วัตถุประสงค์ในการจัดทำสื่อ

1. เพื่อช่วยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้มีและได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนสื่อการสอนระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

3. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ (ครูและนักเรียน) ในระดับโรงเรียนได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางในระดับช่วงชั้นที่ 1 ใน 2 สาระวิชาได้แก่ สาระภาษาไทย และคณิตศาสตร์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔)