กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010493418763

PPT และเอกสาร
ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและ การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการประเมิน >>>คลิก
   
เทคนิคการคิดเลชเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)>>>คลิก
แบบฝึกคิดเลขในใจ>>>คลิก