หน้าหลัก


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข้อมูลนักเรียน
  ข้อมูล ผู้เรียนในระบบ และนอกระบบ 
  หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผลรวมทั้งหมด สรุป
  จำนวนสถานศึกษา 29 1 597 6 53 10 696 ปฐมวัย
  ต่ำกว่า3ขวบ                  77                  -                    -                    -                    -                    -                    77  
  อ1                593                  -                  611                  -               1,579                  -               2,783            22,318
  อ2                729                  -               5,725                  -               2,500                  -               8,954  
  อ3                560                  -               7,182                  -               2,762                  -              10,504  
  ป1                539                  -               7,963                  -               2,256                  -              10,758 ประถมศึกษา
  ป2                457                  -               7,819                  -               1,905                  -              10,181  
  ป3                434                  -               8,106                  -               1,908                  -              10,448  
  ป4                406                  -               8,156                  -               1,909                  -              10,471            63,797
  ป5                386                  -               8,747                  -               1,918                  -              11,051  
  ป6                349                  -               8,769                  -               1,770                  -              10,888  
  ม1             1,164                  47             9,013                  -                  522                166            10,912  ม.ต้น 
  ม2             1,246                  53             8,842                  -                  445                192            10,778  
  ม3             1,141                  27             8,296                  -                  386                139             9,989            31,679
  ม4             1,054                108             4,869                  -                    85                121             6,237  ม.ปลาย  
  ม5             1,032                109             4,696                  -                    59                124             6,020            18,486
  ม6             1,070                105             4,935                  -                    53                  66             6,229  
  ปวช1                  -                    -                    -               2,375                  -                    -               2,375 ปวช.
  ปวช2                  -                    -                    -               1,758                  -                    -               1,758             6,381
  ปวช3                  -                    -                    -               2,248                  -                    -               2,248  
  อนุ1                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    
  อนุ2                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    ปวส. 
  ปวส1                  -                    -                    -               1,761                  -                    -               1,761             3,340
  ปวส2                  -                    -                    -               1,579                  -                    -               1,579  
  ปตรี1                  -                    -                    -                    29                  -                    -                    29 ปริญญาตรี
  ปตรี2                  -                    -                    -                    36                  -                    -                    36  
  ปตรี3                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -   65
  ปตรี4                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    
  ปตรี5                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    
  ปตรี6                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    
  ปโท                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    
  อื่นๆ                  -                    -                    -                    -                    -                    -                    -    
  รวมทั้งหมด            11,237                449          103,729             9,786            20,057                808          146,066
  Posted Oct 23, 2018, 2:49 AM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • ดาวน์โหลดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2560
  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 2560 ดาวน์โหลด ด้านล่าง 
  Posted Aug 8, 2018, 10:48 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา

  Posted Aug 8, 2018, 10:45 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • ประชุมเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์
  วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศน.เครือข่ายประชุม 

  Posted May 3, 2018, 3:22 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • อบรมปฏิบัติการยกระดับโอเน็ด้วยนวัตกรรมโปงลางโมเดล

  Posted Dec 28, 2017, 3:28 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • ยกระดับ O-NET โรงเรียนเอกชน

  Posted Dec 18, 2017, 3:47 AM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • ประชุม อ.กศ.จ.ยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1

  Posted Nov 25, 2017, 3:03 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • ศึกษาธิการสัญจร 2560


  ศธจ.กาฬสินธุ์ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดการประชุมสัญจร เพื่อชี้แจง และสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 8 - 16 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 6 จุดอำเภอ 


  Posted Nov 16, 2017, 1:04 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • PLC ศึกษานิเทศก์ ศธจ.กาฬสินธุ์

      วันที่ 25 ตุลาคม 2560 PLC กระบวนการทำงาน ของศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจการนิเท การศึกษา และ สนับสนุนการตรวจราชการ กลุ่มเป้าหมาย ศึกษานิเทศก์ทุกคน โดยมีท่าน กิตติพศ พลพิลา  ศธจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานและผู้ดำเนินการประชุม  

  Posted Oct 25, 2017, 3:12 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
 • work experinence 2560
  ศธจ.ร่วมกับ อศจ.กาฬสินธุ์  จัดกิจกรรม work experience นร.ม.3 เข้าเรียน และฝึกอาชีพ ณ สถานศึกษาอาชีวศึกษา  ระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2560 
  Posted Oct 12, 2017, 4:04 PM by กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.กาฬสินธุ์
Showing posts 1 - 10 of 15. View more »