3.1 การพัฒนาตนเอง


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2561
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
3.1 การพัฒนาตนเอง
1. จัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น หรือตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาต้นสังกัด 

2. พัฒนาตนเองตามแผนและตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดเพิ่มเติม 2 เรื่องได้แก่ได้แก่การใช้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ดังนี้ 
  2.1 การใช้ภาษาอังกฤษ 
      2.1.1 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อ 
           1) การแนะนำตัวเอง 
          2) การใช้ชีวิตประจำวัน 
          3) ในงานอาชีพ 
     2.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 
  2.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
    2.2.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นหาข้อมูล สืบค้น และเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน 
    2.2.2 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ช่วยในการประมวลผลการจัดการเรียนสอน          2.2.3 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2562
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
3.1 การพัฒนาตนเอง
1. จัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น หรือตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาต้นสังกัด 

2. พัฒนาตนเองตามแผนและตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดเพิ่มเติม 2 เรื่องได้แก่ได้แก่การใช้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ดังนี้ 
  2.1 การใช้ภาษาอังกฤษ 
      2.1.1 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อ 
           1) การแนะนำตัวเอง 
          2) การใช้ชีวิตประจำวัน 
          3) ในงานอาชีพ 
     2.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 
  2.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
    2.2.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นหาข้อมูล สืบค้น และเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน 
    2.2.2 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ช่วยในการประมวลผลการจัดการเรียนสอน          2.2.3 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2563
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
3.1 การพัฒนาตนเอง
1. จัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น หรือตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาต้นสังกัด 

2. พัฒนาตนเองตามแผนและตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดเพิ่มเติม 2 เรื่องได้แก่ได้แก่การใช้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ดังนี้ 
  2.1 การใช้ภาษาอังกฤษ 
      2.1.1 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อ 
           1) การแนะนำตัวเอง 
          2) การใช้ชีวิตประจำวัน 
          3) ในงานอาชีพ 
     2.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 
  2.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
    2.2.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นหาข้อมูล สืบค้น และเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน 
    2.2.2 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ช่วยในการประมวลผลการจัดการเรียนสอน          2.2.3 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2564
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
3.1 การพัฒนาตนเอง
1. จัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น หรือตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาต้นสังกัด 

2. พัฒนาตนเองตามแผนและตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดเพิ่มเติม 2 เรื่องได้แก่ได้แก่การใช้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ดังนี้ 
  2.1 การใช้ภาษาอังกฤษ 
      2.1.1 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อ 
           1) การแนะนำตัวเอง 
          2) การใช้ชีวิตประจำวัน 
          3) ในงานอาชีพ 
     2.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 
  2.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
    2.2.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นหาข้อมูล สืบค้น และเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน 
    2.2.2 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ช่วยในการประมวลผลการจัดการเรียนสอน          2.2.3 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 


ตัวชี้วัด
ระดับสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 
ที่กำหนด
สมรรถนะ
ปี 2565
สมรรถนะ 
ที่สูงกว่าเกณฑ์ 
(อธิบาย)
หลักฐาน /ร่องรอย    ความต้องการในการพัฒนาตนเอง 
ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
(โปรดระบุชื่อสมรรถนะ / เรื่อง / หัวข้อ)
มีไม่มี
3.1 การพัฒนาตนเอง
1. จัดทำแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจำเป็น หรือตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาต้นสังกัด 

2. พัฒนาตนเองตามแผนและตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดเพิ่มเติม 2 เรื่องได้แก่ได้แก่การใช้ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ดังนี้ 
  2.1 การใช้ภาษาอังกฤษ 
      2.1.1 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อ 
           1) การแนะนำตัวเอง 
          2) การใช้ชีวิตประจำวัน 
          3) ในงานอาชีพ 
     2.1.2 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด 
  2.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 
    2.2.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นหาข้อมูล สืบค้น และเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน 
    2.2.2 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ช่วยในการประมวลผลการจัดการเรียนสอน          2.2.3 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างสื่อการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

Comments