ประชาสัมพันธ์

          เครือข่ายการเรียนรู้ ASEAN & CIVIC EDUCATION การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    เครือข่ายสถาบันสังคม สพฐ.    http://social.obec.go.th
    เครือข่าย SPIRIT OF ASEAN . http://spiritofasean.com