กศน.ตำบลนิคมสงเคราะห์

                        
แนะนำบุคลากร 
                         กศน.ตำบลนิคมสงเคราะห์                            

                                นางมนิดา  หรเสริฐ
                      หัวหน้า กศน.ตำบลนิคมสงเคราะห์

                     
                              
                              นางเมทินี  นามมาลา
                          ครู กศน.ตำบลนิคมสงเคราะห์
เลขานุการ  

                                 นายมานิตย์  นันดี
                         ครู กศน.ตำบลนิคมสงเคราะห์ 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล