รายชื่อบุคลากร สพท.อต.1

บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ 2-3)
( ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ ศึกษานิเทศก์/หน.กลุ่มฯ   สพท.อตรดิตถ์ เขต 1 )
ลำดับ   ชื่อ สกุล ตำแหน่ง                                         กลุ่ม
1 นาย             กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผอ.สพท.อต.1 อำนวยการ
2 นาย บุญยืน ภู่ดัด รอง ผอ.สพท.อต.1 นิเทศฯ
3 นาย นเรศ โปร่งแสง รอง ผอ.สพท.อต.1 นิเทศฯ
4 นาย สุพล จันต๊ะคาด รอง ผอ.สพท.อต.1 นิเทศฯ
5 นาย วันชาติ อ่วมแจง รอง ผอ.สพท.อต.1 บุคคลฯ
6 นาย เชษฐ์ ไทยปิยะ รอง ผอ.สพท.อต.1 บุคคลฯ
7 นาย สมบูรณ์ แสงแก้ว รอง ผอ.สพท.อต.1 อำนวยการ
8 นาย ประสบสุข ดีอินทร์ รอง ผอ.สพท.อต.1 อำนวยการ
9 นาย ยงยุทธ พรหมฝาย รอง ผอ.สพท.อต.1 นโยบายและแผนฯ
10 นาย นิรัติ โปร่งแสง รอง ผอ.สพท.อต.1 นโยบายและแผนฯ               
11 นาย รักเกียรติ มีประไพ รอง ผอ.สพท.อต.1 ICT                                          
12 นาย ลำพรรณ์ ทะสุวรรณ รอง ผอ.สพท.อต.1 ส่งเสริมฯ
13 นาย วีระยุทธ ทาปุก รอง ผอ.สพท.อต.1 ส่งเสริมฯ
14 นาย อุดมศักดิ์ จักร์น้ำอ่าง รอง ผอ.สพท.อต.1 เอกชน
15 นาย ลำอิง อินทะวงษ์ หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ นิเทศฯ
16 นาย สมศักดิ์ พุ่มมาก หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ อำนวยการ
17 นาย จักรา วาทะหงษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม ส่งเสริมฯ
18 นาย วิฑูรย์ อ่อนละมูล หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนฯ แผนฯ
19 นาย ประทีป อินทร์พ่วง หัวหน้ากลุ่มบุคคล บุคคลฯ
20 น.ส. ละออ วันจิ๋ว หัวหน้ากลุ่มเอกชน เอกชน
21 นาย วีระวุฒิ วงศ์วสันต์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
22 น.ส. สมพิศ รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
23 นาย อุทัย พรมโสภา ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
24 นาย ภณ แว่นวิชัย ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
25 นาย เจริญ ตันบุย ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
26 นาย สุนทร อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
27 ว่าที่ พ.ต. สมชาย อินทร์ขำ ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
28 นาง ทับทิม ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
29 นาย ปรีชา สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
30 นาง ปานทอง ปัญญาเดช ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
31 นาย สมปอง มนตะคุ ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
32 นาย วุฒิศักดิ์ สังเวียนวงษ์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
33 นาง พุทธชา ติ จินันทุยา ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
34 นาง วนิดา อุปธารปรีชา ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
35 นาง วณกร มะโน ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
36 นาย ชาญยุทธ์ มั่งคั่ง ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
37 นาง กัลยา ศรีสมบัติ ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
38 นาย กสินธุ์ เกิดเจริญ ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
39 นาง ณัฐพัฒน์ กลิ่นลอย ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
40 นาง วันเพ็ญ วงศ์สง่า ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
41 นาง สุนันทา รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
42 น.ส. พิสมร วัยวุฒิ ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
43 น.ส. บริบูรณ์ คำด้วง ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
44 น.ส. ธันยพร ทรดล ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
45 นาย ชวลิต คำเพ็ง ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
46 น.ส. เสาวพิศ อุ่นพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
47 นาง ศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ นิเทศฯ
Comments