คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น

ประเภท

สถานที่

ป.1-ป.3

ป.4-ป.6

ม.1-ม.-3

ม.4-ม.6

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพ

    คณิตศาสตร์

ü

ü

ü

ü

เดี่ยว

ห้องเรียน

2. โครงงานคณิตศาสตร์

-

ü

ü

ü

ทีม(3 คน)

ลานโล่ง

3. ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์

    โดยใช้โปรแกรม GSP

-

ü

ü

ü

ทีม(2 คน)

ห้องเรียน

คอมพิวเตอร์

4. การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ü

ü

ü

ü

เดี่ยว

ห้องเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

                นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 ,  ป.4-ป.6,  ม.1-ม.3 , ม.4-ม.6

2.  ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน  

                2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว

                2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นละ 1 คน

3. วิธีดำเนินการแข่งขัน

                3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนจำนวน 1 คน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

                3.2 กิจกรรมการแข่งขัน

                      3.2.1 ผู้เข้าแข่งขันทำแบบทดสอบวัดสมรรถภาพ  4  สมรรถภาพ  คือ

    - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

    - ทักษะการคิดเร็ว

- ทักษะการคิดคำนวณ

    - ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

3.2.2  แบบทดสอบในแต่ละระดับชั้นใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางของสสวท.

                3.3 นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ทำแบบทดสอบทั้งหมด 4  ฉบับ

                                ฉบับที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  

จำนวน  30  ข้อ   

                                ฉบับที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำ  วัดทักษะการคิดเร็ว จำนวน 20 ข้อ       

                               ฉบับที่ 3  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำ วัดทักษะการคิดคำนวณ จำนวน  20  ข้อ

                               ฉบับที่ 4  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวน  15  ข้อ   

                3.4 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน แบบทดสอบแต่ละฉบับทุกระดับชั้นใช้เวลาเท่ากัน

                                ฉบับที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์  

จำนวน  30  ข้อ   เวลา  30  นาที

                                ฉบับที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำ วัดทักษะการคิดเร็ว จำนวน 20 ข้อ เวลา  10 นาที

                                ฉบับที่ 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำ วัดทักษะการคิดคำนวณ จำนวน 20 ข้อ

เวลา 40  นาที

ฉบับที่ 4  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำวัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจำนวน  15  ข้อ 

เวลา  45นาที

 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ดังนี้

                ฉบับที่ 1 แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ

                               วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์   จำนวน  30  ข้อ  30  คะแนน

ฉบับที่ 2 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำ

วัดทักษะการคิดเร็ว 20 ข้อ 20 คะแนน 

                ฉบับที่ 3 แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำ

                                  วัดทักษะการคิดคำนวณ  จำนวน  20  ข้อ  20  คะแนน 

                ฉบับที่ 4  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมคำ

                                  วัดทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  จำนวน  15  ข้อ    30  คะแนน 

5.  เกณฑ์การตัดสิน

ถ้าคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบฉบับที่ 4 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 2 และ

ฉบับที่ 1 ตามลำดับ แล้วนำคะแนนรวมมาคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

                                ร้อยละ    80 - 100             ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

                                ร้อยละ    70 79               ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

                                ร้อยละ    60 69               ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

                                ต่ำกว่าร้อยละ 60                  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

6. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบทดสอบ

                6.1 จำนวนระดับชั้นละ 5 คน

                6.2 คุณสมบัติ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์

                6.3 เป็นบุคลากรสังกัด สพท.ในภูมิภาค สพฐ. สสวท. หรือ มหาวิทยาลัย

7. สถานที่แข่งขัน              

แข่งขันในห้องเรียน

หมายเหตุ

                1. ในการสอบแข่งขันไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน

                2.  การแข่งขันแต่ละระดับชั้น ผู้เข้าแข่งขันที่ได้ำดับที่ 1-3 ระดับภูมิภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ

 

 

 

 

 

ใบสมัครการแข่งขัน

 

1. กิจกรรม แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

2. ระดับชั้น .........................................................

3. ชื่อนักเรียน

                         .............................................................................................................

4. ครูผู้ฝึกสอน

                                .....................................................เบอร์โทรศัพท์.................................

