรมราช นายสามารถ ยีส้า นิติกร 6ว อบต.โพธิ์ทอง  3/48  24/54
281 นครศรีธรรมราช นายรัชชานนท์ ชนะศรี นิติกร 5 อบต.ท่ายาง  4/53  24/54
282 นครศรีธรรมราช นายพัลลภ รัษฎาเพชร นิติกร 7 ทม.ทุ่งสง  5/51  24/54
283 นครศรีธรรมราช นายสมเดช ชุมพล นิติกร 5 อบต.บ้านลำนาว  6/51  24/54
284 นครศรีธรรมราช นายสุพจน์ ชูแตง นิติกร 6ว อบต.ทอนหงส์  7/50  24/54
285 นครศรีธรรมราช นายชวลิตย์ คล้ายบ้านใหม่ นิติกร 5 อบต.บ้านเพิง  1/51  25/54
286 นครศรีธรรมราช นายนาคินทร์ อินทรสุวรรณ นิติกร 5 ทม.ทุ่งสง  2/49  25/54
287 นครศรีธรรมราช นายเศรษฐพงศ์ พิมเสน นิติกร 4 อบต.สระแก้ว  5/51  25/54
288 นครศรีธรรมราช นายปริญญา ศรีระษา นิติกร 5 อบต.นาไม้ไผ่  5/53  25/54
289 นครศรีธรรมราช นายพิทยา สันติวรกุล นิติกร 5 อบต.ควนพัง  6/51  25/54
290 นครศรีธรรมราช นางสาวธัญลักษณ์ มีสวน นิติกร 3 อบต.ท่าขนาน  6/51  25/54
291 นครศรีธรรมราช นายไวพจน์ คงแก้ว นิติกร 5 อบต.เสือหึง  6/51  25/54
292 นครศรีธรรมราช นายสุชาติ ชูแก้ว นิติกร 4 ทต.ชะอวด  2/49  3/51
293 นครศรีธรรมราช นายปรีชา รอดมี นิติกร 5 อบต.ถ้ำใหญ่  1/49  4/51
294 นครศรีธรรมราช นายจรัญ ทิพย์สิทธิ์ นิติกร 5 ทต.บางจาก  3/48  5/51
295 นครศรีธรรามราช นางยุพเรศ เพชรด้วง นิติกร 5 ทต.ท่ายาง  5/48  24/54
296 นครสวรรค์ นายกัมพล คุ้มคชสีห์ นิติกร 4 ทม.ชุมแสง  3/51  12/52
297 นครสวรรค์ นายกฤษณะ วิสุทธิ์เศรษฐ์ นิติกร 5 อบต.วัดไทรย์  6/49  18/52
298 นครสวรรค์ นายวีระกร จุลรอด นิติกร 4 อบต.เขาทอง  12/50  20/53
299 นครสวรรค์ นายธนเสฏฐ์ ชินพันธุ์นุช นิติกร 4 อบจ.นครสวรรค์  1/53  22/53
300 นครสวรรค์ นายนาวิน ขวัญใจ นิติกร 3 อบต.หนองตางู  2/53  23/53
301 นครสวรรค์ สิบตำรวจโทจง นาคตระกูล นิติกร 3 อบต.ตะคร้อ  3/53  23/53
302 นครสวรรค์ นางสาวสุกัญญา ทับปั้น นิติกร 5 อบต.น้ำทรง  11/50  24/54
303 นครสวรรค์ นางน้ำอ้อย ขุนไชย นิติกร 5 อบต.นำคมเขาบ่อกแก้ว  3/50  24/54
304 นครสวรรค์ นายจิรกิตต์ สังข์เมือง นิติกร 5 ทน.นครสวรรค์  4/53  25/54
305 นครสวรรค์ นางสาววัตจณา แปดสูงเนิน นิติกร 4 ทม.ชุมแสง  4/50  8/51
306 นครสวรรค์  นายพีรวิชญ์ เฮงหวาน นิติกร 5 อบต.นครสวรรค์ออก  3/49  20/53
307 นครสวรรค์  นายสุเทพ พอควร นิติกร 4 ทต.ตากฟ้า  1/53  22/53
308 นครสวรรค์  นายบุรินทร์ มั่นคง นิติกร 5 อบต.บึงปลาทู  1/53  23/53
309 นนทบุรี นายสรายุทธ พงษ์ไทย นิติกร 4 อบต.ท่าอิฐ  5/51  12/52
310 นนทบุรี นางสาวสุพาณี เลิศสงคราม นิติกร 3 อบต.คลองพระอุดม  3/51  18/52
311 นนทบุรี ว่าที่ร้อยตรีปุณณภพ บุญศรีสุวรรณ นิติกร 5 ทม.บางศรีเมือง  5/51  19/53
312 นนทบุรี นายวิโรจน์ จันทร์ชู นิติกร 5 ทต.บางใหญ่  9/50  19/53
313 นนทบุรี นายปรเมธ เจริญทรัพยานันท์ นิติกร ทน.นนทบุรี  ครู 2/48  2/51
314 นนทบุรี นายพิชญ์ เครื่องกัณฑ์ นิติกร 5 ทน.ปากเกร็ด  1/51  23/53
315 นนทบุรี นางสาวกุสุมา โตศักดิ์ นิติกร 4 ทน.นนทบุรี  1/52  23/53
316 นนทบุรี นายธานินทร์ ฉัตรทอง นิติกร 6 ทน.นนทบุรี  3/49  23/53
317 นนทบุรี นายจักรกฤษณ์ สังฆพรหม นิติกร 6ว อบต.บางรักพัฒนา  ครู 4/48,  1/50  23/53
318 นนทบุรี นายศราวุฒิ สัตยาลักษณ์ นิติกร 6ว อบต.หนองเพรางาย  1/46  24/54
319 นนทบุรี นายศรุต แสงไสย นิติกร 6ว อบต.พิมลราช  1/48  24/54
320 นนทบุรี นายภาณุวัฒน์ ทองหล้า นิติกร 5 ทต.ปลายบาง  13/50  24/54
