ลิงค์กลุ่มงานต่างๆ

บทความลงวารสาร จาก ศน.

นิเทศออนไลน์

หน้าแรก

ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ 

การประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมฯ 10 เขต โดย ศน.พจนี


การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการครบวงจร

กิจกรรมค่ายภาษาไทย

อบรมการใช้แท็บเล็ตครู ป.2

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพป.กพ.2

กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT

กิจกรรมเข้าค่ายครูภาษาไทยที่ ร.ร.วังไทร

ภาพการประกวดแข่งขันกิจกรรมนักเรียน‎(เรียนร่วม)‎

ศึกษาดูงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2

กิจกรรมนิเทศโรงเรียน

การประชุมของกลุ่มนิเทศติดตามฯ 28 พ.ค.55

อบรมห้องเรียนออนไลน์
 

  gif เคลื่อนไหว              

ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์การคิดและเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัย


ผลการแข่งขันระดับชาติคลิกที่นี่

gif เคลื่อนไหว

ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ โดย ศน.แมว


    บริการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมต่างๆ

เอกสารพัฒนาการอ่าน ศน.ศิราภรณ์

 • ครั้งที่๒   0กิโลไบต์ - 14 ต.ค. 2556 03:14 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 1)
 • ครั้งที่๗ปรับ   0กิโลไบต์ - 14 ต.ค. 2556 03:14 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 1)
 • ครั้งที่๔   0กิโลไบต์ - 14 ต.ค. 2556 03:14 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 1)
 • ครั้งที่๕   0กิโลไบต์ - 14 ต.ค. 2556 03:14 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 1)
 • ครั้งที่๒   0กิโลไบต์ - 14 ต.ค. 2556 03:14 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 1)
แสดง 5 ไฟล์จากหน้า เอกสารการพัฒนาการอ่าน

เอกสารพัฒนาการอ่าน


เครือข่ายครูสอนคิด...ศน.ภาวินี

 • การสอนคิดโดยใช้ Mind Mapping Mind map (1) from ธรารัตน์ เดียร์
  ส่ง 9 เม.ย. 2557 22:05 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
 • การสอนคิดโดยใช้หมวก 6 ใบ  ความหมายของสีหมวก    หมวกสีขาว แสดงความเป็นกลางเป็นการคิดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง ตัวเลข  แนวคิดหมวกสีขาว    คือ การคิดค้นหาข้อมูลที่เป็นข ...
  ส่ง 18 ก.ค. 2556 20:55 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสารกิจกรรมค่ายภาษาไทย ศน.ภาวินี

 • คู่มือค่ายส่งเสริมภาษา.doc   9414กิโลไบต์ - 30 ก.ค. 2556 03:11 โดย Phawinee Krasaeyan (เวอร์ชัน 1)
 • ปกคำนำเข้าค่าย.doc   437กิโลไบต์ - 30 ก.ค. 2556 03:09 โดย Phawinee Krasaeyan (เวอร์ชัน 1)
 • สะกดไม่ตรงมาตรา.pdf   211กิโลไบต์ - 12 ก.ค. 2556 04:02 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฝึกซ่อมเสริม‎
 • สระ พยัญชนะ.pdf   3415กิโลไบต์ - 12 ก.ค. 2556 04:02 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฝึกซ่อมเสริม‎
 • แบบประเมิน.pdf   5499กิโลไบต์ - 12 ก.ค. 2556 04:01 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฝึกซ่อมเสริม‎
 • ตรงมาตรา.pdf   3188กิโลไบต์ - 12 ก.ค. 2556 04:01 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฝึกซ่อมเสริม‎
 • คำแม่กนไม่ตรงมาตรา.pdf   702กิโลไบต์ - 12 ก.ค. 2556 04:01 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฝึกซ่อมเสริม‎
 • คำผันวรรณยุกต์.pdf   2222กิโลไบต์ - 12 ก.ค. 2556 04:01 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฝึกซ่อมเสริม‎
 • การันต์.pdf   3351กิโลไบต์ - 12 ก.ค. 2556 04:01 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบฝึกซ่อมเสริม‎
  การอบรม รายการ ศน.ธนาพร  (การเรียนร่วมฯ) 

เอกสารประกอบการบรรยาย

 • คู่มือนโยบายปฏิรูปการศึกษาคนพิการ.pdf   7315กิโลไบต์ - 29 ก.ค. 2556 18:23 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 2)
 • การอบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนร่วม.xlsx   21กิโลไบต์ - 11 ก.ค. 2556 02:48 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 1)
 • การจัดระบบการศึกษาพิเศษในโรงเรียน.ppt   1322กิโลไบต์ - 29 ก.ค. 2556 18:22 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ (เวอร์ชัน 2)

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ศน.ธรารัตน์

tablet

  

บทความลงวารสาร จากศน.ถึงเพื่อนครู

 • วารสารเดือนพฤษภาคม 56 คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่ เทคโนโลยี.....กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที(ICT) มีบทบาทอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงว ...
  ส่ง 27 ก.ค. 2556 19:57 โดย ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  

Google Group

ให้คุณครูเข้าไปกรอกรายชื่อในช่องทางนี้ค่ะ
มีปัญหาการกรอกข้อมูลโทร"" 
ศน.ว่าน 086-9387992
Photobucket

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ

นายสุนทร   นุชทรวง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และ ประเมินผลการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ

นางภาวินี กระแสร์ญาณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา


นางสาวสาลินี ชนาพงษ์จารุ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายปัญญา ภาษาทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ดร.ศุภกิจ ยาวีระ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  
 
นายณรงค์ เกี้ยวเกิด
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ  ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา 


นางสาวสมปรารถนา  คล้ายอ้น
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ  


Č
Ĉ
ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์,
4 พ.ย. 2556 02:12
Comments