5. ชื่อโรงเรียน .................................................................................................................

6. เขตพื้นที่การศึกษา  .....................................................................................................

7. ภูมิภาค .........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

 

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

                ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6  ,  ม.1-ม.3  และ ม.4-ม.6

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                2.1 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน

                2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นละ 1 ทีม

3. วิธีดำเนินการแข่งขัน

                3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานทีมละ 2 คน ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด

                3.2  รายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน

                      โครงงานที่เข้าร่วมแข่งขันมี 4 ประเภท ดังนี้

                                   1.  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง

                                   2.  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล

                                   3.  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการพัฒนาหรือการประดิษฐ์

                                   4.  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย

             3.3  โรงเรียนสามารถส่งโครงงานเข้าแข่งขันประเภทใดก็ได้ โดยจะแข่งขันโครงงานประเภทเดียวกัน

                3.4 ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม ล่วงหน้าก่อนการแข่งขันโครงงานละ 5 ชุด

                3.5 นำแผงโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน

60 ซม.

60 ซม.

 

 

 

60 ซม.

 

  120 ซม.

 

 

                3.6  อุปกรณ์อื่นๆที่นำมาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ  โดยไม่ยื่นออกมาจากโต๊ะเกิน 60 ซม.

                3.7  นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลาประมาณ 10 นาที

                3.8  สื่อ  ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง

                3.9  พื้นที่จัดวางแผงโครงงาน  คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน 1.50 ม. × 1.00 ม.

4. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน

4.1 การเลือกหัวข้อโครงงาน                                                                            5  คะแนน

4.2 ความสำคัญของโครงงาน                                                                          10 คะแนน

4.3 จุดมุ่งหมาย และสมมติฐาน(ถ้ามี)                                                           10 คะแนน

4.4 เนื้อหา ความสอดคล้องเหมาะสมถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์         20 คะแนน

4.5 วิธีดำเนินงานและผลที่ได้รับ                                                                    10 คะแนน

4.6 ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน         10 คะแนน

4.7 การนำเสนอปากเปล่าและการตอบข้อซักถาม                                       15 คะแนน

4.8 การเขียนรายงานโครงงานถูกต้องตามรูปแบบ                                      10 คะแนน

4.9 การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า                                                        5 คะแนน

4.10 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                                                            5 คะแนน

5 เกณฑ์การตัดสิน

                คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

                                ร้อยละ    80 - 100             ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

                                ร้อยละ    70 79               ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

                                ร้อยละ    60 69               ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

                                ต่ำกว่าร้อยละ 60                  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

6. คณะกรรมการตัดสิน

                6.1 จำนวนระดับชั้นละ 5 คน

6.2 คุณสมบัติมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านโครงงานคณิตศาสตร์

                6.3 เป็นบุคลากรสังกัด สพท.ในภูมิภาค สพฐ. สสวท. หรือ มหาวิทยาลัย

7. สถานที่แข่งขัน

                แข่งขันในห้องโล่งที่มีลานกว้าง

หมายเหตุ  

1.       การแข่งขันต้องมีการตัดสินลำดับที่ 1, 2, 3

2.       การแข่งขันแต่ละระดับชั้น ทีมที่ได้ำดับที่ 1-3 ระดับภูมิภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์

ปกนอก

เรื่อง.......................................................................................................................................

 

 

โดย

               1.........................................................................................................................................

                2........................................................................................................................................                     3.........................................................................................................................................

                          โรงเรียน.......................................................เขตพื้นที่การศึกษา..................................

 

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์

ประเภท.............................................ระดับชั้น.................

 

เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปกใน

เรื่อง........................................................................................................................

 

 

โดย        

               1..........................................................................................................................................                2..........................................................................................................................................                3..........................................................................................................................................

ครูที่ปรึกษา           1.........................................................................................................................................

ครูที่ปรึกษา           2.........................................................................................................................................

                               

 

โรงเรียน.......................................................................................