321 นนทบุรี นายฉัตรชัย ศรีวิชัย นิติกร 4 ทน.ปากเกร็ด  5/51  24/54
322 นนทบุรี นายสิวาพร ชมกรด นิติกร 8ว ทน.ปากเกร็ด  5/51  24/54
323 นนทบุรี นายมารุต กลมเกลี้ยง นิติกร 5 อบจ.นนทบุรี  2/53  25/54
324 นนทบุรี นางสาวธันยมัย สุวรรณทิพย์ นิติกร 5 อบจ.นนทบุรี  ครู 1/48  25/54
325 นนทบุรี นายธนพร ทราธร นิติกร 4 อบต.ลำโพ  1/50  4/51
326 นนทบุรี นายยุทตชัย รุ่งเรือง นิติกร 4 อบต.บางรักใหญ่  8/49  4/51
327 นนทบุรี นางสาวปัณณกร เป้าหมั่น นิติกร 4 อบต.ละหาร  ครู 4/48  4/51
328 นนทบุรี นายอภิสุทธิ์ อรัญมิตร นิติกร 4 ทต.ศาลากลาง  10/50  9/51
329 นราธิวาส นายวิทยา อับดุลเลาะห์ นิติกร 3 อบต.ฆอเลาะ  5/53  25/54
330 นราธิวาส นางสาวพรทิพย์ ชุมช่วย นิติกร 3 อบต.รือเสาะ  5/53  25/54
331 นราธิวาส ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่น มัจฉาวัง นิติกร 3 อบต.สุวารี  5/53  25/54
332 น่าน ดาบตำรวจธนัญชัย แก้วศรีงาม นิติกร 5 ทต.ท่าวังผา  3/47   1/51
333 น่าน นายประทีป ปัญญา นิติกร 5 อบต.ดู่ใต้  9/50  21/53
334 บึงกาฬ นายจักรวาฬ อุทัยหงษ์ นิติกร 4 อบต.คำแก้ว  1/52  20/53
335 บึงกาฬ นายปธานิน คำวัง นิติกร 4 อบต.หนองพันทา  1/52  20/53
336 บึงกาฬ นางสาวศิราณี วะดีศิริศักดิ์ นิติกร 5 อบต.วังชมภู  4/49  21/53
337 บุรีรัมย์ นายพินโญ กลัดสันเทียะ นิติกร 5 ทต.หนองกี่  ครู 5/48  12/52
338 บุรีรัมย์ นายนปกรณ์ คนึงเพียร นิติกร 4 อบต.แสลงฟัน  5/51  14/52
339 บุรีรัมย์ นายธรรมนูญ แสนสนาม นิติกร 5 ทต.สตึก  3/51  15/52
340 บุรีรัมย์ นางสาวศุภานันท์ รักษาไพร่ นิติกร 5 ทต.ลำปลายมาศ  4/50  2/51
341 บุรีรัมย์ นายวิเลข จินดาศรี นิติกร 5 ทต.จันทบเพชร  1/49  21/53
342 บุรีรัมย์ นายนิติธรรม แกล้วกล้า นิติกร 5 ทต.กระสัง  5/49  21/53
343 บุรีรัมย์ นางสาวพนม แสนสุภา นิติกร 5 อบต.โคกสูง  1/49  22/53
344 บุรีรัมย์ จ่าเอกทองสุข แย้มประโคน นิติกร 4 อบต.บ้านยาง  1/53  22/53
345 บุรีรัมย์ นายชาติศิริ ส่งเสริม นิติกร 6ว อบต.ลำดวน  8/49  22/53
346 บุรีรัมย์ นายพนม บัตรประโคน นิติกร 5 อบต.หนองบอน  7/50  23/53
347 บุรีรัมย์ นายรัชกฤช สมเพชร นิติกร 5 ทต.โคกเหล็ก  5/51  24/54
348 บุรีรัมย์ นางสาวจริยา ขุนโอษฐ์ นิติกร 5 อบต.หินโคน  2/51  25/54
349 บุรีรัมย์ นางสาววิรันดร พรศรี นิติกร 5 อบต.ห้วยราช  5/51  25/54
350 บุรีรัมย์ นายวรรัตน์ สีดอกรัก นิติกร 5 อบต.หินเหล็กไฟ  4/49  3/51
351 บุรีรัมย์ นางสาวญนันทนิยา ศิลป์ประกอบ นิติกร 5 อบต.บ้านไทร  3/49  4/51
352 บุรีรัมย์ นางพิชญา หรบรรพ์ นิติกร 5 อบต.นางรอง  5/50  4/51
353 บุรีรัมย์  นางสาววิจิตรา ชาติเพชร นิติกร 5 ทม.นางรอง  5/51  12/52
354 บุรีรัมย์  นายอุทัย จูประโคน นิติกร 5 อบต.โคกขมิ้น  5/51  18/52
355 บุรีรัมย์  นายสุวรรณ ชื่นชมยิ่ง นิติกร 5 อบต.ไพศาล  ครู 5/48  19/53
356 บุรีรัมย์  นายคธา พลเดช นิติกร 3  อบต.ดงอีจาน  1/52  22/53
357 ปทุมธานี นายสงวน รักษาแดน นิติกร 4 ทม.รังสิต  1/52  19/53
358 ปทุมธานี ดาบตำรวจสมคิด ภู่ผ่าน นิติกร 4 อบต.หนองสามวัง  1/53  22/53
359 ปทุมธานี นายสุมิตร ตันติยวงค์ นิติกร 4 อบต.คลองห้า  1/52  23/53
360 ปทุมธานี นายสัญญา จันทร์เติบ นิติกร 5 อบต.คลองหก  5/50  23/53
361 ปทุมธานี นายคฑาวุธ วงศ์ละคร นิติกร 6ว ทต.บางกะดี  5/51  24/54
