วีดีโอแนะนำวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

   - แจ้งนักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 2 ทีมีเรียนในราย วิชาวิทยา
ศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการบริการ
ตอนนี้นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนได้แล้วพร้อมทำแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อเก็บคะแนน จึงแจ้งมาเพื่อทราบ หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อ อ.ผู้สอนโดยตรง
  - ยังไม่มีบทความSocial Corner