กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/39678.html

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010493418763

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร สาระคณิตศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์  สาระเทคโนโลยี และสาระภูมิศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 >>>Click

   
PPT และเอกสาร
ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและ การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการประเมิน >>>คลิก
   
เทคนิคการคิดเลชเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)>>>คลิก
แบบฝึกคิดเลขในใจ>>>คลิก