362 ปทุมธานี นางสาวเกวลิน มวลฑิตชัย นิติกร 3 อบจ.ปทุมธานี  5/53  25/54
363 ปทุมธานี นางสมจินตนา การคุณี นิติกร 5 ทต.ธัญบุรี  2/49  4/51
364 ปทุมธานี นายชัชวาล อัชฌากุล นิติกร 4 ทต.บางเตย  2/49  8/51
365 ปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี จุลศรี นิติกร 4 อบต.บึงคำพร้อย  4/50  8/51
366 ประจวบคีรีขันธ์ นายสถาปัตย์ ลิ้มเสรี นิติกร 4 อบต.ช้างแรก  4/49  11/52
367 ประจวบคีรีขันธ์ นายบุญส่ง โพธิ์ทอง นิติกร 4  อบต.ทรายทอง  1/52  19/53
368 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวพวงพยอม เกษฎางศรี นิติกร 4 ทต.คลองวาฬ  1/52  22/53
369 ประจวบคีรีขันธ์ นายวิทยา วังจำนงค์ นิติกร 5 ทต.ร่อนทอง  1/52  22/53
370 ประจวบคีรีขันธ์ นายณัฐภัทร ปัญญาพานิช นิติกร 5 ทม.ประจวบคีรีขันธ์  2/53  22/53
371 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวบุญญารัสมิ์ ด่านอนุพันธ์ นิติกร 5 อบต.พงศ์ประศาสน์  1/49  23/53
372 ประจวบคีรีขันธ์ นางสาววิจิตรา รัตนานุภาพ นิติกร 4 อบต..ปราณบุรี  3/49  7/51
373 ปราจีนบุรี นางสาวนฤมล รังสร้อย นิติกร 4 อบต.ย่านรี  1/51  13/52
374 ปราจีนบุรี นายสมพงษ์ ออทอลาน นิติกร 4 อบต.เมืองเก่า  2/49  13/52
375 ปราจีนบุรี นายวุธติพงษ์ ผ่านพินิจ นิติกร 4 อบต.กรอกสมบูรณ์  6/51  14/52
376 ปราจีนบุรี นายโกวิตร์ อุไรวงษ์ นิติกร 4 อบต.คำโตนด  1/52  20/53
377 ปราจีนบุรี นายเอกชัย ปราบณรงค์ นิติกร 5 อบต.หนองโพรง  6/50  20/53
378 ปราจีนบุรี นายบุญลือ ถึกวงษ์ นิติกร 7ว ทม.ปราจีนบุรี  1/52  24/54
379 ปราจีนบุรี นายภาคภูมิ นิยมวิทยพันธุ์ นิติกร 5 อบต.เนินหอม  1/50  4/51
380 ปราจีนบุรี นางสาวนิญดา เศรษฐ์วัฒนา นิติกร 3 อบต.บ้านสร้าง  6/49  4/51
381 ปราจีนบุรี นายภิญโญ ท่วมไธสง นิติกร 5 อบต.ดงขี้เหล็ก  13/50  8/51
382 ปัตตานี นางสาวกามีลา เฮ็งซา นิติกร 4 อบต.กะรุบี  5/51  11/52
383 ปัตตานี นางฟัยรูซ ประเสริฐศรี นิติกร 5 ทม.ปัตตานี  1/53  22/53
384 พระนครศรีอยุธยา นางอารยา สังสมานันท์ นิติกร 3  อบต.โพธิ์สามต้น  1/52  19/53
385 พระนครศรีอยุธยา นายณรัฐชัย โกบุตร นิติกร 3  อบต.แม่ลา  1/52  19/53
386 พระนครศรีอยุธยา นางสาวเบญจพร มูสิกสง นิติกร 6ว อบต.เชียงรากน้อย  2/48,  2/50  2/51
387 พระนครศรีอยุธยา นางสาวอัญชลี ราบุรี นิติกร 3 อบต.เสนา  1/52  20/53
388 พระนครศรีอยุธยา นายปัญญา สุธรรมฤทธิ์ นิติกร 6 อบต.ธนู  2/49  21/53
389 พระนครศรีอยุธยา นายวิชา บุญครอบ นิติกร 5 ทต.ภาชี  7/50  21/53
390 พระนครศรีอยุธยา นายนครินทร์ เลิศชุณหะเกียรติ นิติกร 5 ทต.ท่าหลวง  ครู 1/48  21/53
391 พระนครศรีอยุธยา นายภูริวัฒน์ คงเจริญสุข นิติกร 4 ทต.มหาพราหมณ์  1/52  22/53
392 พระนครศรีอยุธยา นายทรงวุฒิ ชุมสุข นิติกร 3 อบต.บ้านช้าง  1/52  22/53
393 พระนครศรีอยุธยา นายอมฤต ภูต้องใจ นิติกร 3 อบต.อุทัย  1/52  22/53
394 พระนครศรีอยุธยา นายอดิศักดิ์ พรรณกลิ่น นิติกร 7ว ทต.บางกระสั้น  9/50  22/53
395 พระนครศรีอยุธยา นายวัชรพล คำนันท์ นิติกร อบต.พระยาบันลือ  2/53  24/54
396 พระนครศรีอยุธยา นางสาวอรุณ แสงโทโพ นิติกร 3 อบต.สามเรือน  2/53  24/54
397 พระนครศรีอยุธยา นางสาวนิตยา อุดทา นิติกร 3 อบต.สำเภาล่ม  3/53  24/54
398 พระนครศรีอยุธยา นายเชษฐา วะลับ นิติกร 5 ทต.หัวเวียง  5/49  24/54
399 พระนครศรีอยุธยา นางสาวจุรีรัตน์ แซ่ตั้ง นิติกร 4 อบต.บ้านป้อม  1/52  25/54