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดในเล่มประกอบด้วย

 

บทคัดย่อ

                                กิตติกรรมประกาศ

                                สารบัญตาราง

                                สารบัญรูปภาพ

                                บทที่ 1                   บทนำ

                                บทที่ 2                   เอกสารที่เกี่ยวข้อง

                                บทที่ 3                   วิธีการดำเนินการ                              ความยาวไม่เกิน 20 หน้า

                                บทที่ 4                   ผลการดำเนินการ

                                บทที่ 5                   สรุปผลการดำเนินการ

/อภิปรายผลการดำเนินการ

                                ภาคผนวก             ไม่เกิน  10  หน้า

                                บรรณานุกรม

หมายเหตุ                

1. ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาดเอ 4 พิมพ์หน้าเดียว ความยาวไม่เกิน

20 หน้า  เฉพาะบทที่ 1-5 รวมสรุปผลการดำเนินการ อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า และทำรายงานส่งจำนวน 5 ชุด (ส่งภายในวันที่ ......................... 2552)

           2.  รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกว่าที่กำหนดจะถูกตัดคะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครการแข่งขัน

 

1. กิจกรรม โครงงานคณิตศาสตร์  ประเภท............................................................................

2. ระดับชั้น .........................................................

3. ชื่อนักเรียน

                         1............................................................................................................

                                2............................................................................................................

                                3............................................................................................................

4. ครูที่ปรึกษา...............................................................เบอร์โทรศัพท์.................................. ………..

5. ครูที่ปรึกษา...............................................................เบอร์โทรศัพท์...............................................

6. ชื่อโรงเรียน ....................................................................................................................................

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ........................................................................................................

8. ภูมิภาค ..........................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

                นักเรียนระดับชั้น ป.4-ป.6,  ม.1-ม.3 , ม.4-ม.6

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                2.1 แข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน

2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้นละ 1 ทีม

3. วิธีดำเนินการแข่งขัน และเกณฑ์การให้คะแนน

                3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด

                3.2 กำหนดโจทย์การแข่งขัน จำนวน 5 ข้อ ๆ ละ 20 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน

โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

3.2.1 โจทย์แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ GSP จำนวน 4 ข้อ ข้อละ 20 คะแนน

รวม 80 คะแนน ซึ่งแต่ละข้อใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

1) ความสมบูรณ์และถูกต้องของผลงาน  10  คะแนน

2) ขั้นตอนไม่ซับซ้อน                                    5  คะแนน

3)  ความสวยงาม                                             5  คะแนน

3.2.2 โจทย์กำหนด ให้ใช้เครื่องมือที่กำหนดให้สร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ข้อ 20 คะแนน

1)  มีความเป็นพลวัต มีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                                         10 คะแนน

2) มีการนำเสนอที่สื่อความหมายได้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง 10 คะแนน

                      3.2.3  เวลาที่ใช้แข่งขัน              ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

5 เกณฑ์การตัดสิน             คณะกรรมการตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้

                                ร้อยละ    80 - 100             ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

                                ร้อยละ    70 79               ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

                                ร้อยละ    60 69               ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

                                ต่ำกว่าร้อยละ 60                  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

6. คณะกรรมการตัดสิน

                6.1 จำนวนระดับชั้นละ 3-5 คน

6.2 คุณสมบัติมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และโปรแกรม GSP

                6.2 เป็นบุคลากรสังกัด สพท.ในภูมิภาค สพฐ. สสวท. หรือ มหาวิทยาลัย

7. สถานที่แข่งขัน               ห้องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ  

การแข่งขันในแต่ละระดับชั้น ทีมที่ได้ลำดับที่ 1-3 ของระดับภูมิภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ

ใบสมัครการแข่งขัน

 

1. กิจกรรม ผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP”

2. ระดับชั้น .........................................................

3. ชื่อนักเรียน

                         .............................................................................................................

4. ครูผู้ฝึกสอน

                                .....................................................เบอร์โทรศัพท์.................................

5. ชื่อโรงเรียน .................................................................................................................

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  .....................................................................................................

