วัตถุประสงค์ในการจัดทำสื่อ

             ๑. เพื่อช่วยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ได้มีและได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

            ๓. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนสื่อการสอนระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

            ๓. เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ (ครูและนักเรียน) ในระดับโรงเรียนได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางในระดับช่วงชั้นที่ ๑ ใน ๒ สาระวิชาได้แก่  สาระภาษาไทย และคณิตศาสตร์

     (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖)