บทที่ 7. เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

 1. ความหมายของเศษส่วน

1.1 เศษส่วนหมายถึง ส่วนหนึ่งๆ ของจำนวนทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ เท่าๆ กัน เช่นแบ่งแตงโม 1 ผล ออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน แตงโม 1 ซีก หมายถึง 1 ใน 4 ของแตงโมทั้งหมด เขียนแทนด้วย

1.2 เศษส่วนหมายถึง ส่วนต่าง ๆ ของเซตที่ถูกแบ่งออกเป็นเซตย่อยที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน เช่น เด็กชาย 2 คน คิดเป็น  =  ของจำนวนเด็กชาย 6 คน

1.3 เศษส่วนหมายถึง การเขียนเลขในรูปของผลหาร โดยมีเศษเป็นตัวตั้งและส่วนเป็นตัวหาร เช่น แบ่งเด็ก 6 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม จะได้กลุ่มละกี่คน เขียนแทนด้วย  = 2 คน

2. การใช้สัญลักษณ์แทนเศษส่วน

ส่วนหมายถึง จำนวนทั้งหมดแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกัน

 เศษหมายถึง จำนวนที่ต้องการจากจำนวนที่แบ่งเป็นส่วนๆ

3. วิธีเขียนและอ่านเศษส่วน

1 ใน 2 เขียน  อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสอง

5 ใน 9 เขียน  อ่านว่า เศษห้าส่วนเก้า

ชนิดของเศษส่วน เศษส่วนแบ่งออกเป็น 4 ชนิด

1. เศษส่วนแท้ คือ เศษส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 1 หรือตัวเศษมีค่าน้อยกว่าส่วน เช่น 3/4 , 9/10 เป็นต้น

 2. เศษส่วนเกิน คือ เศษส่วนที่มีค่ามากกว่า 1 หรือตัวเศษมีค่ามากกว่าส่วน เช่น 3/2 , 10/9 เป็นต้น

 3. เศษส่วนคละ คือ เศษส่วนที่มีจำนวนเต็มและเศษส่วนแท้คละกัน เช่น เป็นต้น

 4. เศษซ้อน คือ เศษส่วนที่เศษหรือส่วนเป็นเศษส่วน หรือทั้งเศษส่วนเป็นเศษส่วน เช่น เป็นต้น

 การเขียนเศษเกิน

การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละอาจทำได้โดยการนำตัวส่วนไปหารตัวเศษผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนนับ   เศษที่เหลือเป็นตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิม

ตัวอย่างที่ 1           
วิธีทำ
               

คิดได้จาก    ได้ 2  เศษ1 
ตอบ       

 

ตัวอย่างที่ 2             
วิธีืทำ
       

               
คิดได้จาก    ได้ 3 เศษ 2 แล้วทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 2. การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน

2. การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน

การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินอาจทำได้โดยนำตัวส่วนไปคูณจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษ  ตัวส่วนคงเดิมตัวอย่าง              

วิธีทำ