Privacy

Privacyverklaring

Privacy beleid van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Groningen

De Nederlands Israëlitische Gemeente Groningen, onderdeel van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, (Kamer van Koophandel: 34371061), hierna te noemen NIG, is voor de uitoefening van haar werkzaamheden genoodzaakt uw persoonsgegevens te verwerken. De NIG verkrijgt uw persoonsgegevens o.a. door dat u contact heeft opgezocht met ons. De NIG doet haar uiterste best uw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken en zet zich daarvoor in.

Dit brengt met zich dat de NIG in ieder geval:

· Uw persoonsgegevens te allen tijde verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”);

· Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;

· Slechts de persoonsgegevens verwerkt die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

· Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming indien zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

· Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld geen herleidbare namen, maar werken we met kohiernummers;

· Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

· Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u op deze rechten wil wijzen en deze wil respecteren;

· Altijd open staat voor uw klachten, vragen, suggesties en aanwijzingen m.b.t. haar privacy beleid.

Het privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De NIG adviseert u dan ook regelmatig kennis te nemen van haar privacy beleid.

Met welk doel verwerkt de NIG mijn persoonsgegevens?

De NIG – en indien van toepassing partners - gebruikt de aan haar verstrekte persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden: (i) het (kunnen) belijden van het Joodse geloof en het uitvoeren van de gestelde religieuze voorschriften, (ii) het bijhouden van de ledenadministratie, (iii) de organisatie van een evenement, (iv) het communiceren met leden, (oud) leden en niet-leden, o.a. door het versturen van convocaties, (v) informeren over wijzigingen, (vi) de uitvoering of toepassing van een wettelijke of kerkelijke regeling, (vii) om de halachische status van nakomelingen te kunnen vaststellen, (vi) de rechten van de leden te waarborgen en (vii) de administratie omtrent de leden te kunnen bijhouden en de inschrijving te kunnen beheren.

Welke persoonsgegevens verwerkt de NIG van mij?

De gegevens die door de NIG worden verwerkt, zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden en u wordt geacht toestemming te hebben gegeven voor de verwerking.

De NIG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan de NIG heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de NIG verwerkt:

- voor- en achternaam

- roepnaam

- Joodse naam

- geslacht

- geboortedatum

- geboorteplaats (plaats van afkomst)

- burgerlijke staat

- burgerlijke huwelijksplaats

- burgerlijke huwelijksdatum

- datum choepa (kerkelijk huwelijk)

- plaats choepa (kerkelijk huwelijk)

- naam partner

- namen kinderen

- eventuele kinderen van de partner

- datum burgerlijke scheiding

- datum kerkelijke scheiding

- datum van overlijden

- datum en plaats van begraven

- overige grafgegevens

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres

- bankrekeningnummer

- verzamelinkomen

- Lidmaatschap gegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de NIG verwerkt

De NIG verwerkt waar van toepassing de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- datum en staat van binnenkomst en van vertrek NIG

- burgerlijke gemeente waar de Brit Mila (besnijdenis) heeft plaatsgevonden

- datum van de Brit Mila (besnijdenis)

- naam moheel

- gegevens gezinsrelaties

- Jodendom status vader

- bewijs van gioer

- registratie Koheen/Levie/Jisraeel

- status kohanoet

- datum bar of bat mitswa

- eventuele rabbinale beperking

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

De NIG heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers dus ook niet over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. De NIG raadt ouders altijd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat de NIG zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [info@nig-groningen.nl], dan verwijdert de NIG deze informatie.