7. ภูมิภาค .........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การแข่งขันคิดเลขเร็ว

1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

                นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 , ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 และม.4-ม.6

2. ประเภทและจำนวนผู้เข้าแข่งขัน

                2.1 แข่งขันประเภทเดี่ยว

                2.2 จำนวนผู้เข้าแข่งขันระดับชั้นละ 1 คน

3. วิธีดำเนินการแข่งขัน

                3.1 ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนทีมละ 1 คน ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด

3.2 สุ่มตัวเลขจากโปรแกรม GSP เป็นโจทย์และผลลัพธ์ แล้วใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง ถอดราก เพื่อหาผลลัพธ์ ในระดับชั้น ม.4-ม.6  ให้เพิ่ม ซิกมา และแฟกทอเรียล (ในการถอดราก ถ้าเป็นรากอื่น ไม่ใช่รากที่ 2 ต้องใส่อันดับของรากจากตัวเลขที่สุ่มมา) และต้องใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว โดยใช้ได้ตัวละ 1 ครั้ง ซึ่งตัวเลขที่สุ่มได้ต้องไม่ซ้ำเกิน 2 ตัว และเลข 0 ต้องมีเพียงตัวเดียวเท่านั้น

                3.3 จัดแข่งขัน 2 รอบ ดังนี้

ระดับชั้น ป.1-ป.3      

รอบที่ 1  จำนวน 30 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 3 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก

รอบที่ 2  จำนวน 20 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก

ระดับชั้น ป.4-ป.6      

รอบที่ 1  จำนวน 30 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก

รอบที่ 2  จำนวน 20 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 4 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก

ระดับชั้น ม.1-ม.3

รอบที่ 1  จำนวน 30 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก

รอบที่ 2  จำนวน 20 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก

ระดับชั้น ม.4-ม.6

รอบที่ 1  จำนวน 30 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 45 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 2 หลัก

รอบที่ 2  จำนวน 20 ข้อ  ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที โดยสุ่มเลขโดดเป็นโจทย์ 5 ตัวเลข ผลลัพธ์ 3 หลัก

3.4.วิธีการแข่งขัน

      3.4.1 กรรมการแจกกระดาษคำตอบตามจำนวนข้อ

      3.4.2 เมื่อหมดเวลาแต่ละข้อให้กรรมการเก็บกระดาษคำตอบ

      3.4.3 เมื่อหมดรอบแรก ให้พัก 10 นาที

4 เกณฑ์การให้คะแนน

4.1 ผู้ที่ได้คำตอบเท่ากับผลลัพธ์ที่กำหนดให้ ได้คะแนนข้อละ  1 คะแนน

4.2 ถ้าข้อใดไม่สามารถหาคำตอบได้เท่ากับผลลัพธ์ที่กำหนดให้ ผู้ที่ได้คำตอบใกล้เคียงกับผลลัพธ์มากที่สุด เป็นผู้ได้คะแนน

5 เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการตัดสิน รวมคะแนนรอบที่ 1 และรอบที่ 2  แล้วนำคะแนนรวมคิดเทียบเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

                                ร้อยละ    80 - 100             ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

                                ร้อยละ    70 79               ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

                                ร้อยละ    60 69               ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

                                ต่ำกว่าร้อยละ 60                  ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่กรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

6. คณะกรรมการตัดสิน

                6.1 ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6   กรรมการตัดสินเป็นชุดเดียวกัน จำนวน 5-7  คน

6.2 ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6   กรรมการตัดสินเป็นชุดเดียวกัน จำนวน 5-7 

6.3 คุณสมบัติมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และโปรแกรม GSP

6.4 เป็นบุคลากรสังกัด สพท.ในภูมิภาค สพฐ. สสวท. หรือ มหาวิทยาลัย

7. สถานที่แข่งขัน

                แข่งขันในห้องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ

                1. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์ช่วยอื่น ๆ เข้าไปในห้องแข่งขัน

                2.  การแข่งขันแต่ละระดับชั้น ผู้เข้าแข่งขันที่ได้ลำดับที่ 1-3 ระดับภูมิภาค เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครการแข่งขัน

 

1. กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว

2. ระดับชั้น .........................................................

3. ชื่อนักเรียน­

                         .............................................................................................................

4. ครูผู้ฝึกสอน

                                .....................................................เบอร์โทรศัพท์.................................

5. ชื่อโรงเรียน .................................................................................................................

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  .....................................................................................................

7. ภูมิภาค .........................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments