ห้องบริการสื่ออิเลคทรอนิกส์

  แบบฟอร์มกรอกข้อมูล ศน.

  หน้าแรก

   
  นิเทศออนไลน์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
  บุคลากรที่ต้องการคำแนะนำ คำปรึกษาด้านวิชาการกับศึกษานิเทศก์ กรุณาคลิก Link เพื่อปรึกษาพูดกับศึกษานิเทศก์ ใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้โดยตรง
                 
           
   
     
   
   

  อบรมTablet ครู ป. 1 สพป.อต. 1‎‎‎(รุ่น 1)‎‎‎

  อบรมการใช้ Tablet สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

   
   

  เตรียมพร้อม "การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558"

   

   
   
   วันที่ 21-22 สิงหาคม 2555  นายประพฤทธิ์ สุขใย  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรแกนนำการใช้ Tablet สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
   วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ เข้ารับการอบรมบูรณาการใช้ Tablet สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1 ณ โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม

   
   
   วันที่ 13 ก.พ 2555  คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบในฝัน รุ่น 2-3 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
  ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมเป็นต้นแบบในฝัน ของโรงเรียนบ้านายาง
     

  6  กุมภาพันธ์  2555  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ  หน.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โดยมีประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และศึกษานิเทศก์  เข้าประชุมจำนวน  60  คน

   
   1 กุมภาพันธ์ 2555  นายสุพล  จันต๊ะคาด  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นหัวหน้าคณะนิเทศโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิต) โรงเรียนในฝัน รุ่น 3 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
   

   

   
  คณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 
  ดำเนินการประเมินคุณภาพโรงเรียนในสังกัด จำนวน 33 โรงเรียน
   ระหว่างวันที่  15-31 มกราคม 2555 

   ประเมินฯ โรงเรียนในเครือข่ายด่านดำรงฤทธิ์
  26 มกราคม 2555

   ประเมินฯ โรงเรียนในเครือข่ายพิชัยดาบหัก
  24 - 27  มกราคม 2555

     
   18-21  มกราคม  2555 
  นายประพฤทธิ์ สุขใย  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
  ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ จังหวัดเพชรบุรี - ชลบุรี
  รวมภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
  ประจำเดือน  มกราคม  พ.ศ  2555
   
   
   ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล)
       เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2555   นายประพฤทธิ์ สุขใย  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ร่วมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) ในโอกาสที่รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา
   

  นายประพฤทธิ์  สุขใย 

  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

  สมัครสมาชิกนิเทศ
  คลิกที่นี่

   Link ชมกิจกรรมของกลุ่มนิเทศติดตาม 

  Training ICT
      1. MS Word 2007
      2. MS Excel 2007
   
  ไฟล์ดาวน์โหลด
   
  Link เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
   
   
   
   
   
   
  โครงการ Intel Teach
   
   
   
   
  หลักสูตรท้องถิ่น สพท.อต.1
  Link เว็บไซด์ที่น่าสนใจ