Genetische gegevens

Het kan zijn dat aan de NIG persoonsgegevens worden verstrekt door een ander persoon dan uzelf. Dit kan te maken hebben met het feit dat één van de doelen waarvoor de NIG persoonsgegevens verwerkt is om de halachische status van nakomelingen te kunnen vaststellen. (Met halachisch wordt bedoeld: het systeem van Joodse wet- en regelgeving zoals geïnterpreteerd door ons rabbinaat). Daarvoor is het essentieel dat zij ook persoonsgegevens over familieleden van leden verwerkt. Indien die familieleden (betrokkenen) geen toestemming hebben verleend, dan geldt voor de “gewone” persoonsgegevens dat de NIG deze mag verwerken op basis van de grondslag “noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen”. De NIG heeft daartoe een gerechtvaardigd belang omdat een verwerking aantoonbaar noodzakelijk is om de activiteiten van de NIG te verrichten. Het kunnen vaststellen van iemands halachische status is één van de belangrijkste taken van de NIG. Ook is de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang. De verwerking voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit; het doel van de verwerking staat in verhouding tot de inbreuk voor de betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt en het doel kan niet op een voor de betrokken personen minder nadelige manier worden bereikt.

Ook heeft de NIG een afweging gemaakt tussen haar belangen en de belangen van de personen van wie zij persoonsgegevens verwerkt. De rechten en vrijheden van deze personen wegen niet zwaarder dan het gerechtvaardigd en grote belang van de NIG.

De NIG maakt gebruik van camerabeveliging om en in de synagoge. Dit is voor ieders veiligheid. Als u de NIG bezoekt kan het zijn dat u wordt gefilmd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De NIG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van haar taken, een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke of kerkelijke verplichting (zoals o.a. aan de politie bij fraudeonderzoek).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van de NIG, zal de NIG een verwerkersovereenkomst sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zo is er een verwerkersovereenkomst gesloten met de accountant van NIG.

De NIG deelt informatie die zij over u bezit, bij het lid worden van een andere tot het NIK behorende Joodse Gemeente en/of sjoelgemeenschap aangaan van een lidmaatschap, met deze andere Gemeente en/of sjoelgemeenschap eerst nadat zij van u toestemming heeft gevraagd teneinde uw overstap te kunnen bewerkstelligen.

Ook verwerkt de NIG persoonsgegevens van oud-leden.

Hoe lang bewaart de NIG mijn persoonsgegevens?

De NIG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Echter is het voor het functioneren van de NIG noodzakelijk dat uw persoonsgegevens oneindig door haar worden bewaard, ook na het beëindigen van uw lidmaatschap bij de NIG. Dit komt omdat uw persoonsgegevens redelijkerwijs nodig zijn o.a. ter controle van de halachische status van nakomelingen.

Voor de camerabeelden geldt dat deze niet langer dan twee maanden worden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft, voor zover de wet dit toelaat, het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te (laten) verwijderen of te (laten) beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NIG. Een dergelijke intrekking heeft geen terugwerkende kracht.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de NIG een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover de NIG van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [info@nig-groningen.nl].

Om er bij een verzoek tot inzage zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt de NIG u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De NIG reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

De NIG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens, of me wil afmelden voor de convocaties, of andere vragen heb over het privacybeleid?

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, u zich wilt afmelden voor de convocatie, of andere vragen hebt over het privacybeleid van de NIG, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via [info@nig-groningen.nl].

Hoe de NIG uw persoonsgegevens beveiligt

De NIG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Enige maatregelen die de NIG heeft genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens zijn:

Diegenen die bij Nederlands - Israëlitische Gemeente Groningen inzage hebben in de leden- en belangstellendenlijsten hebben een verklaring ondertekend dat ze hiermee strikt vertrouwelijk zullen omgaan en deze strikt vertrouwelijk zullen bewaren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via [info@nig-groningen.nl].

Geautomatiseerde besluitvorming

De NIG maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Andere websites

De NIG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, het privacy beleid en werking van de website van anderen, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de website van de NIG. De NIG adviseert u dan ook het privacy beleid van andere websites te allen tijde te raadplegen. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de website van de NIG.

Toepasselijk recht

Op dit privacy beleid is naast de AVG het (overig) Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van dit privacy beleid discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met dit privacy beleid zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens NIG

Joodse Gemeente Groningen

Postbus 4187

9701 ED GRONINGEN

Email: info@nig-groningen.nl