400 พระนครศรีอยุธยา นายบรรณ แก้วฉ่ำ  นิติกร 6ว อบจ.พระนครศรีอยุธยา  4/48  25/54
401 พระนครศรีอยุธยา นางสาวโสภา สุวรรณวงค์ นิติกร 5 อบต.บ้านเกาะ  4/53  25/54
402 พระนครศรีอยุธยา นายธีรวุฒิ พลเสนา นิติกร 6ว ทต.ท่าเรือ  5/49  8/51
403 พะเยา นายเทอญศักดิ์ กาติ๊บ นิติกร 4 อบต.เชียงบาน  8/49  17/52
404 พะเยา นายกิตติภากร จิตตะ นิติกร 4 ทต.ท่าวังทอง  1/52  19/53
405 พะเยา นายวชิระพล คำลือวัฒนานุกูล นิติกร 5 ทต.ดุงเจน  1/52  20/53
406 พะเยา นายณัฐวุฒิ คงเปี่ยม นิติกร 4 ทต.บ้านต๋อม  4/51  20/53
407 พะเยา นายกฤษณะ เสาธง นิติกร 3 ทต.ดงเจน  6/51  20/53
408 พะเยา นายนิตย์ ศรีพรม นิติกร 5 ทต.แม่กา  3/51  22/53
409 พะเยา นางสาวอรัญญาพร นันต๊ะ นิติกร 4 อบต.อ่างทอง  5/51  22/53
410 พะเยา นางกิ่งกานต์ ชุมภูชนะภัย นิติกร 5 ทต.เชียงม่วน  6/49  23/53
411 พะเยา นางสาววิไลพร ไชยวุฒิ นิติกร 5 ทต.บ้านเหล่า  ครู 4/48  23/53
412 พะเยา นายพิสิทธิ์ สุภา นิติกร 3 ทต.หงส์หิน  1/53  25/54
413 พะเยา นายเอกพันธ์ วาเพชร นิติกร 5 อบต.หยวน  1/49  7/51
414 พะเยา นายณัฐวุฒิ แก้วชื่น นิติกร 3 ทต.ข้างก่ำ  1/50  7/51
415 พังงา นายชาญชัย เกสโร นิติกร 3 ทต.คุระบุรี  6/51  14/52
416 พังงา นางสาวปิยะรัตน์ ชูศร นิติกร 4 อบต.บางเตย  5/51  20/53
417 พังงา นางสาวกนกกร โสดารักษ์ นิติกร 4 อบต.นบปริง  1/52  23/53
418 พังงา นายคณาพันธ์ ชินรักษกุล นิติกร 5 อบต.ถ้ำน้ำผุด  8/50  23/53
419 พังงา นายเทียนชัย อุปถัมภ์ นิติกร 3 อบต.โคกเคียน  5/53  25/54
420 พังงา นายนันทน์พล ช่วยแก้ว นิติกร 3 อบต.ตากแดด  5/53  25/54
421 พังงา นายชิติพัทธ์ คำสะไมล์ นิติกร 3 อบต.บางม่วง  5/53  25/54
422 พัทลุง นางสาวสุจิตตรา ปานดำ นิติกร 5 ทต.ทะเลน้อย  5/49  2/51
423 พัทลุง นายพันธนา สุขเลี้ยง นิติกร 4 ทต.ตะโหมด  7/49  20/53
424 พัทลุง นายเกษมศักดิ์ สงผอม นิติกร 3 ทต.เขาชัยสน พท.1/52,  5/53  22/53
425 พัทลุง  นายกฤษฎา นาคะวิโรจน์ นิติกร 4 ทต.โตนดด้วน  5/51  25/54
426 พิจิตร นายอรรถพล วิเศษจุมพล นิติกร 3 ทต.ย่านยาว  3/49   1/51
427 พิจิตร นางสาวศันสนา สุทธิวนาสันต์ นิติกร 5 ทม.ตะพานหิน  8/49  2/51
428 พิจิตร นางสาวชนัสดา ศิริไกรวัฒนาวงศ์  นิติกร 4 อบต.ท่าเยี่ยม  3/51  20/53
429 พิจิตร นายจักร์กฤษณ์ แก้วมณี นิติกร 5 ทต.สากเหล็ก  1/52  22/53
430 พิจิตร นายเฉลา เดชมัด นิติกร 5 อบต.ปากทาง  1/53  24/54
431 พิจิตร ดาบตำรวจประสิทธิ์ ยาสาร นิติกร 4 อบจ.พิจิตร  8/50  4/51
432 พิษณุโลก นายเดชา ทุมรัตน์ นิติกร 4 อบต.วัดจันทร์  10/50  15/52
433 พิษณุโลก นายพัฒนา กันอ่อง นิติกร 5 อบต.บึงพระ  1/52  19/53
434 พิษณุโลก นายสุรเขต อินจับ นิติกร 5 ทน.พิษณุโลก  3/51  21/53
435 พิษณุโลก นายสมพงษ์ ยศโสทร นิติกร 5 อบต.แม่ระกา  5/50  21/53
436 พิษณุโลก สิบตำรวจเอกสถาพร ชายป่า นิติกร 6ว ทน.พิษณุโลก  5/51  21/53
437 พิษณุโลก นายมนทน สำราญ นิติกร 4 ทน.พิษณุโลก  4/53  23/53
438 พิษณุโลก นายมานน อนรรฆเดช นิติกร 4 ทน.พิษณุโลก  4/53  23/53
439 พิษณุโลก นายสุวรรณ์ ดีฤทธิ์ นิติกร 5 อบต.ดงประคำ  1/53  25/54
440 พิษณุโลก นายพิทยา ช้างงาม นิติกร 6ว อบต.หัวรอ  2/54  25/54
441 พิษณุโลก นายอาคม นามศรี นิติกร 4 ทต.นครไทย  7/50  3/51
442 เพชรบุรี นายยุทธนา นิธิกิตติกุล นิติกร 5 อบต.บางแก้ว  1/51  11/52
