หน้าแรก

  ปรัชญา  :   คนคิดเป็น       เน้นคุณภาพการศึกษา   หลายวิถีพอเพียง 

กิจกรรม

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายภาครายสัปดาห์ 
วันที่ 26 – 28 เมษายน ๒๕๖๐
 ณ โรงแรมระยองบีช อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรค่านิยมองค์กร

และวัฒนธรรมองค์กรประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ กศน.จังหวัดระยอง
                                  


วันที่ 8 สิงหาคม 59 โครงการ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรฯ อ่างดอกกราย มีการให้ความรู้เรื่องการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ การเพาะเห็ด


วันที่ 9 สิงหาคม2559. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการตามรอยพระยุคลบาท.  
กศน.ตำบลพนานิคม. จังหวัดระยอง

[คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศ]

การเปิดศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

กศน.อำเภอนิคมพัฒนา

วันที่ 13 มิถุนายน 2559

กศน.อำเภอนิคมพัฒนา

ประธานพิธีเปิด

ตำแหน่ง

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน

กศน.ตำบลมาบข่า

นายสุกิจ จันทร์มนี

นายกเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

110 คน

กศน.ตำบลนิคมพัฒนา

นายดาระใน  ยี่ภู

นายอำเภอนิคมพัฒนา

130 คน

กศน.ตำบลมะขามคู่

นายมนูญ  วงษ์ประยูร

นายกเทศมนตรีตำบลมะขามคู่

110 คน

กศน.ตำบลพนานิคม

นายไพศาล อู่เจริญ

นายก อบต.พนานิคม

103 คน

[ข้อมูลสรุปผลการเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ] [คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศ] 

ประชาสัมพันธ์


ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 กศน.ตำบลมาบข่า กศน.ตำบลนิคมพัฒนา กศน.ตำบลมะขามคู่ และ กศน.ตำบลพนานิคม ทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล เพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุนแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งหลักการทรงงาน เพื่อสร้างสำนึกความหวงแหนสถาบันหลักของชาติผ่านกลไกทางการศึกษาของ กศน. ไปสู่นักศึกษา กศน. และประชาชนอย่างแพร่หลาย และเกิดความทราบซึ้งในสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ให้ความร่วมมือส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โดยจะดำเนินการเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ซึ่งจะเปิดพร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน 7,424 แห่ง ในวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ กศน.ตำบลมาบข่า กศน.ตำบลนิคมพัฒนา กศน.ตำบลมะขามคู่ และ กศน.ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
.......................................................................
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 คณะครูและนักศึกษา กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จำนวน 50 คน ร่วมแรงร่วมใจตามโครงการศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจำตำบลนิคมพัฒนา ณ กศน.ตำบลนิคมพัฒนาภาคีเครือข่าย

วันที่3สิงหาคม2559. เข้ารับการอบรมเป็นกรรมการประตำกน่วยเลือกตั้ง (กปน.)

 ณ ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา
วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2559 คณะครูและนักศึกษา กศน.ตำบลนิคมพัฒนาร่วมกิจกรรมและได้เรียนรู่ตามโครงการจัดงานเทศกาลวันสับปะรดหวานฉ่ำ ของอำเภอนิคมพัฒนา ณ สนามกีฬา ซอย 8 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนาค่ะ


กิจกรรมที่น่าสนใจ

นางเพ็ญประภา  แสนอุบล
ผู้อำนวยการ 

นายยืนยง  แต้วไธสง
ครู คศ.2

นายวารี  คำหลอม

ครู อาสาสมัครฯ

>>>ปฎิทิน/เวลา