หน้าแรก

 
นิเทศออนไลน์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
บุคลากรที่ต้องการคำแนะนำ คำปรึกษาด้านวิชาการกับศึกษานิเทศก์ กรุณาคลิก Link เพื่อปรึกษาพูดกับศึกษานิเทศก์ ใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้โดยตรง
               
         
 
   
 
 

อบรมTablet ครู ป. 1 สพป.อต. 1‎‎‎(รุ่น 1)‎‎‎

อบรมการใช้ Tablet สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

 
 

เตรียมพร้อม "การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558"

 

 
 
 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2555  นายประพฤทธิ์ สุขใย  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรแกนนำการใช้ Tablet สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการ จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
 วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555 ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ เข้ารับการอบรมบูรณาการใช้ Tablet สำหรับนักเรียนชั้น ป. 1 ณ โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม

 
 
 วันที่ 13 ก.พ 2555  คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน สพป.อุตรดิตถ์ เขต ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบในฝัน รุ่น 2-3 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมเป็นต้นแบบในฝัน ของโรงเรียนบ้านายาง
   

6  กุมภาพันธ์  2555  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ  หน.กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ โดยมีประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ครูวิชาการกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และศึกษานิเทศก์  เข้าประชุมจำนวน  60  คน

 
 1 กุมภาพันธ์ 2555  นายสุพล  จันต๊ะคาด  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นหัวหน้าคณะนิเทศโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิต) โรงเรียนในฝัน รุ่น 3 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
 

 

 
คณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 
ดำเนินการประเมินคุณภาพโรงเรียนในสังกัด จำนวน 33 โรงเรียน
 ระหว่างวันที่  15-31 มกราคม 2555 

 ประเมินฯ โรงเรียนในเครือข่ายด่านดำรงฤทธิ์
26 มกราคม 2555

 ประเมินฯ โรงเรียนในเครือข่ายพิชัยดาบหัก
24 - 27  มกราคม 2555

   
 18-21  มกราคม  2555 
นายประพฤทธิ์ สุขใย  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ จังหวัดเพชรบุรี - ชลบุรี
รวมภาพกิจกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
ประจำเดือน  มกราคม  พ.ศ  2555
 
 
 ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล)
     เมื่อวันที่ 17  มกราคม 2555   นายประพฤทธิ์ สุขใย  ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ร่วมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) ในโอกาสที่รับการประเมินโรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก ระดับประถมศึกษา
 

นายประพฤทธิ์  สุขใย 

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

สมัครสมาชิกนิเทศ
คลิกที่นี่

 Link ชมกิจกรรมของกลุ่มนิเทศติดตาม 

Training ICT
    1. MS Word 2007
    2. MS Excel 2007
 
ไฟล์ดาวน์โหลด
 
Link เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
โครงการ Intel Teach
 
 
 
 
หลักสูตรท้องถิ่น สพท.อต.1
Link เว็บไซด์ที่น่าสนใจ