443 เพชรบุรี นางนฤมล ฐิตพัฒน์ชูโชค นิติกร 5 อบต.บางเก่า  6/51  11/52
444 เพชรบุรี นางสาวรังสิมา ทองอร่าม นิติกร 4 อบต.บ้านหม้อ  6/51  11/52
445 เพชรบุรี นายศิโรเวฐน์ เกลี้ยงเกิด นิติกร 5 อบต.ต้นมะม่วง  8/50  11/52
446 เพชรบุรี นายทศพล กูลสวัสดิ์ นิติกร 6ว ทม.ชะอำ  2/53  23/53
447 เพชรบุรี นายสหรักษ์ อยู่ชุ่ม นิติกร 5 ทต.ท่ายาง  ครู 1/48  23/53
448 เพชรบูรณ์ พันจ่าโทระพีพล ผ่องแผ้ว นิติกร 4 อบต.ชนแดน  6/49  16/52
449 เพชรบูรณ์ นางสาวพัทธ์ธิรา คำส้อม นิติกร 5 อบต.ห้วยใหญ่  6/49  16/52
450 เพชรบูรณ์ นายพชร พิบูลศักดิ์ นิติกร 4 อบต.ชอนไพร  6/51  16/52
451 เพชรบูรณ์ นางสาวแจ้งวลิน จันทสิงห์ นิติกร 5 อบต.ห้วยไร่  6/51  16/52
452 เพชรบูรณ์ นายณัฐพล แสงกล้า นิติกร 3  อบต.คลองกระจัง  1/52  19/53
453 เพชรบูรณ์ นายโอภาส พิพัฒนพงศ์โสภณ นิติกร 6ว อบต.บ้านโคก  ครู 4/48  19/53
454 เพชรบูรณ์ นางณัฐกานต์ เหลาทอง นิติกร 5 ทต.หล่มเก่า  3/49  20/53
455 เพชรบูรณ์ นางสาวมนัสพันธน์ เจริญพล นิติกร 4 ทต.แคมป์สน  2/53  23/53
456 เพชรบูรณ์ นายคาเชน ผลชูพงษ์ นิติกร 5 อบต.ซับสมอทอด  2/53  23/53
457 เพชรบูรณ์ นางกัญญารัตน์ สิงห์สา นิติกร 3 อบต.ลาดแค  4/53  24/54
458 เพชรบูรณ์ นายเอกชัย อินเหลือง นิติกร 4 อบต.ท้ายดง  6/51  24/54
459 เพชรบูรณ์ นางสาวอุไรรัตน์ เสือน้อย นิติกร 4 อบต.บ้านโภชน์  1/53  25/54
460 เพชรบูรณ์ นายสุรเดช จันทร์บุญมี นิติกร 3 อบต.กันจุ  5/53  25/54
461 เพชรบูรณ์ นายทักขิน กองกะมุด นิติกร 5 อบต.นายม  5/53  25/54
462 เพชรบูรณ์  จ่าสิบตำรวจคำรณ มูลถวิลย์ นิติกร 4 ทต.วังโป่ง  1/52  22/53
463 แพร่ นายฤทธิพงษ์ ถนอม นิติกร 4 อบจ.แพร่  6/51  21/53
464 แพร่ นายวิชิต สายาจักร์ นิติกร 3 ทต.ป่าแมต  5/53  25/54
465 แพร่  นางทัศนียา กันยะมี นิติกร 4 ทต.แม่คำมี  1/52  20/53
466 แพร่  นายบันวิสุทธิ์ ประมูลสิน นิติกร 5 ทต.แม่จั๊วะ  1/53  21/53
467 ภูเก็ต นายสุดเขตแดน เฉลิมศิริหล้า นิติกร 3 ทต.เชิงทะเล  1/52  20/53
468 ภูเก็ต นางสาวสุมณฑา พีรพัฒนกุล นิติกร 3 ทน.ภูเก็ต  1/52  20/53
469 ภูเก็ต นายวริทธิ วิริยะพาณิชย์ นิติกร 6ว อบจ.ภูเก็ต  1/52  20/53
470 ภูเก็ต นายกิตติศักดิ์ แจ้งเอี่ยม นิติกร 4 อบต.เกาะแก้ว  1/52  20/53
471 ภูเก็ต นายวรายุทธ หลวงแก้ว นิติกร 4 อบต.ศรีสุนทร  2/49  20/53
472 ภูเก็ต นายเอกชัย เพชรประกอบ นิติกร 5 ทต.รัษฎา  ครู 7/48  20/53
473 ภูเก็ต นางสาวกาญจนา อินทอง นิติกร 4 ทต.ราไวย์  1/52  22/53
474 ภูเก็ต นายบุญพา ไชยมุติ นิติกร 4 อบต.เชิงทะเล  ครู 3/48  9/51
475 มหาสารคาม นางสาวภัทราภรณ์ ทวินันท์ นิติกร 5 ทต.หัวขวาง  2/49   1/51
476 มหาสารคาม นายนิติพล พลแสน นิติกร 3 อบต.ดอนหว่าน  6/51  12/52
477 มหาสารคาม ว่าที่ร้อยตรีวิฑูรย์ เสนานันท์ นิติกร 3 อบต.ดอนกลาง  6/51  15/52
478 มหาสารคาม นายจรุญ แสนนาม นิติกร 5 อบต.ดงใหญ่  1/49  17/52
479 มหาสารคาม นายคชาชาญ โอภาธนยศ นิติกร 5 อบต.มะค่า  3/49  17/52
480 มหาสารคาม นายณรงค์ แก้วทำมา นิติกร 5 ทต.หนองแสง  5/47  17/52
481 มหาสารคาม นายเสถียร สอนแสง นิติกร 5 อบต.โคกสีทองหลาง  6/50  17/52
482 มหาสารคาม นางสาวนิตยา วังสอง นิติกร 4 อบต.บัวมาศ  3/50  18/52
483 มหาสารคาม นายยุทธชาติ ประสงค์สุข นิติกร 4 อบต.เสือโก้ก  6/51  18/52
