กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/39678.html

facebook

แบบฝึกทักษะการคิดคณิตศาสตร์>>>Click
แบบฝึกทักษะบูรณาการการอ่าน การคิดเลข>>>Click
เทคนิคการคิดเลชเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)>>>Click
แบบฝึกคิดเลขในใจ>>>Click
---------------------------
ตัวอย่างข้อสอบ รูปแบบและจำนวนข้อสอบแต่ละรายวิชา
(Test Blueprint) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับข้อสอบในปีการศึกษา 2562
- รายงานการพัฒนาการอ่าน-เขียน ป.1 - ป.6 ปี 2561
- รายงานการพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (RT)
ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ของนักเรียนขั้น ม.1 - ม.3 ปี 2561 >>>Click
PPT และเอกสาร
ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและ การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการประเมิน >>>Click

IQA/SAR