ประชาสัมพันธ์

พัฒนาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม PLC

               พัฒนาบุคลากร สพม.๕ ด้วยกระบวนการ PLC จำนวน ๒ รุ่น
รุ่นที่ ๑ ครูผู้สอน ๘ กลุ่มสาระ จำนวน ๖๔ โรงเรียน   
      ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
รุ่นที่ ๒ ผู้บริหารและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ จำนวน ๖๔ โรงเรียน  
      ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
       การศึกษาในยุคปัจจุบัน  สถานศึกษาต้องมีการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  ซึ่งเป็นกระแสการเปลี่ยนแหลงทั้งสังคม ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะจำเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมต้าน ต่าง ๆ

          การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑” (๒๑st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และ อำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของนักเรียน ซึ่งสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้ คือ ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง

          คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา สำหรับผู้บริหาร ครู และผู้สนใจ มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้

            หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหาร ครู และผู้สนใจ จะได้นำรูปแบบกระบวนการ PLC ไปใช้ในสถานศึกษา ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป เครือข่ายการเรียนรู้ ASEAN & CIVIC EDUCATION การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    เครือข่ายสถาบันสังคม สพฐ.    http://social.obec.go.th
    เครือข่าย SPIRIT OF ASEAN . http://spiritofasean.com