484 มหาสารคาม นายวัฒนศักดิ์ พละ นิติกร 4 อบต.หนองโพธิ์  3/50  19/53
485 มหาสารคาม นางสาวสุพรรษา ศรีสุแล นิติกร 4 อบต.บ้านกู่  1/52  20/53
486 มหาสารคาม นางสาวดารณีย์ ทองแก้ว นิติกร อบต.เม็กดำ  1/52  20/53
487 มหาสารคาม นายธนกร ปาสาเนย์ นิติกร 5 อบต.หนองไฮ  1/49  21/53
488 มหาสารคาม นายนพดล ชาติรัมย์ฐิติกุล นิติกร 5 ทต.เชียงยืน  1/53  21/53
489 มหาสารคาม นางสาวมยุรี บุดศรีสวย นิติกร 5 อบต.กู่ทอง  5/50  21/53
490 มหาสารคาม นายสามารถ ม่วงทา นิติกร 4 อบต.หนองทุ่ม  6/51  21/53
491 มหาสารคาม จ่าสิบตำรวจวิทยา มาตย์นอก นิติกร 5 อบต.ขามเฒ่าพัฒนา  2/53  24/54
492 มหาสารคาม นายชยพล เขมะโร นิติกร 5 อบต.หนองบัว  1/52  25/54
493 มหาสารคาม นายปัญญา ศรีธรณ์ นิติกร อบต.หนองปลิง  2/50  25/54
494 มุกดาหาร นายสุรยุทธ นาโสก นิติกร 4 ทม.มุกดาหาร  4/51  18/52
495 มุกดาหาร นายศิริวัฒน์ ไชยขันธ์ นิติกร 3 ทต.หนองสูงเหนือ  6/51  18/52
496 มุกดาหาร นายธกร ประเสริฐการ นิติกร 4 ทต.บ้านเป้า  4/50  21/53
497 มุกดาหาร นายธีระพล สวัสดิ์นาที นิติกร 4 อบต.บ้านซ่ง  9/50  21/53
498 มุกดาหาร นายทนงฤทธิ์ พิกุลศรี นิติกร 4 อบต.โพธิ์ไทร  6/51  22/53
499 มุกดาหาร นางสาวศิริวัฒน์ พุฒพันธุ์ นิติกร 4 อบต.บางทรายน้อย  4/51  23/53
500 มุกดาหาร นายองอาจ รังศรีศักดิ์ นิติกร 5 ทม.มุกดาหาร  4/53  24/54
501 มุกดาหาร นางสาววัชราภรณ์ แสนต่างใจ นิติกร  ทต.บางทรายใหญ่  12/50  25/54
502 มุกดาหาร จ่าสิบตำรวจวิษณุ พันพิพัฒน์ นิติกร 3 ทต.คำอาฮวน  6/51  25/54
503 มุกดาหาร นายอดิศักดิ์ สุภามาตย์ นิติกร 4 อบต.นาสะเม็ง  6/51  25/54
504 มุกดาหาร นายมลตรี เมืองโคตร นิติกร 4 อบต.ป่งขาม  6/51  25/54
505 แม่ฮ่องสอน นายรณฤทธิ์ ศรีพันธุ์ นิติกร 6ว ทต.ปาย  13/50  13/52
506 แม่ฮ่องสอน นายยศภัทร งามแสง นิติกร 3 อบจ.แม่ฮ่องสอน  6/51  15/52
507 แม่ฮ่องสอน นายสมเกียรติ คำเพราะ นิติกร 4 อบจ.แม่ฮ่องสอน  6/51  15/52
508 แม่ฮ่องสอน นายสุรศักดิ์ ธรรมทวีสิน นิติกร 5 อบต.ถ้ำลอด  1/53  23/53
509 ยโสธร นายโชคชัย นิลไชย นิติกร 5 ทต.เลิงนกทา  2/53  23/53
510 ยโสธร ว่าที่ร้อยโทเอกสิทธิ์ มูลสาร นิติกร 7วช ทม.ยโสธร  8/49  3/51
511 ยะลา นางสาวสุไลณีย์ สาเมาะ นิติกร 4 อบต.ลิดล  1/52  20/53
512 ยะลา นางสาวปณิชา ชูเชิดปานรังษี นิติกร 6ว ทม.เบตง  6/51  22/53
513 ร้อยเอ็ด นายโยธิน สีสันต์ นิติกร 4 อบต.เมืองเปลือย  2/49   1/51
514 ร้อยเอ็ด นางสาวพิกุลแก้ว ทบมาตร นิติกร 5 อบต.บรบือ  5/50   1/51
515 ร้อยเอ็ด นายพัฒนจักร สุทธิประภา นิติกร 6ว. อบต.ทุ่งเขาหลวง  1/51  11/52
516 ร้อยเอ็ด นายไพทูรย์ พูลกลาง นิติกร 5 อบต.น้ำคำ  9/50  12/52
517 ร้อยเอ็ด นายประสิทธิ์ พรหมศรี นิติกร 3 อบต.สระคู  6/51  13/52
518 ร้อยเอ็ด นายเกียรติวัฒน์ มะลา นิติกร 3 อบต.ศรีสว่าง  8/50  13/52
519 ร้อยเอ็ด นางรัชนิดา บุญเรือน นิติกร 4 อบต.ขามเปี้ย  6/51  14/52
520 ร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรีต่อตระกูล จุลมณี นิติกร 5 ทต.หนองพอก  3/49  18/52
521 ร้อยเอ็ด นายวิชัย สารครศรี นิติกร 3 อบต.บ้านเขือง  3/51  18/52
522 ร้อยเอ็ด นายธนูเดช ข่าทิพย์พาที นิติกร 5 อบต.เมืองน้อย  4/49  18/52
523 ร้อยเอ็ด นางสาวนัฐณีกาญจน์ โสชัยยันต์ นิติกร 4 อบต.เหนือเมือง  1/51  19/53
524 ร้อยเอ็ด นายธนวัฒน์ ไตรโพธิ์ท่อน นิติกร 3 อบต.โนนสง่า  1/52  19/53
