download เอกสาร/ผลงานทางวิชาการ

    บทคัดย่อ
2.การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสายของโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ผลงานของ พ.อ.อ. ภานุวัฒน์ วัฒนจินดา

3.การสังเคราะห์งานวิจัยทางดนตรีศึกษา;การวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลงานของ นัทธี เชียงชะนา

4. รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน สพท.สุรินทร์ เขต 3 โดย นายพนัส  พรมด้าว

 

5.คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านและการบันทึกโน้ตสากล  ผลงานของ ทวี สุชิน

6.ผลของการเรียนการสอนศิลปะโดยใช้ดนตรีคงาสสิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศิลปะของนักเรียน

7.ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดนตรีสากลขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของ Kodaly ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

8.การพัฒนาระบบสาระสนเทศเพื่อการจัดการประวัติและการให้บริการรถยนต์ กรณีศึกษา หมวดยานพาหนะมหาวิยาลัยราชภัฏลำปาง ผลงานของ ปรีชา โพธิแพง

9.การชลอการสุกและกสนเสื่องเนื่องจาก

เชื้อโรคของน้อยหนาพันธ์พื้นเมือง ผลงานของ นางสาวเนาวรัตน์  ชีพธรรม 

10.การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนการปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น ในรายวิชาดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด 1 (ศ029) สำหรับนักเรียนชั้น ม.2 ของ ร.ร.หนองไก่ จเพชรบูรณ์ ผลงานของ น.ส.กุมารี  สุวรรณสิงห์

11.ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ร.ร.ปราสาทศึกษาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บทคัดย่อ ผลงาน อ.ไพพรรณ เลี่ยมดี

12.เรื่อง ทฤษฎีโน้ตสากลพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลงาน อ.สมเกียรติ  วงษ์ปลั่ง

13. รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระฯภาษาไทย เรื่อง การอ่านและการเขียนคำตามมาตราตัวสะกด  โดยใช้แบบฝึกทักษะและหนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของ นางสุนทร  ผดุงเจริญตำแหน่งครูชำนาญการ  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2553

14.การใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำเรื่องมาตรตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้น ป.2 ร.ร.บ้านระมาดค้อ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ผลงาน อ.เพียงเพ็ญ  จงมั่งคั่ง

 
Ċ
พนัส พรมด้าว,
6 เม.ย. 2553 09:52
Ċ
พนัส พรมด้าว,
6 เม.ย. 2553 09:50
Ċ
พนัส พรมด้าว,
6 เม.ย. 2553 09:52
Ċ
พนัส พรมด้าว,
6 เม.ย. 2553 09:52
Ċ
พนัส พรมด้าว,
6 เม.ย. 2553 09:50
Ċ
พนัส พรมด้าว,
6 เม.ย. 2553 09:51
Ċ
พนัส พรมด้าว,
6 เม.ย. 2553 09:51
Ċ
พนัส พรมด้าว,
6 เม.ย. 2553 09:51
Ċ
พนัส พรมด้าว,
6 เม.ย. 2553 09:51
Ċ
พนัส พรมด้าว,
6 เม.ย. 2553 09:52
Comments