ภาคเรียนที่ 1/2562


แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

(Professional Learning Community Action PlanPLC-AP)

ชื่อกลุ่ม.....................................................สังกัด.........................................................................................

1.       ชื่อ-นามสกุล (Model teacher) …………………………………………………………………………..………………….

2.       สถานศึกษา ………………………………………. แผนกสาขาวิชา……………………………………

3.       รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญ์ท้องถิ่น.(ถ้ามี)........................................................................................

4.       ประเด็นปัญหาที่เลือกนำมาเป็นเป้าหมาย..............................................................................................

5.       ชื่อรายวิชาที่นำมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการสอน/ออกแบบแผนการเรียนรู้………………………………

แผนปฏิบัติการ ครั้งที่ (วงรอบ).......... (_____/_____/_____ - _____/_____/_____)

ลำดับ

กิจกรรม

บทบาท

วัน เดือน ปี

1

ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือกปัญหาเป้าหมาย และร่วมกันหาแนวทางในการแกปัญหา

สมาชิกในกลุ่ม

_____/_____/_____

(ประมาณ 60 นาที)

2

จัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

Model teacher ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม

_____/_____/_____

(ประมาณ 30 นาที)

3

ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา

(แผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม)

Model teacher และสมาชิกในกลุ่ม

_____/_____/_____

(ประมาณ 120 นาที)

4

แลกเปลี่ยนเสนอแนะ สะท้อน

แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน

สมาชิกในกลุ่ม

_____/_____/_____

 (ประมาณ 30 นาที)

5

สรุป สังเคราะห์ผลการวิพากษ์ สะท้อนคิดและปรับปรุงแผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม ฉบับใหม่

Model teacher

_____/_____/_____

 (ประมาณ 30 นาที)

6

ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัดกิจกรรม

Model teacher

_____/_____/_____

 (ประมาณ 120 นาที)

7

สังเกตการสอนในชั้นเรียน

 

สมาชิกในกลุ่ม

_____/_____/_____

 (ประมาณ 120 นาที)

8

ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกตชั้นเรียน

 

สมาชิกในกลุ่ม

_____/_____/_____

 (ประมาณ 120 นาที)

9

สรุป สังเคราะห์การเรียนรู้จากสมาชิกในทีม จุดอ่อน จุดเด่นของการดำเนินการ

Model teacher

_____/_____/_____

 (ประมาณ 30 นาที)

10

สรุป รูปแบบที่ปรับปรุงจากบทเรียนที่ได้ทดลองใช้แล้ว แล้วลองปฏิบัติการสอนในรอบใหม่

Model teacher

_____/_____/_____

 (ประมาณ 30 นาที)

หมายเหตุ  ดำเนินการปรับปรุง วนซ้ำ ปฏิบัติจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงนำออกเผยแพร่ โดยขั้นตอนตามกระบวนการ และระยะเวลาดังกล่าว สามารถยืดหยุ่นได้ตามบริบท แต่ควรคำนึงถึงการร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกต และการสะท้อน

ลงชื่อ………………………………………………………..…..

(…………………………………………………………)

ตำแหน่ง.......................................................................

                                                           ผู้บันทึกกลุ่ม PLC

Comments