525 ร้อยเอ็ด นางสาวจิตรลดา ชัยเรียบ นิติกร 4 อบต.โพธิ์ใหญ่  1/52  19/53
526 ร้อยเอ็ด นางสาวปรานัดดา จันทราคา นิติกร 5 อบต.ดู่น้อย  6/51  19/53
527 ร้อยเอ็ด นายวิชัย มุริกานนท์ นิติกร 6ว ทต.อาจสามารถ  ครู 3/48  2/51
528 ร้อยเอ็ด นางอัญชลี พิมพ์เวิน นิติกร 4 อบต.เกษตรวิสัย  1/52  20/53
529 ร้อยเอ็ด นายณรงค์ชัย ดวงพายัพ นิติกร 4 อบต.อาจสามารถ   1/52  20/53
530 ร้อยเอ็ด นางสาวลำไพร หงษ์อุดร นิติกร 4 อบต.หนองแวงควง  1/52  22/53
531 ร้อยเอ็ด นายธรรศพล ขายม นิติกร 5 ทต.เมืองบัว  1/53  23/53
532 ร้อยเอ็ด นางสาวอรพันธ์ วรวิเศษ นิติกร 4 ทต.ชัยวารี  2/53  23/53
533 ร้อยเอ็ด นางสาวศิเรมอร ไตรยะวิภาค นิติกร 5 อบต.โพธิ์ทอง  2/53  23/53
534 ร้อยเอ็ด นายทวีศักดิ์ พวงศรี นิติกร 4 อบต.วังสามัคคี  1/52  25/54
535 ร้อยเอ็ด นางสาวกัญญาการณ์ ยุวบุตร นิติกร 4 อบต.โนนชัยศรี  2/53  25/54
536 ร้อยเอ็ด นางสาวดลฤดี ผาลิกา นิติกร 3 อบต.หมูม้น  2/53  25/54
537 ร้อยเอ็ด นายเข็มชาติ นิลบรรพต นิติกร 4 ทต.เกาะแก้ว  3/53  25/54
538 ร้อยเอ็ด นายศุภากฤช ข่าขันมะลี นิติกร 5 ทต.ดงแดง  4/50  25/54
539 ร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรีชัยธวัช พลเยี่ยม นิติกร 4 ทต.ขวาว  4/51  25/54
540 ร้อยเอ็ด นายจักรพงษ์ จันทสมบัติ นิติกร 5 อบต.สีแก้ว  4/53  25/54
541 ร้อยเอ็ด นางสุกัญญา รัตนวงศ์ นิติกร 4  อบต.สว่าง  5/53  25/54
542 ร้อยเอ็ด นายอภิชัย คำตัน นิติกร 3 อบต.จังหาร  5/49  3/51
543 ระยอง นายกิตติ ฆ้องส่งเสียง นิติกร 5 ทต.บ้านเพ  1/51  11/52
544 ระยอง นายสุเนตร์ เสนาบุญเรือง นิติกร อบต.ชุมแสง  1/51  14/52
545 ระยอง นางสาวภูมิสิริ พินประเสริฐ นิติกร 4 อบจ.ระยอง  1/52  20/53
546 ระยอง นางสาวสุรางคนา จ่าวิสูตร นิติกร 5 ทต.ทับมา  1/53  21/53
547 ระยอง นางสาวศิริพร สุดแสง นิติกร 6ว ทม.มาบตาพุด  1/53  21/53
548 ระยอง นายรังสฤษฎ์ คุณพาที นิติกร 5 อบต.หนองบัว  4/50  21/53
549 ระยอง นายปฐม สีวะรมย์ นิติกร 5 อบต.ชากบก  1/53  22/53
550 ระยอง นายธวัชชัย ใจดี นิติกร 7ว  อบจ.ระยอง  2/53  23/53
551 ระยอง นางสาวนงลักษณ์ ม่วงอ่อน นิติกร 5 อบต.สองสลึง  ครู 2/48  23/53
552 ระยอง นายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ์ นิติกร 5 อบจ.ระยอง  2/53  24/54
553 ระยอง นายบรรณรต ผิวเหลือง นิติกร 4 อบต.บ้านแลง  2/48  25/54
554 ระยอง นางสาวพิศมัย บุตรตะกะ นิติกร 6ว อบต.หนองตะพาน  ครู 2/48  4/51
555 ระยอง นายจิรวัฒน์ อมราภิรักขิต นิติกร 3 อบต.บ้านค่าย  1/50  6/51
556 ระยอง นายอานนท์ จึงลักขณานนท์ นิติกร 5 ทต.ปากน้ำประแส  3/49  6/51
557 ระยอง นายวีระศักดิ์ เดชศรี นิติกร 5 ทต.แถลงกะเฉด  4/47,  ครู 3/48  6/51
558 ระยอง  นายจักรกฤษณ์ วายลม นิติกร 5 อบต.ปลวกแดง  5/47  21/53
559 ระยอง  นายสายชล สงวนสินธุ์ นิติกร 5 ทต.น้ำคอก  6/51  25/54
560 ราชบุรี นางสาวขนิษฐา ปานสุวรรณ นิติกร  4 ทต.บ้านฆ้อง  1/51  14/52
561 ราชบุรี นายพีรพงษ์ รุ่งสว่าง นิติกร 4 ทม.โพธาราม  6/50  17/52
562 ราชบุรี นายสาธิต ราษฎรอาศัย นิติกร 4 ทต.ดำเนินสะดวก  4/51  18/52
563 ราชบุรี นายภูริต เอกเกษมสุข นิติกร 4 อบต.ดอนตะโก  1/52  20/53
564 ราชบุรี นางสาวแพรพันธ์ โตแทน นิติกร 4 ทต.บ้านไร่  5/53  24/54
565 ราชบุรี นายสุรวุฒิ สินธุฉ่ำ นิติกร 4 อบต.ดอนทราย  2/50  25/54
