เว็บไซต์ใหม่กลุ่มนิเทศ


อีเมล์: กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
nitedsskgroup@gmail.com


ชื่อแบบสั้นเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ ศธจ.
http://gg.gg/nited-ssk

การสร้าง google form


ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร ‎(9 พ.ค.60)‎ บ่ายนี้มีคำตอบ | 9 MCOT HD
ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีว ...
    ส่ง 26 มิ.ย. 2560 20:58 โดย สมเกียรติ ไกรยา
  • บทบาทและภารกิจ สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (เผยแพร่ 5 ก.ค.59) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่เอกสาร บทบาทและภารกิจสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการขับเคล ...
    ส่ง 24 มิ.ย. 2560 20:14 โดย สมเกียรติ ไกรยา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษาปฏิทิน ศึกษานิเทศก์
http://www.reo13.moe.go.th/reo13/index.php?option=com_content&view=article&id=986&Itemid=130

  นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ          http://www.reo13.moe.go.th/reo13/index.php?option=com_content&view=article&id=812&Itemid=131


 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค

ศึกษาธิการภาค 13


ดร.ชอุ่ม  กรไกร
รองศึกษาธิการภาค  13


QR code website


http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1540-file.pdf


จำนวนผู้เข้าชม