คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ส31101

คําอธิบายรายวิชา
ส31101 หนาที่พลเมือง กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หนวยกิต
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศึกษา กฎหมายเพงเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่สําคัญ เชน รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน กฎหมายการรับราชการทหารกฎหมายภาษีอากรกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค ขอตกลงระหวางประเทศ โครงสรางทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การแกปญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
ศึกษา หลักการของสิทธิมนุษยชน บทบาทขององคกรระหวางประเทศ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ปญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศ และแนวทางแกปญหา
และพัฒนา
 ศึกษา วฒนธรรมไทย ั การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและอนุรกษั วัฒนธรรมไทย ความแตกตางระหวาง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล แนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล
ศึกษา สถานการณการเมืองการปกครอง ปญหาการเมองของส ื ังคมไทยและสังคมโลกและการ
ประสานประโยชนรวมกัน การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน
 เพื่อวิเคราะหประเมิน เสนอแนวทาง ปฏิบัติตน ใหมีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริยมีความซื่อสัตย
สุจริต มีวินัยใฝเรียนรูมุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
รหัสตัวชี้วัด
ส 2.1 ม.4/1, ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4 , ม.4/5
ส 2.2 ม.4/1 , ม.4/2 , ม.4/3 , ม.4/4
รวมทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด