Domov‎ > ‎

Organi društva

ORGANI DRUŠTVA

Organi društva so:

1. Občni zbor 

2. Predsednik

3. Izvršni odbor

4. Nadzorni odbor

5. Sekcije (5)

6. Vodja sekcije

SEKCIJE

Za lažje izvajanje nalog in programa društva ima društvo pet sekcij, katerih naloga je, da v okviru svojega področja izvajajo program, skladno s sprejetim letnim programom in finančnim načrtom društva.

Sekcije so:

 • Družbeno humanitarna sekcija
 • Kulturno umetniško glasbena sekcija
 • Sekcija za delo z mladimi
 • Svetovalno zdravstvena sekcija
 • Turistična sekcija

VODJE SEKCIJ

Vodje sekcij so člani Izvršnega odbora društva in so odgovorni za izvajanje programa posamezne sekcije. O delu komisije so dolžni poročati predsedniku oziroma Izvršnemu odboru ter pripravljati prgoram deala in finančni načrt svoje sekcije.
 
Vodje sekcij in tako člani Izvršnega odbora so:
 • Iztok Kosenburger - predsednik društva
 • Ivanka Jerman - vodja Družbeno   humanitarne sekcija
 • Trudi Černoša - Kulturno umetniško glasbena sekcija
 • Mateja Bončina- podpredsednica društva in vodja Sekcije za delo z mladimi
 • Vesna Kruhar - vodja Svetovalno zdravstvene sekcija
 • Emil Černoša - vodja Turistične sekcija

Pravila društva


OBČNI ZBOR

Občni zbor društva je najvišji organ, ki sprejema najpomembnejše odločitve. Sestavljajo ga vsi člani društva, praviloma se setaja enkrat letno, skliče ga Izvršni odbor društva. Med najpomembnejšimi odločitvami so naslednje:

- sprejema statut društva;

- voli oziroma imenuje organe društva; 

- sprejema letni program in finančni načrt;

- določa smernice delovanja Izvršnemu odboru.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Zastopa in predstavlja društvo in je istočasno predsednik izvršnega odbora. Odgovoren je za delovanje društva v skladu s Pravili društva in pravnim redom Republike Slovenije.

IZVRŠNI ODBOR

Opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno - tehnične zadeve. Je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži Občni zbor in druge zadeve, ki sodijo v njegovo naravo dela in pristojnost.

Upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma v okviru smernic in navodi, sprejetih na občnem zboru.

NADZORNI ODBOR

Njegova naloga je, da spremlja delo izvršnega odbora, tako iz vsebinskega kot finančnega vidika.

 
Ċ
Društvo Nikoli sam,
31. avg. 2008 08:28
Comments