566 ราชบุรี นางสาวศิริรัตน์ ชัยมงคล นิติกร 5 ทม.ราชบุรี  5/53  25/54
567 ราชบุรี นายรักชาติ สิงห์เจริญ นิติกร 4 ทต.กระจับ  6/51  25/54
568 ราชบุรี นายยิ่งใหญ่ ภุมมา นิติกร 5 ทต.ด่านทับตะโก  8/49  25/54
569 ราชบุรี นายสุทาน อสิพงษ์ นิติกร  อบต.บัวงาม  4/50  4/51
570 ลพบุรี นายอติวัณณ์ สุภานิชย์ นิติกร 3 อบต.หนองเมือง  1/51  11/52
571 ลพบุรี นางสาวรวิวรรณ เงินปาน นิติกร 4 ทต.กกโก  1/51  14/52
572 ลพบุรี นายไชยา วงษาธรรม นิติกร 3 อบต.ยางโทน  1/51  14/52
573 ลพบุรี นางปานทิพย์ ธิติศรัณย์ นิติกร 4 อบต.ห้วยโป่ง  1/51  14/52
574 ลพบุรี นายธนิต สมพงษ์ นิติกร 3 อบต.ดอนโพธิ์  6/51  14/52
575 ลพบุรี นายสาริศ บรรเทิง นิติกร 3 อบต.บางขาม  1/51  18/52
576 ลพบุรี นางสาวนิชธาวัลย์ ทองสุข นิติกร 5 ทต.ดีลัง  ครู 4/48  2/51
577 ลพบุรี นายสันทัศน์ พินิจมนตรี นิติกร 3 อบจ.ลพบุรี  1/52  23/53
578 ลพบุรี นางสาวจิรัชญา ส่วนมุ้ง นิติกร 3 อบต.บางคู้  2/53  23/53
579 ลพบุรี นางสาวอรวรรณ เจ๊ะลี นิติกร 3 อบต.หนองเต่า  1/53  25/54
580 ลพบุรี นายสุริยเดช พายุบุตร นิติกร 5 ทม.ลพบุรี  2/51  25/54
581 ลพบุรี นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ นิติกร อบต.โพนทอง  3/53  25/54
582 ลพบุรี นายสมศักดิ์ แก้วตุมกา นิติกร  ทม.ลพบุรี  4/47  25/54
583 ลพบุรี นางสาวไมตรี พงษพันธ์ นิติกร 3 อบต.โก่งธนู  4/53  25/54
584 ลพบุรี นางสาววาสณา ศรีทองฉิม นิติกร 3 อบต.ทะเลชุบศร  4/53  25/54
585 ลพบุรี นายนิรุต  เจริญผล นิติกร 3 อบต.โพนทอง  1/51  8/51
586 ลำปาง นายอร่าม ดวงจันทร์ นิติกร 4 ทต.แม่พริก  4/48   1/51
587 ลำปาง นายปกฤช สานอินทร์จักร นิติกร 6ว ทต.น้ำโจ้  1/51  14/52
588 ลำปาง นางสาวศิริวรรณ พันธ์สิทธิ์ นิติกร 5 อบต.บ่อแฮ้ว  3/49  19/53
589 ลำปาง นายวิษณุพงษ์ ใจธิ นิติกร 3 อบต.บ้านค่า  1/52  20/53
590 ลำปาง นายสวาท จำปาอูป นิติกร 6ว ทน.นครลำปาง  12/50  24/54
591 ลำปาง นางสาวกนกอร ทรายใจ นิติกร 3 อบต.แม่กัวะ  3/53  24/54
592 ลำปาง นายเกริกกมล ภูครองตา นิติกร 5 ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล  1/49  25/54
593 ลำปาง นางสาวหฤทัย แสนสุข นิติกร 4 ทต.เวียงมอก  1/53  25/54
594 ลำปาง นายสุธาเวศ วงศ์ชมภู นิติกร 5 ทต.ป่าตันนาครัว  5/53  25/54
595 ลำปาง นายนภัทร ปันวงค์ นิติกร 3 ทต.เสริมซ้าย  5/53  25/54
596 ลำปาง นางสาวจิราพร วงค์คำ นิติกร อบต.ต้นธงชัย  5/53  25/54
597 ลำปาง นายวรพงษ์ วงศ์ใยมูล นิติกร 3 อบต.บ้านเป้า  5/53  25/54
598 ลำปาง สิบตำรวจโทปรีชา คำชุม นิติกร ทม.เขลางค์นคร  1/47  4/51
599 ลำปาง นายเชาวฤทธิ์ ถุงปัญญา นิติกร 5 ทต.บ้านต้า  6/49  7/51
600 ลำปาง นายวิวัฒน์ พิพัฒนพงศ์กุล นิติกร 5 ทต.บ้านใหม่  2/50  9/51
601 ลำปาง นายวิชาติ มณีสาร นิติกร 4 ทต.สบปราบ  8/49  9/51
602 ลำพูน นายพนัส สาริกา นิติกร 5 ทต.อุโมงค์  7/49  15/52
603 ลำพูน นายกมลภพ วรชาติ นิติกร 3 อบต.ศรีบัวบาน  6/51  16/52
604 ลำพูน นายโชติภัทร์ โยธา นิติกร อบจ.ลำพูน  5/50  2/51
605 ลำพูน นายอภิวัฒน์ เงินดี นิติกร 4 ทต.ริมปิง  3/51  21/53
606 ลำพูน นางสาวอธิชา แก้วพิงค์ นิติกร 3 ทต.แม่แรง  1/53  23/53
607 ลำพูน นางสาวณัฐกานต์ ฉางข้าวคำ นิติกร ทต.วังดิน  2/53  23/53
608 ลำพูน นายสิรภพ ชมภูจันทร์ นิติกร 3 ทต.เวียงยอง  2/53  23/53
609 ลำพูน